Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oostflakkee

Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oostflakkee
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening VROM starterslening Oostflakkee 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-200909-01-2013nieuwe regeling

24-09-2009

Ons Eiland, Eilandennieuws

2009-XI-10

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Oostflakkee;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 8 september 2009;gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,besluit: de Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2008 in te trekken enbesluit vast te stellen de Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • f.

  Maatschappelijke binding: als men een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft om zich in de gemeente te vestigen óf als men eerder minimaal een jaar ingezetene van de gemeente was.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Oostflakkee heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1, sub a. bedoelde huishoudens VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostflakkee en SVn onverkort van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterlening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt € 30.000,00.

 • 4.

  De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen, onder meer indien de prijzen op de koopmarkt daartoe aanleiding geven.

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kan maximaal € 180.000,00 aan leningen worden toegewezen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde plafondbedrag aan te passen indien de woningmarkt daartoe aanleiding geeft én door de financieel Controller is vastgesteld dat de gemeentelijke financiële positie dit toelaat.

 • 3.

  Alle aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 4.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6 Nieuw Artikel
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragena. van in de gemeente Oostflakkee woonachtige, meerderjarige en verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag ófwel inwonend zijn en niet eerder zelfstandig gewoond hebben, ófwel minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning gewoond hebben en deze nu daadwerkelijk vrij te maken voor nieuwe verhuur. Voor niet-inwoners van de gemeente Oostflakkee is voorts een maatschappelijke binding aan de gemeente vereist.b. voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Oostflakkee, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet lager zijn dan de op het moment van aanvraag geldende maximaal mogelijke hypotheek als bedoeld in de Wet bevordering eigenwoningbezit én niet hoger zijn dan € 265.000,00 (inclusief ‘kosten koper’.).c. De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 3.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen indien de prijzen van de koopwoningen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een VROM Starterslening, kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek het op naam gestelde aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders aan SVn een kopie van het betreffende voorblad toe.

 • 3.

  De verdere afhandeling afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekking van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken, alsa. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden en/of bepalingen, ofb. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst van de onderhavige woning wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening terwijl de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM starterslening

Artikel 9
 • 1.

  De SVn sluit een leningsovereenkomst met de aanvrager af. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

De Verordening VROM starterslening Oostflakkee 2008, vastgesteld op 28 augustus 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbarevergadering van de raad van degemeente Oostflakkee, gehouden op 24 september 2009., de voorzitter., de griffier.