Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Schoonhoven 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Schoonhoven 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2017Actualisatie

30-09-2010

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Schoonhoven 2010, RV 78b

Tekst van de regeling

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Schoonhoven 2010.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven,gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, artikel 12, tweede lid, artikel 14, 21 en 22 van de “Beheersverordening Algemene Begraafplaats Schoonhoven, 2010”,

besluit vast te stellen:nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen.

Artikel 1 BegripsomschrijvingenDeze nadere regels verstaan onder:a. overledene: een lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging;b. particulier graf: een (kinder)graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:• het doen begraven en begraven houden van overledenen;• het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;• het doen verstrooien van as in het graf;c. algemeen graf: een (kinder)graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot: • het doen begraven van overledenen;• het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;• het doen verstrooien van as in het graf;a. kindergraf: een graf bestemd voor overleden kinderen beneden 12 jaar;b. particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:• het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;• het doen verstrooien van as in het graf;c. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot:• het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;• het doen verstrooien van as in het graf;d. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;e. algemene urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;f. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;h. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, bij een urnennis of bij een verstrooiingsplaats;i. gedenkteken: voorwerp voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;j. grafbeplanting: de beplanting die op een graf wordt aangebracht.k. rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht op een graf of nis is verleend;l. belanghebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ruimte in een algemeen graf, algemeen urnengraf of algemene urnennis in gebruik is gegeven;m. duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, gehard glas, hout, keramiek, kunststof of metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, welke niet breukgevoelig zijn en welke uit één geheel bestaan. Bij het gebruik van deze materialen moet de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd zijn.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven1. In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om overledenen te begraven voor een periode van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk. De algemene graven worden onderverdeeld in:a. graven, die uit 3 begraaflagen bestaan. Per begraaflaag is plaats voor:• het begraven van 1 overledene of• het bijzetten van 1 asbus, met of zonder urn of • het verstrooien van de as van 1 overledene.b. kindergraven, die uit 1 begraaflaag bestaan, bestemd voor het begraven van overleden kinderen beneden de 12 jaar. Er is plaats voor:• het begraven van ten hoogste 1 overleden kind of• het bijzetten van 1 asbus, met of zonder urn of • het verstrooien van de as van 1 overleden kind in het graf.2. In de particuliere graven wordt gelegenheid gegeven om overledenen te begraven voor een periode van 30 jaar. Verlenging is mogelijk. De particuliere graven worden onderverdeeld in:a. graven, die uit maximaal 3 begraaflagen bestaan. Per begraaflaag is plaats voor:• het begraven van 1 overledene of• het bijzetten van maximaal twee asbussen met of zonder urnen of• het verstrooien van de as van maximaal twee overledenen.b. kindergraven, die uit 1 begraaflaag bestaan, bestemd voor het begraven van overleden kinderen beneden de 12 jaar. Er is plaats voor:• het begraven van 1 overleden kind of• het bijzetten van 1 asbus, met of zonder urn of • het verstrooien van de as van 1 overleden kind in het graf.Artikel 3 De bezorging van as1. In de algemene urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn voor een periode van10 jaar. Verlenging is niet mogelijk. Er is plaats voor:• het bijzetten van 1 asbus, met of zonder urn of • het verstrooien van de as van 1 overledene.2. In de algemene urnenmuur wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn in een nis voor een periode van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk. In een algemene urnennis kan maximaal 1 asbus worden geplaatst.3. In de particuliere urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn voor een periode van 30 jaar. Verlenging is mogelijk. Er is plaats voor:• het bijzetten van maximaal 2 asbussen, met of zonder urn of • het verstrooien van de as van maximaal twee overledenen.4. In de particuliere urnenmuur wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn in een nis voor een periode van 30 jaar. Verlenging is mogelijk. In een particuliere urnennis kan maximaal 1 asbus worden geplaatst.Artikel 4 Aanvraag vergunning gedenkteken1. De aanvraag voor een vergunning tot het hebben of wijzigen van een gedenkteken dient schriftelijk te worden ingediend en dient vergezeld te gaan van een werktekening.2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte en lengtematen;b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;c. de fundering in de vorm van een onderplaat en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.d. de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;e. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

Artikel 5 Regels gedenktekens1. Het (doen) plaatsen van een gedenkteken geschiedt door de rechthebbende of door de belanghebbende.2. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.3. Op algemene graven kan slechts een gedenkteken worden aangebracht als het graf vol is.4. Het gedenkteken moet zijn gemaakt van duurzame materialen (zie artikel 1).5. Het gedenkteken moet een deugdelijke constructie hebben.6. Het gedenkteken mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Er mogen geen aanstootgevende teksten en vormen worden toegepast die racistisch of seksistisch zijn.7. Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.8. De hartlijn van het gedenkteken dient in één lijn met de hartlijn van het graf te worden geplaatst.

Artikel 6 Afmetingen en aard gedenktekens1. Particuliere graven:a. er mag een staande steen en/of een liggende steen worden geplaatst;b. de liggende grafsteen moet op een prefab betonnen onderplaat worden geplaatst;c. de staande grafsteen moet in een ingegraven sokkel met een afmeting van 0.85 x 0.10 x 0.15 meter worden geplaatst;d. lengte liggende steen: maximaal 1.80 meter;e. breedte staande of liggende steen: maximaal 0.80 meter, waarbij de breedte van het liggende gedeelte niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte;f. hoogte staande steen: maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld;g. dikte staande of liggende steen: minimaal 0.08 meter. Wanneer een staande gedenksteen geheel van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient de dikte minimaal 0,02 meter te bedragen. Wanneer een liggende gedenksteen van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient de totale dikte inclusief onderplaat minimaal 0.10 meter te bedragen.h. dikte onderplaat: minimaal 0.05 meter. De lengte en breedte van de onderplaat is gelijk aan de lengte en breedte van het gedenkteken. 2. Algemene graven:a. per overledene wordt slechts één steen aangebracht. De gedenktekens bestaan uit maximaal één staande steen en twee liggende stenen per graf of drie liggende stenen per graf;b. de staande grafsteen moet in een ingegraven sokkel met een afmeting van 0.65 x 0.10 x 0.15 meter worden geplaatst.c. lengte liggende steen: maximaal 0.60 meter;d. breedte staande of liggende steen: 0.45 meter;e. hoogte staande steen: maximaal 0.60 meter ten opzichte van het maaiveld;f. dikte staande of liggende steen: minimaal 0.08 meter. Wanneer een staande gedenksteen geheel van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient de dikte minimaal 0.02 meter te bedragen. Wanneer een liggende gedenksteen van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient hieronder duurzaam materiaal te worden aangebracht en bedraagt de totale dikte minimaal 0.10 meter.3. Particuliere en algemene kindergraven:a. er mag een staande steen en/of een liggende steen worden geplaatst;b. de liggende grafsteen moet op een prefab betonnen onderplaat worden geplaatst;c. de staande grafsteen moet in een ingegraven sokkel met een afmeting van 0.65 x 0.10 x 0.15 meter worden geplaatst;d. lengte liggende steen: maximaal 1.25 meter;e. breedte staande of liggende steen: maximaal 0.60 meter, waarbij de breedte van het liggende gedeelte niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedeelte;f. hoogte staande steen: maximaal 0.60 meter ten opzichte van het maaiveld;g. dikte staande of liggende steen: minimaal 0.08 meter. Wanneer een staande gedenksteen geheel van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient de dikte minimaal 0.02 meter te bedragen. Wanneer een liggende gedenksteen van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient de totale dikte inclusief onderplaat minimaal 0.10 meter te bedragen.h. dikte onderplaat: minimaal 0.05 meter. De lengte en breedte van de onderplaat is gelijk aan de lengte en breedte van het gedenkteken. 4. Particuliere en algemene urnengraven:a. er zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan;b. lengte liggende steen: maximaal 0.60 meter;c. breedte liggende steen: 0.45 meter;d. dikte liggende steen: minimaal 0.08 meter. Wanneer een gedenksteen van (gehard) glas of metaal is gemaakt, dient hieronder duurzaam materiaal te worden aangebracht en bedraagt de totale dikte minimaal 0.10 meter.5. Particuliere en algemene urnennissen:a. bij het plaatsen van een asbus zonder urn is het aanbrengen van een afdekplaat verplicht;b. bij het plaatsen van een asbus met urn is het aanbrengen van een afdekplaat niet verplicht, mits de urn goed wordt verankerd.c. lengte afdekplaat: 0.45 meterd. breedte afdekplaat: 0.40 meter6. Burgemeester en Wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 7 Regels grafbeplanting, losse bloemen en voorwerpen1. Grafbeplanting mag alleen in potten worden toegepast.2. Het is toegestaan op een graf bloemen in vazen neer te zetten dan wel losse bloemen neer te leggen.3. Grafbeplanting en bloemen mogen alleen worden geplaatst op de voor het graf beschikbare oppervlakte (zie artikel 3).4. De grafbeplanting mag op een particulier graf niet hoger zijn dan 0.60 meter en op een algemeen graf niet hoger dan 0.25 meter.5. Het is niet toegestaan op een graf voor, naast of achter het gedenkteken of voor, naast of achter de beplanting één of meerdere voorwerpen te plaatsen.6. Het is niet toegestaan kantafzettingen aan te brengen.7. Het is niet toegestaan kettingen en hekwerken aan te brengen.

Artikel 8 Regels motorvoertuigenVoor de uitvoering van een begrafenis of van werkzaamheden zoals bedoeld in de beheersverordening artikel 4, eerste lid, mogen alleen motorvoertuigen gebruikt worden die met aanhanger niet meer wegen dan 3.500 kilo (leeg gewicht plus laadvermogen van de combinatie).

Artikel 9 Slotbepalingen1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen algemene begraafplaats Schoonhoven, 2004.2. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking na inwerkingtreding van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Schoonhoven, 2010.3. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Schoonhoven, 2010 .

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van 30 september 2010,

De secretraris,           de burgemeester,

P.A. Huijsman            D.W. de Cloe