Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2006.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2006.
CiteertitelVerordening begraafplaatsrechten 2006.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en rechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2014Bijlage (tarieventabel 2010)

22-12-2005

Wieringer Courant, 22-12-2009

2009 – 086- I

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2009; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 8 december 2009; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Verordening tot vervanging van de Tarieventabel 2009, behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2006, door de Tarieventabel 2010.

Wieringerwerf, 17 december 2009 De raad voornoemd, S. Kromkamp, griffier P.F. Leegwater, voorzitter

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2006

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1

De bij de Verordening begraafplaatsrechten 2006 behorende Tarieventabel 2009 wordt vervangen door de bij deze verordening behorende Tarieventabel 2010.

Artikel 2

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Paragraaf 1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven € 402,00

Paragraaf 2 Nieuw Paragraaf

Paragraaf 1.2 Nieuw Paragraaf

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven € 265,00

Paragraaf 1.3 Nieuw Paragraaf

Voor het verlenen van het recht op een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven € 360,00

Paragraaf 1.4

oor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven € 295,00

Paragraaf 1.5 Nieuw Paragraaf

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven € 210,00

Paragraaf 1.6 Nieuw Paragraaf

Voor het verlengen van het recht op een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt geheven € 270,00

Hoofdstuk 2 Begraven

Paragraaf 2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 985,00

Paragraaf 2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 572,00

Paragraaf 2.3

Voor het begraven buiten de bij plaatselijke verordening vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met € 123,00.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

Paragraaf 3.1

in een urnennis € 195,00

Paragraaf 3.2

op een eigen graf € 195,00

Paragraaf 3.3

in een eigen graf € 223,00

Paragraaf 3.4

op een urnengraf € 195,00

Paragraaf 3.5 Nieuw Paragraaf

in een urnengraf € 223,00

Paragraaf 3.6

Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis buiten de bij plaatselijke verordening vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 3.1, 3.2 en 3.4 verhoogd met € 33,00.

Paragraaf 3.7

Voor het bijzetten van een asbus in een eigen graf of een urnengraf buiten de bij plaatselijke verordening vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 3.3. en 3.5 verhoogd met € 75,00.

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

Paragraaf 1 Nieuw Paragraaf

Paragraaf 4.1

Voor het door de gemeente onderhouden van voorwerpen, zoals een grafkelder, gedenktekenen, zerken en kruisen per gedenkteken, zerk of kruis en een gedenkplaat op of aan een urnennis, wordt geheven per jaar:

Sub-paragraaf 4.1.1

voor gedenktekenen, zerken of kruisen, per gedenkteken, zerk of kruis € 135,00

Sub-paragraaf 4.1.2

voor een gedenkplaat op of aan een urnennis € 43,00

Paragraaf 4.2

De rechten als bedoeld in 4.1 kunnen worden afgekocht voor bepaalde tijd door vol- doening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom be- draagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belasting bedrag met de hierna te noemen factor. Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht Vermenigvuldigingsfactor 1 1,0 2 1,9 3 2,8 4 3,7 5 4,6 6 5,4 7 6,2 8 7,0 9 7,7 10 8,4 11 9,1 12 9,7 13 10,3 14 10,9 15 11,5 16 12,1 17 12,6 18 13,1 19 13,6 20 14,1

 

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen en verstrooien

Paragraaf 5.1.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen daarvan wordt geheven €985,00

Paragraaf 5.1.2

5.1.2 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven € 985,00

Paragraaf 5.2.1

Voor het opgraven van een asbus of urn uit een graf wordt geheven € 223,00

Paragraaf 5.2.2

Voor het na opgraven weer begraven van de asbus of urn in een ander graf wordt geheven € 223,00 

Paragraaf 5.3.1

Voor het verwijderen van een op een graf geplaatste asbus of urn of van een asbus of urn uit een urnennis wordt geheven € 195,00 

Paragraaf 5.3.2

Voor het na verwijderen weer bijzetten van de asbus of urn in een andere urnennis wordt geheven € 195,00 

Paragraaf 5.4

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 985,00

Paragraaf 5.5

Voor het opgraven, herbegraven, verwijderen en opnieuw bijzetten buiten de bij plaatselijke verordening vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 verhoogd met € 130,00 

Paragraaf 5.6

Voor het verstrooien van as wordt per asbus of urn geheven € 135,00