Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 tot en met 220h Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201022-02-2012nieuwe regeling

13-12-2010

Regiokrant, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011

De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van: 19 oktober 2010 en 8 december 2010

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

gezien het advies van de afdeling Publiekszaken;

besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011)

Artikel 1 Belastingplicht

 • 1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

  • a.

   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

  • b.

   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

 • 2. Bij de gebruikersbelasting wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaakin gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende

  krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die

  bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale regi-

  stratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genot-

  hebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

 • 1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, als

  bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de

  waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering

  onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in

  hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende

  zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan

  woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet

  waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestel-

  de waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.

 • 2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is

  vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering

  onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende

  zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij

  of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid van de Wet

  waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de

  heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet

  reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde

  waarde, de waarde van:

  • a.

   ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a. bedoelde grond;

  • c.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • d.

   één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  • e.

   natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  • f.

   openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  • g.

   waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • h.

   werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • i.

   werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

  • j.

   onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

  • k.

   straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

  • l.

   plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • m.

   begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • n.

   onroerende zaken, die in hoofdzaak worden gebruikt voor sociaal-culturele doeleinden met dien verstande, dat hieronder niet vallen die onroerende zaken, waarmee of waarin een bedrijvigheid wordt uitgeoefend, waarmee winst wordt gemaakt of beoogd;

  • o.

   onroerende zaken, die in hoofdzaak worden gebruikt voor sportdoeleinden met dien verstande, dat hieronder niet vallen die onroerende zaken, waarmee of waarin een bedrijvigheid wordt uitgeoefend, waarmee winst wordt gemaakt of beoogd;

 • 2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j., m., n. en o.

  van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigenarenbe-

  lasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het

  genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de

  heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking

  gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in

  hoofdzaak dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan

  woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de

  heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   de gebruikersbelasting 0,2269 %

  • b.

   de eigenarenbelasting

  1.voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning

  dienen 0,1283 %

  2.voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot

  woning dienen 0,2827 %

 • 2. Voor belastingaanslagen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats.

  Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op

  één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-

  zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belasting-

  bedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990

  moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen

  waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand

  volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet

  is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het

  totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of

  als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

  minder is dan € 2.000,00, en zolang de verschuldigde bedragen

  door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden

  afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel

  gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het

  aanslagbiljet nog maanden in het jaar waarin de aanslagen worden

  opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen

  ten minste zes en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn

  vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk

  van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de

  voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven

met betrekking tot de heffing en de invordering van de onroerende-

zaakbelastingen.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2010 1e

  wijziging" van 27 januari 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die

  zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op achtste dag na die van

  bekendmaking

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening onroerende-

zaakbelastingen 2010"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010.

De Raad voornoemd,

Mevouw Y.P. van Mastrigt, voorzitter.

mevrouw C.A.M. Bodewes, raadsgriffier.