Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werkingvan de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 (Beschikking burgerluchtvaartinlichtingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werkingvan de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 (Beschikking burgerluchtvaartinlichtingen)
CiteertitelBeschikking burgerluchtvaartinlichtingen
Vastgesteld doorMinister van Verkeer en Vervoer
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit luchtverkeer 2005, art. 26, tweede lid, onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2008Nieuwe regeling

31-03-2008

P.B. 2008, no. 20

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werkingvan de 31ste maart 2008 ter uitvoering van artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van het Landsbesluit luchtverkeer 2005 (Beschikking burgerluchtvaartinlichtingen)

HOOFDSTUK 1

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a.

  aerodrome warning: een waarschuwing die uitgegeven wordt indien weersomstandigheden verwacht worden die gevaar kunnen opleveren voor het luchtvaartterreinverkeer;

 • b.

  Aeronautical Fixed Service (AFS): een communicatie-netwerk voor luchtverkeersdiensten;

 • c.

  Aeronautical Information Circular (AIC): een circulaire voor de luchtvaart met inlichtingen die niet in aanmerking komen voor publicatie in een NOTAM of de AIP, maar wel in verband staan met de vliegveiligheid, de vluchtuitvoering of technische, administratieve of wetgevende aangelegenheden;

 • d.

  Aeronautical Information Services (AIS): een dienst die is belast met het geven van luchtvaartinlichtingen en/of luchtvaartdata die nodig zijn voor de veiligheid, regelmaaten efficiëntie van het luchtverkeer binnen het vluchtinformatiegebied Curaçao;

 • e.

  AIRMET: informatie uitgegeven door een Meteorological Watch Office (MWO m.b.t. specifieke weersverschijnselen (actueel of verwacht), die een gevaar op kunnen leveren voor vluchten op niveaus lager dan Flight Level 100 en welke nog niet is uitgegeven in de SWL voor betreffende FIR;

 • f.

  Air Navigation Plan Caribbean/South America (ANP CAR/SAM): gedetailleerde informatie over faciliteiten, diensten of procedures voor de internationale luchtvaart navigatie, van toepassing in het Caribisch gebied en Zuid Amerika;

 • g.

  Air-Report (AIREP): een rapport dat vanuit een luchtvaartuig wordt voorbereid overeenkomstig de vereisten inzake positie, operationele en/of meteorologische omstandigheden;

 • h.

  Air Traffic Services unit (ATS unit): één of meer van de diensten die zijn belast met het uitoefenen van de luchtverkeersdienstverlening, zijnde: luchtverkeersleidingdiensten, vluchtinformatieverstrekking en luchtverkeersmeldingspost;

 • i.

  amendement: permanente verandering van de inlichtingen in de luchtvaartgids;

 • j.

  Area Forecast Caribbean: Gebiedsverwachting met betrekking tot significante weers-verschijnselen, Flight Level winden en Flight Level temperaturen in het Caribisch gebied;

 • k.

  ATIS (Automatic Terminal Information Service): Radioservice die wordt aangeboden aan vertrekkend en aankomend luchtverkeer. Het bericht bevat informatie over onder meer de actuele weersgesteldheid op het vliegveld en operationele bijzonderheden;

 • l.

  bijlage 15: Aeronautical Information Services, 10e editie van Bijlage 15 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO) gesloten op 7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973,109);

 • m.

  briefing: mondelinge toelichting op bestaande en/of verwachte meteorologische condities;

 • n.

  consultatie: toelichting door een meteoroloog of een andere gekwalificeerde persoon, m.b.t. heersende of verwachte meteorologische condities, in relatie tot vluchtvoorbereiding, vluchtuitvoering, luchthavenoperaties of luchtverkeersdienstverlening met de mogelijkheid van vraag, antwoord en overleg;

 • o.

  GAMET Forecast: Een gebiedsverwachting in klare (engelse) taal t.b.v. de kleine luchtvaart in een vluchtinformatiegebied opgesteld en bewaakt door de Meteorological Watch Office voor betreffende FIR;

 • p.

  international NOTAM office: de luchtvaartinlichtingendienst die door de Minister van Verkeer en Vervoer is aangewezen voor het internationaal uitwisselen van NOTAM’s;

 • q.

  Low Level Area Forecast (LLAFC): gebiedsverwachting voor significante weersver-schijnselen in het vluchtinformatiegebied Curaçao ten behoeve van vliegverkeer beneden Flight level 100 . (Zie Area Forecast Caribbean.);

 • r.

  LLTI: waarschuwing voor verticale temperatuurtoename ter plaatse (low level temperature inversion);

 • s.

  luchthavenoperaties: de werkzaamheden op een luchtvaartterrein die onder de verantwoordelijkheid vallen van de exploitant;

 • t.

  luchtvaartgids: een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Vervoer met luchtvaartinlichtingen van blijvende aard essentieel voor de vluchtuitvoering;

 • u.

  luchtvaartkaart: een afbeelding van een deel van de aarde, de bebouwing en verhevenheid, specifiek bestemd om aan de eisen van de luchtvaartnavigatie te voldoen;

 • v.

  luchtvaartterrein: delen van het territoir van de Nederlandse Antillen te land of te water ingevolge de Luchtvaartlandsverordening aangewezen voor het landen en opstijgen van luchtvaartuigen, alsmede voor de bewegingen op de grond die daarmee verband houden;

 • w.

  luchtverkeersdienst: één of meer van de diensten die zijn belast met het uitoefenen van de luchtverkeersdienstverlening, zijnde: luchtverkeersleidingdiensten, vluchtinformatie- centrum en luchtverkeersmeldingspost;

 • x.

  MD: de Meteorologische Dienst bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Meteorologische Dienst;

 • y.

  METAR: uurlijks weerwaarnemingsrapport m.b.t. de weersomstandigheden representatief voor het luchtvaartterrein en de directe omgeving daarvan (meteorological aerodrome report); dit bericht wordt internationaal en regionaal uitgewisseld. De METAR wordt opgesteld volgens de daarvoor geldende code voorschriften (FM 15, WMO no. 306, Manual on Codes);

 • z.

  Meteorologische Autoriteit: Autoriteit namens een Staat, partij bij het Verdrag van Chicago, belast met de verstrekking van meteorologische inlichtingen als bedoeld in hoofdstuk 1 van Bijlage 3 bij het Verdrag;

aa. MET REPORT: waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van het Meteorological Data Acquisition System;

bb. Notice to Airmen (NOTAM): een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd middels telecommunicatie met inlichtingen over de instelling, toestand, of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering tijdig kennis nemen;

cc. OPMET: de verzameling van operationele meteorologische informatie ten behoeve van de luchtvaart zoals AIREP, AIRMET, GAMET, LLTI, METAR, SIGMET, SPECI, TAF en TREND-forecast;

dd. self-briefing systeem: interactief systeem voor selfbriefing en vluchtdocumentatie;

ee. SIGMET: informatie uitgegeven in afgekorte klare Engelse taal door een Meteorological Watch Office (MWO) m.b.t. significante weersverschijnselen (heersend of verwacht), die een gevaar op kunnen leveren voor vluchten binnen de FIR waar betreffende MWO verantwoordelijk voor is;

ff. SPECI: tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij over-schrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (special report);

gg. SPECIAL: tussentijds waarnemingsrapport voor startend en landend luchtverkeer bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik op het luchtvaartterrein verstrekt door middel van het Meteorological Data Acquisition System;

hh. Supplement: tijdelijke veranderingen van de inlichtingen in de luchtvaartgids, gedrukt op speciale pagina's;

ii. Terminal Aerodrome Forecast (TAF): 6-uurlijkse luchtvaartterreinweersverwachting geldig voor de komende 24 uur in de FM-51 luchtvaartmeteorologische code, die bij overschrijding van limietwaarden wordt geamendeerd;

jj. TREND forecast: landingsverwachting geldig voor 2 uur in luchtvaartmeteorologische code, gekoppeld aan luchtvaartmeteorologische waarnemingen zoals METAR, SPECI, MET REPORT en SPECIAL. De TREND doet een uitspraak over verwachte significante veranderingen in de meteorologische condities uitgaande van de gegevens in de betreffende waarnemingsrapporten;

kk. Tropical cyclone advisory centre (TCAC): Een meteorologisch instituut dat bij regional air navigation agreement aangewezen is om informatie in de vorm van “advisories” te verstrekken aan meteorological watch offices (MWO’s), world area forecast centres (WAFC’s) en internationale OPMET data banks m.b.t. positie, verplaatsing, minimum luchtdruk en maximale grondwinden bij tropische cyclonen. Voor het Caribisch gebied is het National Hurricane Centre in Miami de aangewezen TCAC;

ll. Tropical Cyclone Forecast Advisory: In klare Engelse taal opgesteld bericht afkomstig van het regionale TCAC m.b.t. positie, verplaatsing, luchtdruk in het centrum en maximale winden van tropische cyclonen;

mm. Upper Air Wind/Temp Prog: kaarten met informatie over wind en temperatuur op relevante hoogtes (wind and temperature charts); is onderdeel van de Area Forecast Caribbean;

nn. Vluchtinformatiegebied: een luchtruimte met vastgestelde begrenzingen, waarbinnen inlichtingen tijdens de vlucht worden verstrekt en alarmering wordt verzorgd;

oo. Vluchtinformatiegebied Curaçao: het gebied begrensd door de posities met de hierna genoemde coördinaten, alsmede de luchtruimte daarboven: 1230N07030W-1230N07125W-1420N07400W

1600N07400W-1700N07300W-1700N07140W

1600N07140W-1600N06800W-1541N06704W

1124N06758W-1230N07030W;

pp. World Area Forecast Centre (WAFC): Een meteorologisch instituut belast met het opstellen van wereldwijde Significant Weather en Upper-Air verwachtingen in digitale vorm en tevens zorgdragend voor de directe distributie van deze verwachtingen naar de aangesloten Staten;

qq. World Area Forecast System (WAFS): een wereldwijd systeem door middel waarvan de diverse WAFC’s meteorologische verwachtingen ter beschikking van de luchtvaart stellen in een standaard formaat;

rr. Windshear Warning: waarschuwing voor heersende of verwachte sterke verticale en/of horizontale windrichtings- en/of windsnelheidsveranderingen.

HOOFDSTUK 2

Luchtvaartmeteorologische inlichtingen

Artikel 2
 • 1.

  De MD verstrekt ten behoeve van de taakuitvoering van de navolgende gebruikers tijdig luchtvaartmeteorologische informatie ten einde hen in staat te stellen hun verplichtingen voor wat betreft het zorgdragen voor een veilig en efficiënt luchtverkeer of het uitvoeren van ongevallen- en incidentenonderzoek, na te komen:

  • a.

   Luchtvarenden;

  • b.

   Luchtvaartmaatschappijen;

  • c.

   Vluchtafhandelingsmaatschappijen;

  • d.

   verleners van luchtverkeersdiensten (ATS units);

  • e.

   exploitanten van luchthavens en luchtvaartterreinen;

  • f.

   eilandelijke Search and Rescue organisaties;

  • g.

   Korps Politie Nederlandse Antillen;

  • h.

   ministerie van Verkeer en Vervoer Nederlandse Antillen;

  • i.

   Commissie Toezicht Luchtvaart.

 • 2.

  De luchtvaartmeteorologische informatie bestaat uit:

  • a.

   producten en diensten gebaseerd op de internationale normen die zijn vastgelegd in Bijlage 3 bij het Verdrag, voor zover toepasselijk nader omschreven in deel 6 van de ANP CAR/SAM part VI Vol I Basic Air Navigation Plan under part I doc 8733 en Vol II FASIS under part VI doc 8733:

1°. bewaakte weerwaarnemingen en rapporten,

2°. bewaakte weersverwachtingen,

3°. bewaakte weerswaarschuwingen,

4°. meteorologische satellietbeelden,

5°. weerradarinformatie,

6°. klimatologische rapporten,

7°. WAFS producten,

8°. OPMET data,

9°. briefing

10°. consultatie

 • b.

  producten en diensten nationaal bepaald en opgedragen door de Minister.

  • 3.

   De verstrekker van luchtvaartmeteorologische informatie die apparatuur in gebruik heeft voor de vergaring, beschikbaarstelling en verstrekking van luchtvaartmeteorologische informatie als bedoeld in deze beschikking draagt er zorg voor dat die apparatuur betrouwbaar is, nauwkeurig werkt en op een geschikte plaats is opgesteld. De gebruikte apparatuur voldoet aan de eisen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en de Wereld Meteorologische Organisatie vastgelegd in Bijlagen 3 en 14 bij het Verdrag en in Publicatie no. 8 van de Wereld Meteorologische Organisatie.

  • 4.

   Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de vergaring, beschikbaarstelling en verstrekking van luchtvaartmeteorologische informatie als bedoeld in deze beschikking zijn gekwalificeerd, uitgaande van tenminste de eisen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en de Wereld Meteorologische Organisatie vastgelegd in Bijlage 3 bij het Verdrag en in Publicaties nummer 258 en 114 van de Wereld Meteorologische Organisatie.

Artikel 3
 • 1. De MD stelt voor de taakuitvoering van de gebruikers bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het vluchtinformatiegebied Curaçao de volgende luchtvaartmeteorologische informatie beschikbaar:

  • a.

   SIGMET;

  • b.

   AIRMET voorzover van toepassing;

  • c.

   Area Forecast;

  • d.

   Volcanic Ash Advisories; e. NHC Tropical Cyclone Forecast Advisories;

  • e.

   WAFS producten;

  • f.

   meteorologische satellietbeelden;

  • g.

   weerradarinformatie;

  • h.

   wind en temperatuurinformatie.

 • 2. Area Forecast is ook beschikbaar voor het Sint Maarten TMA.

 • 3. Luchtvaartmeteorologische informatie als bedoeld onder het eerste lid, onderdelen a t/m i en het tweede lid, hebben een bewaartermijn van minimaal 3 maanden.

Artikel 4

De MD stelt tijdens de reguliere openstellingsuren van luchthavens op de Nederlandse Antillen de volgende luchtvaartmeteorologische informatie beschikbaar:

 • a.

  Aerodrome Warnings;

 • b.

  Windshear Warnings;

 • c.

  TREND;

 • d.

  METAR/SPECI;

 • e.

  continue windinformatie;

 • f.

  continue temperatuurinformatie;

 • g.

  continue luchtvochtigheidsinformatie;

 • h.

  continue luchtdrukinformatie;

 • i.

  TAF;

 • j.

  take-off forecast, indien daarom wordt verzocht;

 • k.

  LLTI;

 • l.

  Tropical Cyclone Forecast Advisory;

 • m.

  weerradarinformatie;

 • n.

  Briefing of consultatie.

Artikel 5

De MD stelt de volgende informatie beschikbaar via de AFIS:

 • a.

  METAR SPECI;

 • b.

  continue windinformatie;

 • c.

  continue temperatuurinformatie;

 • d.

  continue luchtvochtigheidsinformatie;

 • e.

  continue luchtdrukinformatie;

 • f.

  meest recente Tropical Forecast Advisory.

Artikel 6

Voor de voorbereiding van een vlucht door de gebruikers bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt luchtvaartmeteorologische informatie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, verstrekt door middel van:

 • a.

  self-briefing systemen op de luchthavens;

 • b.

  vluchtdocumentatie verstuurd door een door de MD aangegeven communicatiemiddel;

 • c.

  mondelinge dan wel telefonische briefing of consultatie.

Artikel 7
 • 1. De MD verstrekt ten behoeve van de taakuitvoering van de gebruikers (ATS units), bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, luchtvaartmeteorologische informatie door middel van directe toegang tot meteorologische informatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a t/m n, door toegang te verlenen tot een gegevensdrager aanwezig op de luchthaven.

 • 2. De MD kan voorwaarden verbinden aan de toegang tot de gegevensdragers, bedoeld in het eerste lid om zorg te dragen voor een veilige en efficiënte verstrekking van luchtvaartmeteorologische informatie.

Artikel 8

Voor de taakuitvoering van de gebruikers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen f tot en met i, wordt luchtvaartmeteorologische informatie verstrekt door middel van rapporten, op verzoek opgesteld, met als doel een meteorologische reconstructie mogelijk te maken.

Artikel 9

In overeenstemming met de normen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en bilaterale overeenkomsten wordt luchtvaartmeteorologische informatie als genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b en h en artikel 4, onderdelen c, d en i, beschikbaar gemaakt aan buitenlandse organisaties.

HOOFDSTUK 3

Luchtvaartinlichtingen anders dan luchtvaartmeteorologische inlichtingen

Artikel 10
 • 1. De AIS heeft tot taak door middel van het verstrekken van luchtvaartinlichtingen en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en luchtvaartkaarten, een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer te bevorderen.

 • 2. De AIS is belast met het overeenkomstig Bijlage 15 ontvangen of produceren, het nauwkeurig vergelijken, samenvoegen, persklaar maken, indelen, uitgeven en bewaren en verspreiden van luchtvaartinlichtingen, die het gehele vluchtinformatiegebied Curaçao betreffen, en delen van de aangrenzende vluchtinformatiegebieden waar de luchtverkeersdienst is belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening.

 • 3. Op luchtvaarttereinen waar geen AIS is gevestigd is de exploitant van het luchtvaartterrein verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van luchtvaartinlichtingen, die vrij toegankelijk zijn, voor de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht.

 • 4. De exploitant van het luchtvaartterrein, die informatie over de staat en werking van luchtvaartnavigatiefaciliteiten heeft ontvangen, draagt er zorg voor dat deze informatie wordt doorgegeven aan de AIS.

 • 5. De exploitant van het luchtvaartterrein is verantwoordelijk voor het bijhouden van de luchtvaartinlichtingen.

Artikel 11
 • 1. Een luchtvaartkaart van het vluchtinformatiegebied Curaçao voor VFR-vluchten, op een schaal van 1:500.000, wordt jaarlijks verstrekt.

 • 2. Gegevens omtrent het aardoppervlak en de obstakels daarop worden, voor zover van toepassing tezamen met luchtvaartgegevens, elektronisch verstrekt overeenkomstig hoofdstuk 10 van Bijlage 15. De gegevens voldoen aan de in dat hoofdstuk gestelde eisen.

Artikel 12

De luchtvaartinlichtingen worden in de volgende samenstellingen verstrekt:

 • 1.

  Luchtvaartgids deel I met als doelgroep vliegers die IFR-vluchten uitvoeren met een abonnement op:

  • a.

   amendementen op de luchtvaartgids deel I,

  • b.

   supplementen op de luchtvaartgids deel I,

  • c.

   AIC's serie A

  • d.

   maandelijkse samenvatting van de op dat moment geldige NOTAM's.

 • 2.

  Luchtvaartgids deel II met als doelgroep vliegers die VFR-vluchten uitvoeren met een abonnement op:

  • a.

   amendementen op de luchtvaartgids deel II,

  • b.

   supplementen op de luchtvaartgids deel II.

 • 3.

  AIC's serie B met een abonnement.

 • 4.

  en luchtvaartkaart, als bedoeld in artikel 11

 • 5.

  TAM’s middels AFS.

Artikel 13
 • 1. Op alle luchtvaartterreinen in de Nederlandse Antillen worden de luchtvaartinlichtingen verstrekt.

 • 2. Luchtvaartinlichtingen worden verstrekt op het luchtvaartterrein van vertrek gedurende de gepubliceerde openstellingstijden van het luchtvaartterrein.

 • 3. Buiten de perioden genoemd in het tweede lid, worden luchtvaartinlichtingen verstrekt en in ontvangst genomen door de AIS.

 • 4. De AIS is aangwezen als centrale bibliotheek voor luchtvaartinlichtingen, overeenkomstig Bijlage 15.

Artikel 14
 • 1. Luchtvaartinlichtingen ten behoeve van de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering worden verstrekt aan:

  • a.

   luchtvarenden;

  • b.

   luchtvaartmaatschappijen;

  • c.

   vluchtafhandelaars;

  • d.

   uchtverkeersdiensten belast met vluchtinformatieverstrekking;

  • e.

   exploitanten of havendiensten van luchtvaartterreinen;

  • f.

   buitenlandse luchtvaartinlichtingendiensten.

 • 2. Luchtvaartinlichtingen worden op aanvraag verstrekt aan:

  • a.

   reddings- en opsporingscentra;

  • b.

   Commissie Toezicht Luchtvaart;

  • c.

   Korps Politie N.A..

Artikel 15
 • 1. Het international NOTAM office is aangesloten op AFS

 • 2. Het international NOTAM office is via AFS verbonden met de volgende punten binnen zijn werkgebied:

  • a.

   luchtverkeersdiensten;

  • b.

   luchtvaartterreinen.

Artikel 16

De informatie neergelegd in deze beschikking is ook beschikbaar voor staatsluchtvaartuigen.

Artikel 17

Deze ministeriële beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 18

Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.

Artikel 19

Deze ministeriële beschikking wordt aangehaald als: Beschikking burgerluchtvaartinlichtingen.