Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dirksland

Aanwijzingsbesluit hoofdstuk 5 Apv gemeente Dirksland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dirksland
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hoofdstuk 5 Apv gemeente Dirksland 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit hoofdstuk 5 Apv gemeente Dirksland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2010, art. 5:3
  2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2010, art. 5:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201009-01-2013nieuwe regeling

18-11-2010

Gemeenteblad 2010, 27

2010.06734

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Dirksland;

overwegende dat: het op grond van artikel 5:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2010 (hierna: Apv) verboden is om op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen; het op grond van artikel 5:6 van de Apv verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente; b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente; het gewenst is dat de in deze artikelen gegeven rechtsnormen toepassing vinden op de wegen, gelegen binnen de bebouwde kom;

gelet op de artikelen 5:3 en 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2010;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Hoofdstuk 5 Apv gemeente Dirksland 2010.

Artikel 1

Op grond van artikel 5:3, eerste lid, van de Apv (te koop aanbieden van voertuigen) worden aangewezen alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom van Dirksland, Herkingen en Melissant.

Artikel 2

Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de Apv (kampeermiddelen e.d.) worden aangewezen alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom van Dirksland, Herkingen en Melissant.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Hoofdstuk 5 Apv gemeente Dirksland 2010.

Ondertekening

Dirksland, 18 november 2010.

Burgemeester en wethouders voornoemd,De secretaris,                  De burgemeester,K. Kasteleijn.                             drs. S. Stoop. 

1

De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kan deze - ná het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd.