Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Lemsterland

Verordening doelgroepen sociale koop- en huurwoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Lemsterland
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale koop- en huurwoningen
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale koop- en huurwoningen gemeente Lemsterland 2010.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 147 en 149
 2. Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1, eerste lid, onder d.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201001-01-2016nieuwe regeling

18-02-2010

18-02-2010 ZuidFriesland 3-3-2010.

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sociale koop- en huurwoningen gemeente Lemsterland 2010.

De raad van de gemeente Lemsterland:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2010;

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen over de instandhoudingtermijn en de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen, als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening doelgroepen sociale koop- en huurwoningen gemeente Lemsterland.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • b.sociale koopwoning: koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder e van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • c.maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de gemeente Lemsterland, daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de lokale samenleving verband houdend belang heeft zich in dat gebied te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die ten minste twee jaar onafgebroken ingezetene zijn, dan wel gedurende de voorafgaande twaalf jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente Lemsterland.

 • d.instandhoudingtermijn van sociale koop- en huurwoningen: de periode als bedoeld in artikel 1.1.1,eerste lid, onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • e.inkomen: verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar ( het jaar voorafgaande aan de woningtoewijzing) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

HOOFDSTUK 2 Sociale koop- en huurwoningen.

Artikel 2 Doel van de ordening.

De gemeenteraad van Lemsterland geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, eerste lid onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening. Op grond daarvan kunnen regels worden gesteld over de doelgroepen en de instandhoudingtermijnen van sociale koop- en huurwoningen. Deze regels zijn alleen van toepassing op de sociale koop-en huurwoningen die worden gebouwd in het bestemmingsplan Tramdijk-Oost.

Artikel 2.1 Huurprijsgrens en koopprijsgrens

Het bepaalde in deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • a.

  woonruimten met een aanvangshuur, zoals genoemd in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag. ( maximaal € 647,53 prijspeil juli 2009).

 • b.

  woonruimten met een koopprijs vrij op naam, zoals genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector. (maximaal € 200.000,--prijspeil juli 2009).

Artikel 2.2 Doelgroepen sociale koopwoningen

Als doelgroepen voor sociale koopwoningen worden aangemerkt:

 • a.

  Meerderjarige gegadigden met een maatschappelijke binding.

 • b.

  1. Primair komen in aanmerking voor de sociale koopwoningen: zij die gehuurd wonen dan wel niet zelfstandig wonend zijn en nog niet eerder (mede-) eigenaar zijn geweest van een woning.

  b. 2. Secundair komen in aanmerking voor de sociale koopwoningen: zij die niet voldoen aan het gestelde onder b. 1. maar wel voldoen aan de overige artikelen binnen deze verordening. Toewijzing vindt slechts plaats indien er na een termijn van drie maanden geen gegadigden als bedoeld onder b. 1. voor de betreffende woning zijn.*)

 • c.

  Het (verzamel) inkomen niet meer bedraagt dan € 48.000,--.

 • d.

  Het college is op grond van artikel 3 van deze verordening bevoegd in bijzondere situaties af te wijken van het bepaalde onder b.

 • e.

  Indien binnen een termijn van zes maanden geen belangstelling is getoond voor de woning, kan het college ontheffing verlenen van de eis van maatschappelijke binding als bedoeld onder a van dit artikel.

Artikel 2.3 Doelgroepen sociale huurwoningen

Als doelgroepen voor sociale huurwoningen worden aangemerkt:

 • a.

  Meerderjarige gegadigden met een maatschappelijke binding.

 • b.

  Het inkomen niet meer bedraagt dan het norminkomen als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de huurtoeslag.

 • c.

  Indien binnen een termijn van zes maanden geen belangstelling is getoond voor de woning, kan het college ontheffing verlenen van de eis van maatschappelijke binding als bedoeld onder a van dit artikel.

Artikel 2.4 Instandhoudingtermijn sociale koop- en huurwoningen.

 • a.

  De instandhoudingtermijn van een sociale koopwoning bedraagt vier jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van de eigenaar in de gemeentelijke basisadministratie.

 • b.

  De instandhoudingtermijn van een sociale huurwoning bedraagt tenminste tien jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van de bewoner(s) in de gemeentelijke basisadministratie.

 • c.

  Het college is bevoegd ingeval geen of onvoldoende belangstelling bestaat voor de sociale koopwoning deze om te zetten naar een sociale huurwoning. In die situatie gaat ook de instandhoudingtermijn mee over.

 • d.

  De instandhoudingtermijn voor de sociale huurwoning wordt uitgevoerd en bewaakt door de woningbouwcorporatie. Dit wordt vastgelegd in de prestatieafspraken.

 • e.

  De instandhoudingtermijn van de sociale koopwoning wordt vastgelegd in de transportakte, die wordt aangegaan tussen de corporatie en de koper. Bij tussentijdse verkoop, dus vóór afloop van de instandhoudingtermijn, mag de maximale verkoopprijs niet hoger zijn dan het bedrag bedoeld in artikel 2.1. onder b. De nieuwe koper dient te voldoen aan alle eisen die gelden voor de eerste toewijzing, zoals opgenomen in deze verordening. Deze bepalingen dienen in de vorm van een kettingbeding met een boeteclausule in de koopovereenkomst te worden opgenomen.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Hardheidsclausule.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 3.1 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening doelgroepen sociale koop- en huurwoningen gemeente Lemsterland 2010.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

De verordening, vastgesteld op 18 februari 2010, komt te vervallen.

*) Tekst aangepast op basis van een amendement van de raad d.d. 13-12-2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lemsterland op 13 december 2010.

De griffier, de voorzitter,

Mw. H.A. van Dijk-Beekman D.J. Stellingwerf.