Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingCafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel
CiteertitelCafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpReiskosten woon-werkverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 4a:3, lid 2 van de Collectieve arbeidsvoor-waardenregeling (CAR) voor de sector Gemeenten biedt het college deze bevoegdheid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-200701-01-2015Nieuw

20-03-2007

Schager Weekblad, 22-12-2010

CONCERN/2007/2801

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel

Burgemeester en wethouders van Harenkarspel;

gelet op:

 • 1.

  het arbeidsvoorwaardenakkoord 1999-2000 in de sector Gemeenten, zoals neergelegd in hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, hierna aan te duiden met CAR, waarbij op verzoek van de medewerker bezoldigingsbestanddelen kunnen worden uitgewisseld voor nader door burgemeester en wethouders vast te stellen bestedings-doeleinden;

 • 2.

  de instemming van de Ondernemingsraad;

 • 3.

  de goedkeuring van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen bij brief van 19 november 2002.

 • 4.

  de circulaire van het Ministerie van Financiën met als kenmerk CPP 2000/3127M (besluit 8 juni 2001);

 • 5.

  de wijzigingen zoals genoemd in het Belastingplan 2004.

overwegende dat:

de gemeente Harenkarspel de vergoedingsmogelijkheden voor reiskosten voor het woon-werkverkeer, in verband met het vervallen van de fiscale aftrekbaarheid per 1 januari 2001, wil uitbreiden onder de voorwaarden, zoals in de regeling opgenomen;

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel

Artikel 1 Definities

 • 1.

  de regeling: de cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel;

 • 2.

  de werkgever: de gemeente Harenkarspel;

 • 3.

  de deelnemer: de ambtenaar ingevolge artikel 1:1 sub a van de CAR;

 • 4.

  reiskosten woning-werk: de reiskosten woon-werkverkeer in de zin van artikel 16 tot en met 16b van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • 5.

  vakantie-uren: de vergoeding, zoals gedefinieerd in artikel 4a:1 lid 5 van de CAR;

 • 6.

  eindejaarsuitkering: de uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:6 van de CAR;

 • 7.

  vakantietoelage: de toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 van de CAR;

 • 8.

  brutolooncomponenten: de vergoeding, de uitkering en toelage, zoals genoemd onder sub 5, 6 en 7.

Artikel 2 Waardebepaling

 • 1. De waarde van een uur ingevolge artikel 1, sub 5, komt overeen met een bruto bedrag gelijk aan 1/156 van het van toepassing zijnde schaalbedrag bij de aanvang van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. De waarde ingevolge artikel 1, sub 6, komt overeen met het bruto bedrag van de uitkering in de maand december van het betreffende kalenderjaar. Noot: Daar waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt geacht ook de vrouwelijke vorm gehanteerd te zijn.

 • 3. De waarde ingevolge artikel 1, sub 7, komt overeen met het bruto bedrag van de uitkering in de maand mei van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 3 Karakteristieken van de regeling

De Wet op de loonbelasting kent een maximale vrijstelling voor de vergoeding van reiskosten tussen de woning en de vaste werkplek, het zogenaamde woon-werkverkeer. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen reizen per openbaar vervoer en met andere vervoermiddelen. De deelnemer kan een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een vergoeding woon-werkverkeer. Hij kan dit doen met behulp van het invullen van de bijgaande overeen-komst. De deelnemer moet wel aan de daaraan gestelde fiscale voorwaarden voldoen. De deelnemer aan de regeling kan de reiskostenvergoeding bekostigen door middel van het binnen een kalenderjaar inzetten van brutolooncomponenten, als bedoeld in artikel 1, sub 8 van de regeling.

Artikel 4 Uitvoering van de regeling

 • 1. De deelnemer heeft de mogelijkheid tot een vergoeding voor reiskosten woning-werk: a. op basis van openbaar vervoer; b. voor overig vervoer op basis van het aantal daadwerkelijk gereden kilometers volgens de routeplanning van www.routenet.nl.

 • 2. Deelname aan de regeling geschiedt door het sluiten van de voor dat doel bestemde overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever (bijlage 1).

 • 3. De in het vorige lid bedoelde overeenkomst dient te worden ingeleverd bij de salarisadministratie van de werkgever.

 • 4. Indien aan de in de vorige leden gestelde voorwaarden is voldaan zorgt de salarisadmini-stratie van de werkgever zo spoedig mogelijk voor de (salaris)administratieve verwerking.

Artikel 5 Fiscale voorwaarden

 • 1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van de werkgever een onbelaste vergoeding te ontvangen, dient sprake te zijn van reiskosten woning-werk.

 • 2. Voor de deelnemer bedraagt de vergoeding het maximum van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, die door de Belastingdienst wordt gehanteerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De werkgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke financiële gevolgen die deelname aan deze regeling kan hebben voor toekomstige aanspraken van de deelnemer in het kader van zijn rechtspositie, de pensioenvoorziening en sociale verzekeringswetten.

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst

 • 1. De overeenkomst, als bedoeld in artikel 4, eindigt:

  • a.

   bij beëindiging van het dienstverband; b. bij overlijden van de deelnemer;

  • c.

   na het verstrijken van de overeengekomen periode, waarin de verrekening van de brutolooncomponenten heeft plaatsgevonden;

  • d.

   na een wijziging welke de overeenkomst in strijd maakt met de huidige c.q. dan geldende wetgeving;

  • e.

   op verzoek van de deelnemer, waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te worden genomen.

Artikel 8

Bij deze regeling behoort als bijlage een overeenkomst reiskostenvergoeding woning-werk.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 2007 en wordt aangehaald als: "Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Harenkarspel 2007".

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Harenkarspel,

de secretaris, de burgemeester,