Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Slochteren

Verordening Duurzaamheidsleningen Slochteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Slochteren
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidsleningen Slochteren
CiteertitelVerordening Duurzaamheidsleningen Slochteren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2014Nieuwe regeling

18-11-2010

't Bokkeblad, 21-11-2010

2010/4038

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen Slochteren

De raad van de gemeente Slochteren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2010,

overwegende dat het wenselijk is om een Verordening Duurzaamheidsleningen Slochteren vast te stellen op basis waarvan duurzaamheidsleningen verstrekt kunnen worden;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening Duurzaamheidsleningen Slochteren

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • b)

  bestaande woning: een woning die op de datum van de aanvraag ten minste 6 maanden in gebruik is als woning

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren;

 • d)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die aan aanvrager, na voordracht door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f)

  een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g)

  werkelijke kosten de kosten van materialen en door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en maximaal 25% van de kosten van de materialen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren die rechtstreeks verband hebben met de duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, leges, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  Bestaande zelfstandige woningen in de gemeente Slochteren van tenminste 6 maanden oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, in eigendom is van de aanvrager en door de aanvrager permanent bewoond wordt. Bij panden met een gecombineerde woon-werkfunctie is deze verordening alleen van toepassing op het woongedeelte.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

   • a)

    Warmtepomp en daarbij behorende regelapparatuur

   • b)

    zonnepanelen (photo-voltaïsch) en daarbij behorende regelapparatuur

   • c)

    Zonneboiler en daarbij behorende regelapparatuur

   • d)

    Gevelisolatie

   • e)

    Dakisolatie

   • f)

    Vloerisolatie

   • g)

    Gasgestookte HR CV-ketel (met of zonder tapwaterfunctie) en daarbij behorende regelapparatuur

   • h)

    HRe ketel en daarbij behorende regelapparatuur

   • i)

    Houtgestookte CV-ketel (met of zonder tapwaterfunctie) en daarbij behorende regelapparatuur

   • j)

    Dubbele beglazing met een U-waarde van ten hoogste 1,6 W/m².K (HR+ glas) inclusief de kozijnen waarin de beglazing bevestigd is

 • 2. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden ook gerekend de materialen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren die rechtstreeks verband hebben met de duurzaamheidsmaatregelen tot ten hoogste 25% van de totale werkelijke kosten.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten. Het college kan bij afzonderlijk (uitvoerings)besluit nadere voorwaarden verbinden aan de duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  • a)

   een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • b)

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • c)

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • d)

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • e)

   als een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de uitvoering van (een deel van) de duurzaamheidsmaatregelen: een (kopie van een) volledig ingevulde schriftelijke of digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning die voldoet aan alle indieningsvereisten.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 1. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • 5. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

  • a)

   het budget na ontvangst van de eerder binnengekomen aanvragen niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b)

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c)

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- incl. BTW;

  • d)

   de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

  • e)

   voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen een omgevingsvergunning is vereist en deze is geweigerd, niet ontvankelijk verklaard of niet is verleend binnen de beslistermijn zoals bedoeld in artikel 7 lid 5.

  • f)

   naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit onverminderd het bepaalde in artikel 8 om de aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

  • a)

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  • b)

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 10 Toekenning

 • 1. De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Slochteren en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “’Verordening Duurzaamheidslening Slochteren”

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 november te Slochteren.

,voorzitter.

, griffier,