Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Verordening tot wijziging van de verordening WMO-adviesraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de verordening WMO-adviesraad
CiteertitelVerordening WMO-adviesraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 150
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 11
 3. Wet werk en bijstand, art 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201019-04-20181e wijziging

09-09-2010

Tussenklappen; 20 oktober 2010

wijziging Verordening WMO-adviesraad
01-01-2008Nieuwe regeling

13-12-2007

Tussenklappen;13 februari 2008

Verordening WMO-adviesraad

Tekst van de regeling

No.: 10/12

De raad van de gemeente Menterwolde;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 11 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en artikel 47 Wet Werken bijstand (WWB);

B E S L U I T :

Vast te stellen:VERORDENING VOOR EEN WMO-ADVIESRAAD MENTERWOLDE

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. WMO - beleid: het beleid dat betrekking heeft op de prestatievelden van de WMO;b. WMO - prestatievelden: het geheel van maatschappelijke terreinen waarop de gemeente aanmaatschappelijke ondersteuning vorm moet geven;c. WMO-adviesraad: het inspraakorgaan in de gemeente Menterwolde in het kader van burger- en cliëntenparticipatie zoals bedoeld in artikel 11 van de WMO, artikel 47 van de WWB en artikel 12 van de WIJ;d. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Menterwolde;e. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteMenterwolde;f. WMO: Wet Maatschappelijke ondersteuningg. WWB: Wet Werk en Bijstand

Artikel 2 Taken en Bevoegdheden van de WMO-adviesraad

 • 1 Met de instelling van de WMO-adviesraad, als advies- en overlegorgaan van het college vanB&W wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de cliëntenparticipatie en dedienstverlening bij de uitvoering van de WMO in het belang van cliënten, andere belanghebbendenen belangengroeperingen, opdat er een optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkhedenen de rechten, die de WMO geeft;

 • 2 De WMO-adviesraad heeft tot taak:a. het tijdig – voordat officiële besluitvorming plaatsvindt – als onafhankelijk orgaan, gevraagden ongevraagd adviseren van – en overleggen met – het college van B&W over alleonderwerpen betreffende de beïnvloeding, de vorming, de uitvoering, de controle, deevaluatie en de verbetering van het beleid ten aanzien van cliënten, andere belanghebbendenen belangengroeperingen.b. Het geven van voorlichting en informatie over haar functioneren en werkterrein;c. Het inventariseren en bundelen van klachten betreffende de uitvoering van de WMO en alhetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt en verband houdt;

 • 3 Het college van B&W vraagt de WMO-adviesraad in ieder geval advies over:a. Het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan WMO/WWBb. Vaststelling, verbetering en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering van ditplan worden opgesteld;c. De wijze waarop de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt;d. De wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden;e. Het inkoopbeleid van de gemeente in het kader van de WMO;f. Beleidsvoorbereiding, bestaande uit: vaststelling, uitvoering, bespreking en evaluatie,vaststelling en uitvoering van de uitvoeringsregels met betrekking tot: uitkeringen, voorzieningen,de verstrekking van zorg en hulpmiddelen en de afspraken daarover met de leveranciersen uitvoerders van vervoer en andere diensten, met woningbouwcorporaties,zorgaanbieders en indicatiestellers.

 • 4 Door het college van B&W wordt een termijn van minimaal vier weken aangehouden voor hetdoor de WMO-adviesraad uit te brengen advies, zodat het uit te brengen advies van wezenlijkeinvloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 5 Van een besluit tot het wel of niet overnemen door het college van B&W van een advies vande WMO-adviesraad, wordt de Raad schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld.

 • 6 In het geval het college van B&W in een voorstel aan de Gemeenteraad afwijkt van het adviesvan de WMO-adviesraad, wordt dit, met redenen omkleed, bij het voorstel vermeld.

 • 7 Het advies van de WMO-adviesraad wordt samen met het voorstel van het college van B&Wmeegestuurd aan de Gemeenteraad.

 • 8 De adviezen van de WMO-adviesraad zijn openbaar.

 • 9 Teneinde haar (adviserende) taak goed te kunnen uitvoeren voorziet het college van B&W deWMO-adviesraad van adequate, relevante informatie.

 • 10 De WMO-adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en anderezaken, voorzover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de WMOadviesraadadviesrecht inzake personeels - en organisatiebeleid.

Artikel 3 Samenstelling WMO-adviesraad

 • 1 De WMO-adviesraad, bestaat uit maximaal 9 leden en wordt door het college van B&Wbenoemd voor een periode van 4 jaar. De zittingsperiode is gelijk aan die van de gemeenteraad.De leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Menterwolde en worden geacht deskundigte zijn op het gebied van de WMO, en/of cliënt en belanghebbende daarbij zijn.

 • 2 Voor het werven van de leden wordt door de gemeente een oproep geplaatst.

 • 3 De leden van de WMO-adviesraad hebben daarin zitting zonder last of ruggespraak.

 • 4 De selectiegesprekken vinden plaats aan de hand van een opgestelde profielschets.

 • 5 Aftredende leden zijn in principe één keer herbenoembaar.

 • 6 Bij tussentijdse vacatures, geschiedt de benoeming voor de duur van de resterende zittingsperiode.

 • 7 De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de WMO-adviesraad en geen stemrecht heeft, wordtaangezocht via een open sollicitatie en benoemd door het college van B&W.

 • 8 De voorzitter van de WMO-adviesraad:a. fungeert als onafhankelijk voorzitter;b. heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;c. beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht;d. heeft een adviserende stem in de WMO-adviesraad.

 • 9 De ambtelijk secretaris, tevens penningmeester vanuit de gemeente die het beschikbaar gesteldbudget bewaakt, wordt aangewezen door het college van B&W uit de ambtelijke organisatievan de gemeente Menterwolde.

 • 10 Het lidmaatschap van de WMO-adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van deGemeenteraad, Raadscommissie en het college van B&W.

 • 11 De verantwoordelijk wethouder voor de WMO woont op verzoek vergaderingen van deWMO-adviesraad bij als adviseur en vraagbaak. Komen er zaken aan de orde die behoren totde portefeuille van een andere wethouder of de burgemeester dan woont deze op verzoek mede(een deel van) de vergadering bij.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur lidmaatschap

 • 1 De leden van de WMO-adviesraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college vanB&W.De leden van de WMO-adviesraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 2 Periodiek aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat ledenmaximaal 2 perioden van 4 jaar in de WMO/WWB- adviesraad zitting kunnen nemen.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap

 • 1 1. Het lidmaatschap van de WMO-adviesraad eindigt door:a. het aflopen van de zittingsperiode;b. overlijden;c. het nemen van ontslag;d. verlies van hoedanigheid waarin het lid is benoemd.

 • 2 In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk binnen 3 maanden voorzien.

 • 3 De WMO-adviesraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris,die tezamen met de voorzitter het (dagelijks) bestuur van de WMO-adviesraad vormen. Dit inoverleg met de ambtelijk secretaris/penningmeester.

Artikel 6 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris

 • 1 Tot de taken van de voorzitter behoren ondermeer:a. het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk secretaris;b. het bepalen van dag en uur van de vergadering, in overleg met de leden van de adviesraad;c. het leiden van de vergadering;d. het handhaven van de orde;e. het geven van spreekrecht;f. het schorsen en beëindigen van de vergadering;g. het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vaststellen dateen besluit genomen is.

 • 2 Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren onder meer:a. het openbaar bekend maken van de agenda en andere publicaties op verzoek van de WMOadviesraad;b. het mede opstellen van de agenda;c. het – maximaal 10 dagen werkdagen voor aanvang van de vergadering - versturen van deagenda en bijbehorende stukken, aan de voorzitter en de leden van de WMO-adviesraad;d. het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van deWMO/WWB adviesraad;e. het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst;f. het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten aan degenen genoemd in lidc;g. het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;h. het bewaken van – en rapporteren over – de voortgang en afhandeling van de uitgebrachteadviezen;i. het bewaken van het door de gemeente Menterwolde ter beschikking gestelde budget;

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1 De WMO-adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel meer als waartoe zijbesluit.

 • 2 De vergaderingen zijn als regel openbaar. De WMO-adviesraad kan besluiten een beslotenvergadering te houden of te vergaderen niet in het bijzijn van de verantwoordelijk wethouderen/of de ambtelijk secretaris. De vergaderingen worden publiekelijk bekend gemaakt ineen periodiek verschijnende huis aan huis krant.

 • 3 De gemeente Menterwolde stelt de WMO-adviesraad faciliteiten voor al haar vergaderingenen een jaarlijks budget beschikbaar ter voorziening in zijn kosten, ter uitvoering van dewerkzaamheden. De WMO-adviesraad dient hiertoe jaarlijks voor één oktober een begrotingin. Op deze begroting komen in elk geval de navolgende posten voor:a. jaarlijkse onkostenvergoeding;b. kosten van deskundigheidsbevordering;c. reiskosten voor ondermeer cursussen en bezoek vergaderingen buiten de gemeenteMenterwolde;d. kosten van aanschaf documentatie, literatuur;e. kosten van inschakeling van deskundige, inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning;f. kosten van faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations. DeWMO-adviesraad voert, onder toezicht van de ambtelijk penningmeester, het beheerover het budget;g. De WMO-adviesraad brengt ieder jaar voor 1 december een verslag uit over zijn werkzaamhedenvan het voorafgaande jaar en legt verantwoording af over de besteding vanhet budget.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1 Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de WMO-adviesraad te doen, welkevoorstellen bij de voorzitter of ambtelijk secretaris worden ingediend. De voorstellenworden door de ambtelijk secretaris geagendeerd en meegezonden met de stukken voor deeerstvolgende vergadering, waarin over de voorstellen wordt besloten.

 • 2 leder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van vergadering te doen, dat vervolgensdoor de voorzitter in stemming wordt gebracht.

 • 3 De WMO-adviesraad kan derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor hetgeven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1 De WMO-adviesraad kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste de helft vanhet aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvangvan de vergadering getekende presentielist.

 • 2 Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmenvan de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 3 Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een her5stemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt beslotendoor trekking van een – door de voorzitter – gemerkt lot.

 • 4 Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd wordenaan de besluitenlijst, casu quo het voorstel/advies aan het college van B&W en/of de Gemeenteraad.

Artikel 10 Overige bepalingen

 • 1 De leden van de de WMO-adviesraad kunnen al dan niet op verzoek van het college van B&W delen van de vergadering besloten houden.

 • 2 Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de WMO-adviesraad.

 • 3 De voorzitter en de ambtelijk secretaris tekenen de stukken die van de WMO-adviesraad uitgaan.

 • 4 In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van B&W. Tevoren wordt de WMO-adviesraad daarover gehoord.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening WMO-adviesraad.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

 • 3 Met ingang van dezelfde datum wordt de Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk enbijstand van de gemeente Menterwolde ingetrokken.

Ondertekening

Muntendam, 13 december 2007.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

(E.A. van Zuijlen) (F.A.P. Grit)

1

Bijlage bij de verordening WMO- adviesraad, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2007,nr. 10/12.

Artikel 3 punt 9 dient gelezen te worden als:De aangewezen ambtelijk secretaris draagt zorg een correcte afhandeling van de financiën. DeWMO- adviesraad besluit zelf waar de financiën aan besteed worden.Artikel 5 punt 1-d dient gelezen te worden als:Verlies van hoedanigheid waarin het lid is benoemd: in artikel 3 punt 1 staat beschreven dat deleden woonachtig dienen te zijn in de gemeente Menterwolde. Mocht tijdens de zittingsperiodebijvoorbeeld een verhuizing buiten de gemeente plaatsvinden, of het aanvaarden van een functiein de politiek (of bij een zorginstelling waar de gemeente Menterwolde zaken mee doet) in hetgeding zijn is er sprake van verlies van hoedanigheid.

Wijzigingsverordening 2

No.: 7/9.

 

De raad van de gemeente Menterwolde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, en artikel 12, eerste lid, onderdeel d van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop jongeren betrokken worden bij de uitvoe-ring van de wet, bij verordening te regelen;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING WMO-ADVIESRAAD

Artikel I. Wijziging van de verordening WMO-Adviesraad

De Verordening WMO-Adviesraad wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, sub c komt te luiden: WMO-Adviesraad: het inspraakorgaan in de gemeente Menter-wolde in het kader van burger- en cliëntenparticipatie zoals bedoeld in artikel 11 van de WMO, artikel 47 van de WWB en artikel 12 van de WIJ;

Artikel II. InwerkingtredingDeze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2010.

 

Muntendam, 9 september 2010.

De raad voornoemd;

De voorzitter, De griffier,

 

(E.A. van Zuijlen) (F.A.P. Grit)

 

Algemene toelichting

Verordening cliëntenparticipatieMet een verordening cliëntenparticipatie WIJ wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 WIJ gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop jongeren, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ. Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. Van de zijde van de regering is op vragen vanuit de Tweede Kamer opgemerkt dat het voor de hand ligt om aansluiting te zoeken bij de bestaande vormen van cliëntenparticipatie in het kader van de WWB. Deze suggestie is overgenomen en wordt geformaliseerd door een wijziging van de verordening cliëntenparticipatie WWB. Deze krijgt daardoor niet alleen een andere inhoud maar ook een andere naam en zal voortaan als verordening cliëntenparticipatie WMO, WWB en WIJ door het leven gaan.

Over e.e.a. is in de WMO-Adviesraad gesproken. Uitkomst is dat de cliëntenraad in staat en bereid is om de belangen van jongeren te behartigen bij de uitvoering van de WIJ en hierin dus een centrale rol te spelen.

Gelet hierop is de verordening WMO-Adviesraad aangevuld met de (vertegenwoordigers van de) jongeren als achterban voor de cliëntenraad. Door middel van de cliëntenparticipatie worden de jongeren of hun vertegenwoordigers betrokken bij de uitvoering van deze wet.