Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Verlofregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingVerlofregeling
CiteertitelVerlofregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpVerlof

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 6:2:1 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor de sector Gemeenten biedt het college deze bevoegdheid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2015Nieuw

23-10-2007

Schager Weekblad, 22-12-2010

CONCERN/2007/11244

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling

Burgemeester en wethouders van Harenkarspel;

gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (hierna genoemd CAR-UWO) en artikel 27, lid 1, sub c van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);

gezien de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 16 oktober 2007.

besluiten:

vast te stellen de volgende: Verlofregeling

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 6 van de CAR-UWO gelden de volgende regels ten aanzien van de duur van het verlof van het personeel.

Artikel 2

Het verlof bedraagt voor alle full-time medewerkers 165,6 uur (in afwijking van artikel 6:2 van de CAR-UWO 158,4 uren + een extra verlofdag van 7,2 uur) per kalenderjaar. Voor een part-time medewerker wordt naar evenredigheid van de formele arbeidsduur het aantal verlofuren berekend.

Artikel 3

Als maatstaf voor de berekening van het verlof geldt de toestand op 1 januari van het kalenderjaar of, in geval van wijziging van de aanstelling, ontslag of indiensttreding in de loop van het jaar de toestand op het tijdstip van wijziging van de aanstelling, ontslag of indiensttreding

Artikel 4

 • 1. Het in artikel 2 genoemde verlof wordt vermeerderd met:

  • a.

   21,6 uur voor medewerkers van 18 jaar en jonger

  • b.

   14,4 “ “ “ “ 19 “ “ “

  • c.

   7,2 “ “ “ “ 20 “ “ “

  • d.

   7,2 “ “ “ “ 30 tot en met 39 jaar

  • e.

   14,4 “ “ “ “ 40 “ “ ” 44 “

  • f.

   21,6 “ “ “ “ 45 “ “ ” 49 “

  • g.

   28,8 “ “ “ “ 50 “ “ ” 54 “

  • h.

   36 “ “ “ “ 55 “ “ ” 59 “

  • i.

   43,2 ” “ “ “ 60 jaar en ouder.

 • 2. De vermeerdering van het verlof, bedoeld in lid 1, gaat in op 1 januari van het jaar waarin de desbetreffende leeftijd wordt bereikt.

Artikel 5

Als dagen, welke ten aanzien van het verrichten van arbeid met zondag worden gelijkgesteld en waarop mitsdien door het personeel geen arbeid behoeft te worden verricht, wordt aangewezen; Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag en de middagen van 24 en 31 december van elk kalenderjaar.

Artikel 6

Naar een volgend kalenderjaar mag een fulltime medewerker maximaal 72 uur meenemen. Voor een part-time medewerker wordt naar evenredigheid van de formele arbeidsduur het aantal maximaal mee te nemen verlofuren naar een volgend kalenderjaar berekend.

Artikel 7

Deze regeling wordt geacht in werking te treden op 1 november 2007.

Ondertekening

Harenkarspel, 23 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

J.Perton E.J. Brommet