Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008
CiteertitelVerordening drempelbedrag planschade gemeente hoogezand-Sappemeer 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 139, 140 en 142 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-200907-10-200801-01-2018nieuwe regeling

02-07-2009

Regiokrant, 19-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008

De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2009;

gelet op artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

gelet op het bepaalde in de artikelen 139, 140 en 142 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008

Artikel 1.

    • het recht als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening wordt ten behoeve van een aanvrager die blijkens de aangifte inkomensbelasting of andere bescheiden in de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag om tegemoetkoming planschade een inkomen heeft genoten van ten hoogste 110% van het wettelijk minimumloon, verlaagd met twee derde en wordt ten behoeve van hen vastgesteld op € 100,-.

Artikel 2

  • deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 7 oktober 2008.

Artikel 3.

  • deze verordening wordt aangehaald als “Verordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2009.

De voorzitter,

De griffier,