Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Verordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Kunstadviescommissie Harenkarspel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Kunstadviescommissie Harenkarspel
CiteertitelRegeling Kunstadviescommissie Harenkarspel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpKunstadviescommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 94

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-200801-01-2015Nieuw

13-05-2008

Omring Express, 23-07-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Kunstadviescommissie Harenkarspel

Burmeester en wethouders van de gemeente Harenkarspel;

gelezen het advies d.d. 9 augustus 2007 en het verslag van de kunstcommissie (agendapunt 3) van 11 december 2007;

gelet op artikel 94 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de: Verordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Kunstadviescommissie Harenkarspel

Artikel 1

 • 1. De Kunstadviescommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd te adviseren over kunst in de ruimste zin van het woord, zoals het verlenen of de koop van kunstvoorwerpen.

 • 2. De schriftelijke adviezen houden een deskundig oordeel in over de artistieke aspecten. De commissie vermeldt op verzoek van het betreffende commissielid in het advies zijn afwijkend oordeel.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen, wanneer het advies hiertoe naar hun oordeel aanleiding geeft, over het onderwerp van het advies een deskundig oordeel inwinnen van een andere deskundige.

 • 4. Burgemeester en wethouders brengen het voornemen om advies van een andere deskundige ter kennis van de commissie en stellen haar, na ontvangst van dit advies, in de gelegenheid haar zienswijze hierover kenbaar te maken.

Artikel 2

 • 1. De Kunstadviescommissie bestaat uit maximaal zeven leden, waarvan:

  • a.

   de voorzitter deskundig is op het terrein van en aantoonbare affiniteit heeft met kunst;

  • b.

   de zes overige leden bij voorkeur ruime ervaring hebben op het terrein van de kunst of hiermee een aantoonbare affiniteit hebben.

 • 2. De commissie regelt de vervanging van haar voorzitter en benoemt een secretaris.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen op voorstel van de commissie al dan niet tijdelijk een adviseur benoemen.

 • 4. Burgemeester en wethouders benoemen de leden in principe voor een periode van vier jaar. De leden treden af binnen een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 3

 • 1. De Kunstadviescommissie komt ten minste zes keer per jaar bijeen op verzoek van:

  • a.

   haar voorzitter;

  • b.

   op verzoek van drie van haar leden;

  • c.

   op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2. De leden van de commissie ontvangen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, minimaal een week voor de vergadering een oproep met een agenda.

 • 3. De commissie beraadslaagt en beslist niet als niet tenminste drie van haar leden aanwezig zijn

Artikel 4

 • 1. De vergaderingen van de Kunstadviescommissie zijn openbaar.

 • 2. De commissie houdt de vergadering achter gesloten deuren, wanneer de voorzitter of een van haar leden van oordeel is dat dit noodzakelijk is.

 • 3. Indien de commissie van oordeel is dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen de openbaarheid van de vergadering verzetten, heeft zij achter gesloten deuren plaats.

Artikel 5

 • 1. Het verslag van de vergadering vermeldt de namen van de aanwezigheid en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag vermeldt, wanneer de vergadering achter gesloten deuren heeft plaats gehad en welke de reden hiervoor was.

 • 3. De Kunstadviescommissie stelt deelnemers aan de vergadering, die geen commissielid zijn, vooraf in de gelegenheid zich uit te laten over het ontwerp-verslag. De weerslag hiervan wordt in het ontwerp-verslag weergegeven.

 • 4. Na vaststelling tekenen de voorzitter en de secretaris het verslag.

Artikel 6

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de Kunstadviescommissie de faciliteiten ter beschikking om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen.

 • 2. Jaarlijks brengt de commissie verslag uit over haar werkzaamheden.

Artikel 7

 • 1. Deze regeling treedt inwerking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 • 2. Zij kan worden aangehaald als: Regeling Kunstadviescommissie Harenkarspel.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 13 mei 2008.

de secretaris,

J. Perton

de burgemeester,

E.J. Brommet