Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raadsleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raadsleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199004-01-2012Onbekend

11-10-1990

Onbekend

28 augustus 1990, nr. 130

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 1990, nr. 130;

gelet op de artikelen 64f, 64i en 168 van de gemeentewet en de artikelen 1 tot en met 6 van het Koninklijk Besluit van 23 november 1976, Stbl. 621;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING GELDELIJKE VOORZIENINGEN RAADSLEDEN

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de leden van de raad: de leden van de raad die geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  A.M.v.B: het koninklijk besluit van 23 november 1976, Stbl. 621 tot uitvoering van artikel 64 f van de gemeentewet.

Artikel 2

 • 1. De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij de A.M.v.B. behorende tabel 1, zoals die bedragen telkenjare door de minister van binnenlandse zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in klasse 4.

 • 2. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed.

Artikel 3

Bij overgang van de gemeente naar een lagere klasse, vermeld in de bij de A.M.v.B. behorende tabel 1, in verband met een vermindering van het aantal inwoners, behouden de zittende leden tot hun aftreden de geldende vergoeding en tegemoetkoming.

Artikel 4

De leden van de raad, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur welke wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit 1971 en de daarop gepasseerde beschikkingen, bij de desbetreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 6

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden maandelijks aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 7

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijke

  voorzieningen raadsleden”.

 • 2. Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1990.

  Op deze datum vervallen de d.d. 31 januari, respectievelijk 31 maart

  1977 door de voormalige gemeenten Barsingerhorn, respectievelijk

  Niedorp vastgestelde verordeningen, sedertdien gewijzigd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 oktober 1990

De raad voornoemd,

, de voorzitter

, de secretaris