Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oostflakkee

Drank- en horecaverordening Oostflakkee 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oostflakkee
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening Oostflakkee 2009
CiteertitelDrank- en horecaverordening Oostflakkee 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerphoreca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Drank- en horecaverordening vastgesteld op 27-10-19967

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 en 149
 2. Drank- en horecawet, art. 4, 23 en 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201410-12-2014Vervallen verklaard

27-11-2014

Gemeenteblad, 73084

Z-14-30496/3274
03-01-201010-12-2014nieuwe regeling

17-12-2009

Ons Eiland, Eilandennieuws 31-12-2009

2009-XV-12

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Oostflakkee;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 17 november 2009;Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 23 en 26 van de Drank- en Horecawet;BESLUIT:Vast te stellen de volgende verordening: "Drank- en horecaverordening Oostflakkee 2009"

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in art. 1, eerste lid van de wet;

 • c.

  horecabedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in art. 1, eerste lid van de wet;

 • d.

  vergunning: de vergunning als bedoeld in art. 3 van de wet;

 • e.

  alcoholvrije drank: drank die geen alcohol bevat alsmede drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor hoogstens een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • f.

  sterke drank: de drank zoals omschreven in art. 1, eerste lid van de wet;

 • g.

  zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank;

 • h.

  café: een inrichting, niet zijnde een discotheek of dancing, die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor gebruik ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit de verkoop van gerede etenswaren, die voor consumptie gereed zijn, al dan niet ter plaatse bereid;

 • i.

  discotheek/dancing: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

 • j.

  snackbar/cafetaria: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse gerede etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken.

Artikel 2 Beperking verstrekking sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een snackbar of een cafetaria.

 • 2.

  Het is tevens verboden anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting, die onderdeel is van een gebouw:a. waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;b. welke deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties- of instellingen. Hieronder wordt in elke geval een jongerencentrum verstaan alsmede sportorganisaties of –instellingen met overwegend jeugdige leden;c. welke deel uitmaken van een gebouw, of dat gelegen is op een terrein, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als kampeerterrein;d. welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als gemeentelijk wijkgebouw of buurthuis.

Artikel 3 Ontheffingsregeling verstrekkingsbeperkingen

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in art. 2 van deze verordening opgenomen verboden.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verbinden.

 • 3.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:a. niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften;b. zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zouden opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 4 Vergunningsvoorschrift

Burgemeester en wethouders laten voorts een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet door middel van voorschrift uitsluitend gelden voor het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens de binnen de doelstelling van de betreffende instelling vallende activiteiten met een uitloop van maximaal twee uur voor de aanvang tot twee uur na afloop van die activiteiten.

Artikel 5 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is. Alle overtredingen van de Drank- en Horecawet zijn strafbaar gesteld in artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

Artikel 6 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer artikel 41 van de wet van toepassing is.

Artikel 7 Overgangsrecht

 • 1.

  Ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Drank- en Horecaverordening die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de Drank- en Horecaverordening is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De Drank- en Horecaverordening welke is vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 27 oktober 1967, inclusief latere wijzigingen, wordt op dat moment ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Oostflakkee 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oostflakkee, gehouden op 17 december 2009.de voorzitter.de griffier.