Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Algemene Subsidieverordening Gemeente Menterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingAlgemene Subsidieverordening Gemeente Menterwolde
CiteertitelAlgemene subsidieverordening welzijn gemeente Menterwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201327-12-2014gewijzigde regelgeving

21-03-2013

Tussenklappen: 10 april 2013

Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Menterwolde
07-06-2006n.v.t.

18-05-2006

Tussenklappen; 07-06-2006

Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Menterwolde

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Menterwolde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

vast te stellen de:

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MENTERWOLDE

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwol-de;

b. projectsubsidie : subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

c. sportsubsidie : een subsidie die het college verstrekt aan een sportvereniging;

d. budgetsubsidie : een subsidie die op basis van afspraken die met de instelling zijn gemaakt wordt verstrekt; hierbij levert de instelling bepaalde tegen-prestaties.

e. raad : raad van de gemeente Menterwolde;

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

1.  Voor alle gemeentelijke beleidsterreinen kan subsidie worden verstrekt.

2.  Het college kan nadere regels stellen, binnen de kaders zoals in deze verordening zijn vastgelegd.

 

Artikel 3 Bevoegdheid van het college

1.  Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

2.  Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidie¬verlening te verbinden.

3.  Het college kan nadere regels opstellen wat betreft reservevorming in relatie tot het subsidiebeleid.

 

Hoofdstuk 2 SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 4 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1 De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting besluiten tot het instellen van subsidie­plafond(s).

 • 2 Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 3 Het college kan - met inachtneming van de ingevolge artikel 2, door de raad vastgestelde beleidsterreinen en regels, nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag. 

 • 4 Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 5 Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden ge-steld.

Hoofdstuk 3 AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1 De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 • 2 Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  b. de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  c. en begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

   

 • 3 Indien een aanvrager voor de eerste maal een subsidie aanvraagt, voegt hij een exem-plaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe bij de aanvraag.

 • 4 Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

 • 1 Voor de indiening van projectsubsidies zijn er 2 tranches voor subsidietoekenning; 

 • 2 Een aanvraag voor een projectsubsidie wordt gedaan uiterlijk 1 april, respectievelijk uiterlijk   1 oktober van het subsidiejaar waarop de subsidie betrekking heeft; dit hangt dus af voor welke tranche de subsidie aanvraag wordt ingediend

 • 3 Voor de indiening van een aanvraag sportsubsidie dient de aanvraag uiterlijk 15 november te zijn ingediend; dit betreft het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4 Voor het kalenderjaar 2013 geldt een afwijkende indieningstermijn: projectsubsidies gericht op het jaar 2013 dienen bij de gemeente te zijn ingediend binnen 2 maanden na vaststelling van deze Algemene Subsidie Verordening

 • 5 Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

Artikel 7 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een project subsidie binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, dan wel, 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.

Hoofdstuk 4 WEIGERING VAN DE SUBSIDIES

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1 Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de activiteiten niet plaatsvin-den binnen haar gemeentegrenzen. 

 • 2 Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de organisatie of vereniging die de subsidieaanvraag indient minder dan 50% leden heeft die binnen de gemeentegrenzen wonen van de gemeente Menterwolde.

 • 3 De subsidieverlening wordt geweigerd indien er sprake is van activiteiten die partijpolitiek en/of religieus/ levensbeschouwelijk van aard zijn, activiteiten die voortvloeien uit partijpolitieke, godsdienstige en/of religieus/levenbeschouwelijke motieven dan wel activiteiten die een vorming en/of verspreiding op deze terreinen tot doel hebben.

 • 4 De subsidiant dient minimaal 30% van het totaal benodigde budget zelf te financieren; ook dienen subsidianten een eigentijds contributiebeleid te voeren, hetgeen betekent dat men marktconforme tarieven hanteert die in vergelijkbare gemeenten gebruikelijk zijn.

 • 5 Indien de te subsidiëren activiteit (om wat voor reden dan ook) niet doorgaat is de organi-satie verplicht dit te melden bij de gemeente, waarna de terugvordering van de subsidie kan volgen.

Artikel 9 Wet Bibob

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

Hoofdstuk 5 VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10 Verlening subsidie

 • 1 Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2 Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 11 Betaling en bevoorschotting

 • 1 Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder-deel a, wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2 Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder-deel b, wordt gegeven, wordt 100% bevoorschot.

 • 3  Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening, de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald. 

Hoofdstuk 6 VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 12 Tussentijdse rapportage

Bij subsidies, hoger dan € 50.000,- welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opnemen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd. 

Artikel 13 Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel worden verricht of dat niet of niet geheel aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 14 Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1 De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2 De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  a. Besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de subsidie ontvangende rechtspersoon;

  b. Relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  c. Ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidiever-lening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden na-gekomen;

  d. Wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

   

 • 3 De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als ver-meld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 7 VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 15 Verantwoording subsidies tot € 1.000

 • 1 Subsidies tot € 1.000 worden door het college:

  a. direct vastgesteld of;

  b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2 Bij de categorie subsidies tot € 1.000,- verplicht het college de aanvrager om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaats gevonden. Dit kan in de vorm van een kort activiteitenverslag of een foto van de gesubsidieerde activiteit. Los van deze verantwoording worden jaarlijks 10% van de subsidieaanvragen (afronding naar boven) uit deze categorie aselect via een steekproef geselecteerd voor een meer uitgebreide verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om een inhoudelijke verantwoording, maar ook om een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie voor de aangevraagde activiteit is ingezet. De gemeente hanteert bij deze steekproef de volgende termijnen:

  a. vóór 1 april in het kalenderjaar volgend op de subsidieverstrekking worden deze instellingen geselecteerd;

  b. de geselecteerde instellingen krijgen een termijn van 6 weken om het inhoudelijk en financiële verslag bij de gemeente in te dienen; zij dienen hiervoor gebruik te maken van door het college toegestuurde formulieren;

  c. de gemeente stelt binnen een termijn van 13 weken na ontvangst van de genoemde verslagen onder b de subsidie vast.

Artikel 16 Verantwoording subsidies vanaf € 1.000 tot € 50.000

 • 1 Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 1.000, maar minder dan € 50.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3 Vanaf een jaarlijkse subsidie van € 20.000 dient de subsidieontvanger, naast het bepaalde in het tweede lid, een getrouwheidsverklaring bij een financiële verantwoording in te dienen. 

 • 4 Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 17 Verantwoording subsidies vanaf € 50.000

 • 1 Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college;Deze subsidieverantwoording wordt ingediend uiterlijk 1 mei volgend op het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt;

 • 2 De aanvraag tot vaststelling bevat:

  a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  d. een gewaarmerkte accountantsverklaring bij een financiële verantwoording;

 • 3  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 18 Vaststelling subsidie

 • 1 Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2 Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3 Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen waarvoor de subsidie direct kan worden vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 4 Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Hoofdstuk 8 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 20 Overgangsbepalingen

 • 1 Op aanvragen voor subsidie, ingediend onder de verordening zoals bedoeld in artikel 19, wordt beslist overeenkomstig deze verordening.

 • 2 Besluiten, genomen krachtens deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 3 In afwijking van artikel 6 dienen alle aanvragen voor subsidie voor het kalenderjaar 2013 vóór 1 juli 2013 te worden ingediend.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 22 Slotbepaling en citeertitel

 • 1 Met het inwerking treden van deze verordening wordt de “Algemene Subsidieverordening Welzijn Gemeente Menterwolde 2006“ ingetrokken.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als “Algemene Subsidieverordening Gemeente Menterwolde”.

Ondertekening

Muntendam, 21 maart 2013

De raad voornoemd,

De voorzitter,   De griffier

(E.A. van Zuijlen)  (F.A.P. Grit)