Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Menterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Menterwolde
CiteertitelAfvalstoffenverordening Menterwolde 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012wijziging i.v.m. lex silencio positivo

15-12-2011

Tussenklappen; 21 december 2011

Afvalstoffenverordening Menterwolde 2008
23-10-2008n.v.t.

09-10-2008

Tussenklappen;15 oktober 2008

Afvalstoffenverordening Menterwolde 2008

Tekst van de regeling

No.: 10a/7.

De raad van de gemeente Menterwolde;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T :

vast te stellen de

AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE.

Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

BegripsomschrijvingenIn deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  wet: Wet milieubeheer;

 • b.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen degemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • c.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelendepersoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege deinzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op eendaartoe aangewezen plaats;

 • d.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel,bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoevevan één huishouden;

 • e.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve vanmeerdere huishoudens;

 • f.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met deinzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • g.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties,belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceelten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot hetinzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • i.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen,papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren,niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

 • j.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet1994.

Paragraaf 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1 Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijkeafvalstoffen.

 • 2 Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met hetafzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3 Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 4 Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

 • 1 Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijkeafvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   kunststof verpakkingen;

  • f.

   textiel;

  • g.

   elektrische elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   verduurzaamd hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • m.

   huishoudelijk restafval.

 • 2 Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffenals bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Het college kan een uitzondering maken voor het in het eerste lid gestelde gebod voor decategorieën a. groente-, fruit- en tuinafval en m. huishoudelijk restafval.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1 De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2 Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel ofvia welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffenten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

 • 1 Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2 Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per twee weken afzonderlijk bij elkperceel ingezameld.

 • 3 Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijkeafvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceelworden ingezameld.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2 Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3 Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheidbij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebbengekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan deinzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheidbij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplichthebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzamelingaan te bieden.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1 Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3,eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieënvan personen.

 • 4 Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijkeafvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheidbij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebbengekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1 Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddelof inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aante bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of hetbetreffende brengdepot.

 • 2 Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ofinzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorzieningkrachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

 • 3 Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstekt inzamelmiddel.

 • 4 Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffenmoeten worden aangeboden.

 • 5 Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddelter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 6 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dankrachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1 Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen terinzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan tebieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het inbijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienstof andere inzamelaars.

Paragraaf 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 13 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienstHet college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst wordeningezameld.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

Wijzigingsbesluit 1

No.: 9/11.

De raad van de gemeente Menterwolde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het wenselijk is om de hieronder genoemde vergunningstelsels uit te zonderen van de werking van de lex silencio positivo op grond van de in de toelichting genoemde dwingen-de redenen van algemeen belang;

gelet op de Europese Dienstenrichtlijn, de Dienstenwet en paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen - VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK;- VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE MARKTVERORDENING 2008;- VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE AFVALSTOFFENVERORDENING MEN-TERWOLDE 2008;- VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDE-NING;

Artikel I

De Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd:Derde lid: lex silencio positivoGezien de belangen van jonge kinderen en hun ouders die in het geding zijn, is er reden om af te zien van een lex silencio positivo. Er zijn dwingende redenen van algemeen belang aan de orde, met name de volksgezondheid en de bescherming van afnemers van diensten. Dat betekent in praktische zin dat het verlopen van de periode van acht weken nadat de melding is gedaan, er niet aan in de weg staat dat er alsnog een verbod kan volgen als bedoeld in artikel 5 van de verorde-ning.

Artikel II

De Marktverordening 2008 (vergunning organisatie) wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd. Het artikel komt te luiden:

Artikel 5. Standplaatsvergunning 1. Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.2. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd:Tweede lid: lex silencio positivoEr is reden om af te zien van een lex silencio positivo. Er zijn hier rechtmatige belangen van der-den in het geding, zoals bedoeld in artikel 13, vierde lid van de Dienstenrichtlijn. Daarbij kan worden gedacht aan andere organisatoren die voor het exploiteren van de markt in aanmerking zouden kunnen komen.

Artikel III

De Afvalstoffenverordening Menterwolde 2008 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

In de toelichting bij dit artikel wordt een paragraaf toegevoegd:Vierde lid: lex silencio positivoHet gaat hier om de aanwijzing van inzamelaars van diverse soorten afval. Een lex silencio posi-tivo is hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, met name de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Daarnaast is een deugdelijk en goed geordende afvoer van huis- en ander afval meer in het algemeen van groot maatschappelijk belang. Tenslotte zou een aanwijzing van rechtswege botsen met de belangen van andere inzamelaars. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel IV

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt als volgt gewijzigd:

In de model Algemene plaatselijke verordening worden in hoofdstuk 1 twee nieuwe artikelen op-genomen, luidende:

A Artikel 1:9 Lex silencio positivo van toepassingParagraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tij-dig beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:· Artikel 2:9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest; · Artikel 5:23: Vergunning organisatie snuffelmarkt:

B Artikel 1:10 Lex silencio positivo niet van toepassing Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tij-dig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:· Artikel 2:25 Vergunning evenementen;· Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca;· Artikel 2:39 Exploitatievergunning speelgelegenheid;· Artikel 3:4 Vergunning seksinrichting;· Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.

Toelichting

In de toelichtingen bij de genoemde artikelen in de Algemene plaatselijke verordening worden de volgende paragrafen toegevoegd:

Artikel 2:9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest

Lex silencio positivoHet aanwijzen van een gebied waar het verboden is als straatartiest op te treden zal doorgaans op initiatief van het college zelf gebeuren, en niet op aanvraag. Mocht er wel een aanvraag aan de orde zijn, dan bestaan er geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Een ontheffing van het verbod zal vaker op aanvraag gebeuren, maar ook een ambtshalve ontheffing zal voorko-men, bijvoorbeeld bij bepaalde festiviteiten. Ook bij een ontheffing op aanvraag is geen reden om van een lex silencio af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt op het gehele artikel van toepassing verklaard.

Artikel 5:23: Vergunning organisatie snuffelmarkt

Lex silencio positivoEen snuffelmarkt is een markt, niet in de open lucht, waarbij hoofdzakelijk tweedehands of incou-rante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats (be-gripsbepaling uit artikel 5:22 APV). De vergunningsplicht is in de model APV gehandhaafd, met name omdat een snuffelmarkt voor overlast kan zorgen in de omgeving (bijvoorbeeld door extra verkeer en parkeerdrukte). Wel is in de toelichting bij de model APV een alternatief opgenomen, waarbij de vergunning wordt losgelaten en vervangen door een melding. Nu aan de verlening of weigering van de vergunning een relatief eenvoudige afweging ten grondslag ligt en de gevolgen van een snuffelmarkt doorgaans beperkt zullen zijn, zijn er geen dwingende redenen van alge-meen belang aanwezig om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt op het artikel van toepassing verklaard. Artikel: 2:25 Vergunning evenementen

Lex silencio positivoDeze vergunning heeft onder ander ook betrekking op grotere evenementen. Daarbij is een lex si-lencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke ver-gunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen van alge-meen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een Lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca

Lex silencio positivoDeze vergunning richt zich met name op de openbare orde. Een lex silencio positivo is dan ook niet wenselijk om deze dwingende reden van algemeen belang. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel 2:39: Exploitatievergunning speelgelegenheid

Lex silencio positivoDeze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het bestrijden van gokverslaving een rol. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevon-den en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel 3:4: Vergunning seksinrichting

Lex silencio positivoDeze vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezond-heid. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Lex silencio positivoDit artikel dient met name de bescherming van natuur en milieu. Het zou hoogst onwenselijk zijn als er een vergunning van rechtswege zou ontstaan die toestaat dat in een kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Muntendam, 15 december 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De plv. griffier,

(E.A. van Zuijlen) (J.R. Boltendal)