Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Regeling variabele werktijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingRegeling variabele werktijden
CiteertitelRegeling variabele werktijden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpVariabele werktijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Art. 4:2, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) voor de sector Gemeenten biedt het college deze bevoegdheid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2015Nieuw

02-01-2008

Schager Weekblad, 22-12-2010

CONCERN/2007/13897

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling variabele werktijden

Artikel 1

De vroegste aanvangstijd is 7.30 uur en de laatste eindtijd is 18.30 uur.

Artikel 2

De bloktijden zijn: 9.00 uur tot 12.00 uur. Tijdens deze uren dient iedereen, die volgens zijn werkrooster dienst heeft, werkzaam te zijn.

Artikel 3

De glijtijden zijn als volgt:

  • -

    variabele begintijden: van 7.30 tot 9.00 uur

  • -

    variabele lunchpauze: vanaf 12.00 uur

  • -

    variabele eindtijd: vanaf 12.00 uur

Tijdens de glijtijden is men, met inachtname van de bepalingen in dit reglement, vrij naar keuze zijn werkzaamheden aan te vangen, dan wel te beëindigen.

In de periode van mei t/m augustus is op vrijdagmiddag het gemeentehuis gesloten vanaf 13.00 uur.

Artikel 4

Voor de lunchpauze dient men altijd te klokken en deze bedraagt minimaal 30 minuten. Bij een kortere pauze of als men niet klokt wordt automatisch een half uur berekend.

Artikel 5

Per dag mag maximaal 9 uur worden gewerkt. Incidentele afwijkingen mogen door de leidinggevenden om hun moverende redenen worden toegestaan.

Artikel 6

Het uitgangspunt is dat bezoeken aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut etc. in eigen tijd worden gedaan. In het geval dat het noodzakelijk is dat het bezoek moet plaatsvinden in de ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur worden deze uren gecompenseerd. Voor een bezoek aan een specialist, chronische zieken en/of langdurige therapeutische behandelingen geldt hierop een uitzondering. In deze gevallen worden deze uren gecompenseerd op basis van de fictieve werktijden: ’s morgens van 8.00 tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur.

Artikel 7

Bij verlofopname gelden de roosteruren en heeft men de keuze om het tekort aan gewerkte uren te verrekenen met het urensaldo of het te laten aanvullen tot de uren van het dagrooster en daarbij de tekort gewerkte uren te verrekenen met het aantal verlofuren.

Artikel 8

Het positieve verlof- en plus/minsaldo tezamen mag aan het eind van het jaar maximaal 100 uur bedragen voor voltijders. Voor deeltijders geldt dit maximum naar rato van de formele deeltijdfactor. In bijzondere gevallen kan het afdelingshoofd toestemming verlenen hiervan af te wijken en een andere oplossing hiervoor vinden ter compensatie. Hij doet hiervan melding bij P&O.

Artikel 9

Het negatieve spaarsaldo mag maximaal 10 uur bedragen. Bij overschrijding van een negatief spaarsaldo van – 18 uur zal een verlofdag van 8 uur dienen te worden ingeleverd onder verrekening van het spaarsaldo.

Artikel 10

Indien toepassing van deze regeling tot belangrijke voor- of nadelen leidt, welke als zodanig in de regeling niet bedoeld zijn, wordt met betrekking tot deze aangelegenheden een beslissing genomen door de voorzitter van het managementteam. Dit geldt ook voor zaken waarin deze regeling niet voorziet. Hiertegen staat beroep open bij het college van burgemeester en wethouders.