Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Agressieprotocol Menterwolde 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingAgressieprotocol Menterwolde 2008
CiteertitelAgressieprotocol Menterwolde 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2009nieuwe regeling

10-02-2009

Tussenklappen; 25 maart 2009

Agressieprotocol Menterwolde 2008

Tekst van de regeling

Agressieprotocol

VoorwoordIn de praktijk is gebleken dat medewerkers van de Gemeente Menterwolde bij het uitvoeren vande hen opgedragen werkzaamheden, incidenteel worden geconfronteerd met agressie en geweldveroorzaakt door burgers.Vanaf 29 juni 1994 is de ARBO-wet gewijzigd, onder meer over agressie en geweld. Ook voorde medewerkers van de gemeente Menterwolde betekent dat, dat zij zoveel mogelijk beschermddienen te worden tegen agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan.De werkgever dient vast te leggen, dat leidinggevenden verantwoordelijkheden entoezichthoudende taken hebben en welke bevoegdheden en middelen daarbij behoren. Er ligt hiereen koppeling met de verplichting van de werkgever een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.De werknemers zijn verplicht om ten gevolge van de arbeid de nodige voorzichtigheid enzorgvuldigheid in acht te nemen, ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheidvan henzelf of van anderen, dan wel om het welzijn. Daarbij dienen de werknemers de bij dearbeid benodigde hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.Bij de opstelling van dit protocol is gebruik gemaakt van een bestaande versie van de gemeenteMillingen aan de Rijn. Waar nodig zijn wijzigingen aangebracht, zodat het protocol past bij hetbeleid van de gemeente Menterwolde.Vanzelfsprekend kan het maken van een protocol geen agressie voorkomen, maar het kan daarinwel een bijdrage leveren.Met de vaststelling van dit protocol vervallen eerdere versies.De doelstelling van het protocol· Duidelijkheid scheppen met name over de vraag: "wat wordt ervaren als agressie en hoemaken we agressie hanteerbaar?"· Vastleggen wanneer er sprake is geweest van agressie en aanbieding van een duidelijk traject,waarbij het zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk is, welke stappenondernomen moeten worden nadat een incident heeft plaats gevonden.Uitgangspunten agressiebeleidAgressief gedrag van burgers, dat schade berokkent aan het personeel, persoonlijke bezittingenen de gemeentelijke eigendommen, is niet aanvaardbaar. Hierbij geldt, dat voorkomen van datgedrag beter is dan het beheersbaar houden daarvan. De gemeente zal daarom alles watredelijkerwijs binnen haar vermogen ligt in het werk stellen om intimidatie en fysiek geweld tevoorkomen. Daar waar incidenten toch plaatsvinden, zal aandacht besteed worden aan degevolgen van het agressief gedrag. Ten eerste geldt dat voor de getroffen medewerker(s) in devorm van opvang, begeleiding en nazorg en ten tweede voor de dader(s), tegen wie passendemaatregelen moeten worden getroffen.Een goed agressiebeleid berust op twee pijlers, t.w. een preventieve aanpak en een curatieveaanpak. Een preventieve aanpak is gericht op verhoging van de veiligheid van de medewerkersen een curatieve aanpak is gericht op het verzachten van de gevolgen van agressie en geweld.Preventieve maatregelen( maatregelen die gericht zijn incidenten op gebied van agressie engeweld zoveel als mogelijk te voorkomen):· een klantvriendelijke sfeer maken en behouden in publieksruimten;· adequate procedures en werkwijzen opstellen, waarbij klantgerichtheid centraal staat;· gedrags- en huisregels bekend maken waaraan iedereen zich dient te houden;· veiligheidsmaatregelen nemen zoals het installeren van een alarminstallatie in despreekkamers van het bureau Sociale Zaken;· afspraken maken over een minimale personele bezetting van de publieksbalie;· voor personeelsleden in publieksgerichte functies trainingen "omgaan met agressie engeweld" organiseren;· deelname aan deze trainingen wordt verplicht gesteld aan medewerkers met eenpublieksgerichte functie.Wanneer onaanvaardbaar agressief gedrag heeft plaatsgevonden zijn curatieve maatregelen vanbelang. De curatieve aanpak is gericht op de opvang van de medewerkers na bedreigendegebeurtenissen aangezien een goed veiligheidsbeleid niet alle incidenten kan voorkomen.Een goede opvang en begeleiding helpt het in de hand houden van de negatieve gevolgen van hetslachtofferschap.Curatieve maatregelen zijn:· vastgelegde procedures, die moeten leiden tot het opleggen van een sanctie aan de dader;· schade wordt te allen tijde verhaald;· het regelen van opvang, begeleiding en nazorg van de getroffen medewerker;· het vastleggen van het incident in een incidenten- en slachtofferregister;· het evalueren van incidenten met zowel de getroffen medewerker als de totale afdelingwaarbinnen de medewerker werkzaam is. Dit om een goed vervolg te waarborgen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Onder agressie en geweld worden voorvallen verstaan, waarbij een werknemer psychisch enfysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeksverband houden met de te vervullen functie van de werknemer.Agressievormen:· Telefonische agressie:Door verbaal geweld probeert een cliënt iets te bewerkstelligen.· Schriftelijke agressie:Het schriftelijk doen van (forse) aantijgingen tegenover een afdeling en/of medewerkers.· Verbale agressie· Fysieke agressie:Escalatie van agressie, gericht op geweld tegen voorwerpen dan wel personen.Niet acceptabel gedrag:Niet acceptabel gedrag is een brede term, waaronder diverse vormen van agressie en geweldvallen.Een opsomming van niet acceptabel gedrag:· Fysiek geweld:- Schoppen- Slaan- Knijpen- Vastpakken- Gericht gooien van voorwerpen- Steken- Spuwen· Verbaal geweld:- Beledigen- Treiteren, pesten- vernederen- uitschelden- schreeuwen- discriminerende opmerking· dreigen met geweld:- “ik zal jou….”- “ik zal jullie, je gezin, je collega(‘s)”- “ik kom je nog wel tegen, mijn tijd komt nog”Verschillende vormen van agressie uitgewerktTelefonische agressie:Hieronder wordt verstaan, dat een burger via de telefoon probeert om met verbaal geweld ietsgedaan te krijgen. Van medewerk(st)ers van de gemeente wordt verwacht dat zij een ruimincasseringsvermogen hebben voor wat betreft de uitlatingen aan de andere kant van de lijn. Inveel situaties is het telefonisch uiten van verbale agressie een onschuldige vorm van stoomafblazen.In situaties waarin het niet lukt een agressieve burger tot rede te brengen en er een vicieuze cirkelontstaat van vrijwel alleen schelden, of wanneer de burger overgaat tot persoonlijke intimidatievan degene die hij aan de telefoon heeft, kan, nadat een waarschuwing is gegeven of een pogingis gedaan de burger tot de orde te roepen, aangeduid worden dat het gesprek beëindigd wordt.Wanneer degene die het gesprek met de burger heeft gehad, verwacht dat er een vervolg komt,dan dient de directe leidinggevende van de betreffende medewerker op de hoogte gesteld teworden.

Hoofdstuk 2 Samenvattend:1

Samenvattend:· Waarschuwing geven, aanduiden dat de verbinding, als het gesprek op deze manier gevoerdwordt verbroken wordt. Het gesprek kan hiermee als beëindigd beschouwd worden.· Wanneer dat niet helpt, verbinding verbreken.Bij vermoeden van gevolgen directe leidinggevende informeren.Schriftelijke agressieIn brieven kunnen soms forse aantijgingen tegenover een afdeling of personeelsleden gedaanworden. Bij zo'n brief is het toch zaak dat we ons, los van de vorm, realiseren dat een cliënt hetblijkbaar de moeite waard vond, de afdeling of medewerker iets op papier te laten weten. Dit feitverplicht ons in principe te reageren.Wanneer de boodschap, d.w.z. wat de burger ons wil zeggen of vragen, in een brief op eenagressieve manier wordt verwoord, dan dient hij daarop aangesproken te worden. Dat zal hetbeste kunnen in een gesprek dat door de leidinggevende met de burger gevoerd dient te worden.

Hoofdstuk 3 Samenvattend:2

· De leidinggevende roept naar aanleiding van de brief de burger op en spreekt hem of haar, zonodig in aanwezigheid van de betreffende medewerk(st)er, aan over de manier waarop debrief gesteld is en voert daarna een gesprek over de 'echte' boodschap in de brief.· Een kort verslag van dat gesprek wordt door de leidinggevende opgemaakt en in het dossieropgeborgen.· Bij herhaling ontvangt de burger een brief van de leidinggevende en gaat er een kopie van diebrief in het dossier.· Daarna wordt er op dergelijke brieven niet meer gereageerd.· Agressieve "brieven met als doel" een klacht gaan naar de klachtenbehandelaar.Aankondiging komst agressieve burgerDegene die de melding ontvangt, dat een agressieve burger zijn komst naar de dienst heeftaangekondigd, neemt contact op met de publieksbalie. Verder neemt hij/zij contact op met zijn ofhaar leidinggevende, waarbij de inhoud van het gesprek wordt weergegeven, deprobleemstellingen en de mogelijke oplossingen. De leidinggevende is verantwoordelijk voor hetvaststellen van de te ondernemen actie. De in te zetten medewerkers, inclusief de publieksbalie,worden geïnformeerd.Verbale en (dreigende) lichamelijke agressie binnen het gemeentehuisHet is van belang onderscheid te maken tussen werkelijk agressief gedrag en andere gedragingen,die "slechts" de uiting zijn van een emotionele toestand en waardoor in wezen niemand wordtbenadeeld. Wanneer het laatste gedrag als een agressiedaad wordt opgevat, is de kans aanwezigdat er ook daadwerkelijk agressief gedrag zal optreden. De personen, die er in dat geval vanuitgaan, dat de agressie op hen gericht is, zullen als reactie misschien zelf een agressieve"tegenzet" geven. Dat kan vervolgens een negatieve reactie van de tegenpartij uitlokken,waardoor de agressie daadwerkelijk escaleert. Het is dus belangrijk zo'n situatie tactvol tebenaderen en je niet uit te laten lokken tot een agressieve tegenreactie.

Situaties waarin er sprake is van verbale agressie· In zo'n situatie laat een medewerk(st)er de agressieve burger uitrazen en probeert daarna methem/haar in gesprek te komen. Directe collega's kunnen het gesprek overnemen op hetmoment dat er agressie ontstaat. Die collega's zullen wel vooraf op de hoogte moeten wordengebracht van het feit, dat er mogelijk een risicogesprek zal gaan plaatsvinden.· Lukt het niet om de burger tot rede te brengen, dan dient de leidinggevende gewaarschuwd teworden. Die dient vervolgens te bepalen wat er moet gebeuren, in overleg met de betreffendemedewerk(st)er.· In geval van verbale agressie waarbij sprake is van bedreigingen tegen het leven of goederenvan medewerk(ster)er en/of tegen zijn/haar gezin of familie, wordt dringend geadviseerdaangifte of melding te doen bij de politie. Dat zal moeten afhangen van het doel, waarmee deaangifte of melding wordt gedaan.NB: De betreffende medewerk{st}er maakt zelf uit of hij/zij aangifte doet; de gemeente kan datniet!

Hoofdstuk 4 Samenvattend:3

· Medewerk(st)er praat op de agressieve burger in.· Wanneer dat geen resultaat heeft, wordt de directe leidinggevende of diens plaatsvervangeringeschakeld.· De directe chef of diens plaatsvervanger probeert de verbale agressie te beëindigen.· Gaat de burger niet weg, dan schakelt de leidinggevende de politie in.Agressie geëscaleerd - geweld tegen voorwerpenWanneer de agressie geëscaleerd is en leidt tot geweld tegen voorwerpen, wordt de burger driemaal gesommeerd daarmee te stoppen. Indien dat nog mogelijk is, wordt de leidinggevende ofdiens plaatsvervanger gewaarschuwd. Hij of zij neemt dan verdere maatregelen.Agressie en gebouw gemeentehuisAgressie die heeft plaatsgevonden tegen het gebouw wordt in alle gevallen gemeld bij de directeleidinggevende. Indien degene die schade aan het gebouw veroorzaakt heeft bekend is, doet deleidinggevende aangifte bij de politie. Een kopie van deze aangifte wordt in het centrale registergevoegd. De leidinggevende draagt verder zorg voor het maken en verzenden van een brief aanbetreffende burger. Een kopie van deze brief wordt in het centrale register gevoegd, onder de kop'Agressiegevallen' . Schade wordt ten alle tijde geclaimd.Agressie door overval of gijzelingBij agressie door overval of gijzeling moet altijd worden gehandeld volgens de reeds bestaandeovervalinstructie (zie bijlage). Tevens dient daarvoor nog een handelingsprotocol te wordenvastgesteld.Agressie geëscaleerd - fysieke agressieBij dreigende fysieke agressie of daadwerkelijke escalatie is er niet altijd tijd en gelegenheid vooroverleg met een leidinggevende. Reeds langer bestaat voor de afdeling Inwonerszaken deafspraak om in dergelijke situaties gebruik te maken van het alarmsysteem. Als alarm gegevenwordt, gaan de aanwezige medewerk(st)ers zo snel mogelijk naar de locatie vanwaar alarm isgeslagen, of er wordt ondersteuning aan de balie verleend (waarbij het zaak is dat men nooit6alleen aan de balie zit en dat daadwerkelijke hulp wordt geboden). Op dat moment zal naarbevinden van zaken moeten worden gehandeld en zal zo nodig de politie ingeschakeld worden.De zaak zal altijd met de leidinggevende besproken worden om te bezien welke maatregelen ergenomen moeten worden.Denk er aan dat je nooit als eerste een klap uitdeelt of de burger dreigend vastpakt. Zo'n houdingkan grote juridische consequenties hebben wat betreft aansprakelijkheid en te verhalen schade.PolitieHet verzoeken om politieassistentie dient in de regel te gebeuren door de leidinggevende of diensvervanger. De inzet van politie blijft beperkt tot het sommeren van de agressieve burger om hetgebouw te verlaten, dan wel de betreffende burger onder dwang het gebouw te doen verlaten en,zonodig, aan te houden. De politie heeft geen taak in de inhoudelijke/ relationele discussie tussenburger en medewerker van de betreffende afdeling.Samenvattend:· Wanneer er niet voldoende assistentie in de hal aanwezig is, extra menskracht inschakelen.Vanuit de spreekkamer of van achter de balie gebruik maken van de alarmknop.· Politie waarschuwen, door de leidinggevende of diens vervanger:- Draai 112.- Vraag naar de politie.- Geef aan wat zich afspeelt en noem de betreffende afdeling. De politie krijgt danmeteen een beeld van de situatie- Vraag hoe lang het duurt eer dat er hulp verwacht kan worden. Dit, in verbandmet het beheersen van de situatie.· Politie zal na aankomst ingrijpen, waarbij de leidinggevende van de betrokkenmedewerk(st)er of diens vervanger aanwezig dient te zijn.· Nabespreking met de leidinggevende en andere betrokkene medewerk(st)er.Agressie ervaringDe interpretatie van gedrag als agressief, niet tolereerbaar gedrag, is individueel afhankelijk.Daarnaast speelt de eigen stemming, de eventuele werkdruk en/of onmacht ook een rol bij hetervaren van agressie. Als medewerkers van de gemeente moeten wij ons bewust zijn van hetgegeven dat ook ons gedrag kan leiden tot agressie-uitingen. Denk daarbij aan het niet tijdignakomen van gemaakte afspraken, het niet tijdig reageren op de komst van een burger, het makenvan onduidelijke afspraken, het niet opnemen van de telefoon etc.VerantwoordelijkheidIedereen binnen deze gemeente kan op een of andere manier te maken krijgen met agressie. Ineerste instantie is de "getroffen medewerker" verantwoordelijk voor het in goede banen leidenvan agressie, denk daarbij aan het wijzen op het niet te tolereren gedrag en de eventuelehuisregels voor de burger. Bij escalatie van de agressie zal in eerste instantie directe bijval vancollega's een oplossing kunnen bieden (denk daarbij vooral aan de baliewerkzaamheden). Bijverdere escalatie is de directe leidinggevende eerste verantwoordelijke. Die draagt deuiteindelijke verantwoordelijkheid voor het omgaan met en de verwerking van agressie.

MandaterenVoor de inzet van politiehulp voor het uit het gebouw verwijderen van personen met nietacceptabel gedrag is geen mandatering door het college noodzakelijk. Ontzegging van de toegangtot het gebouw dient door het college besloten te worden, maar is gemandateerd aan degemeentesecretaris.Aangifte doen, ja of nee / rapport opmakenUitgangspunt is, dat als er sprake is van dreiging, fysiek geweld of vernieling, er altijd aangiftewordt gedaan bij de politie. Het afdelingshoofd neemt hierover een besluit en is ookverantwoordelijk voor de aangifte. Daarbij moet worden aangetekend, dat het aangifte doen voorwat betreft persoonlijke bedreigingen of fysiek geweld iets ingewikkelder is. Dat kan alleen demedewerk(st)er zelf doen (zie verderop). De medewerk(st)er wordt bij zijn /haar aangiftebegeleid door diens leidinggevende en als verblijfsadres wordt het adres van de gemeenteMenterwolde gekozen.Ook dient van elk incident onmiddellijk een rapport 'niet acceptabel gedrag' te wordenopgemaakt. Een kopie daarvan gaat in het centraal register.Wanneer er lichamelijk letsel is toegebracht of schade aan eigendommen van personeel ofgemeente, wordt daarvan altijd aangifte gedaan. Tevens zal worden getracht, de schade op deveroorzaker te verhalen. De indruk mag niet bestaan dat er vernield of mishandeld kan wordenzonder consequenties.Materiële schade die aan een medewerk(st)er is toegebracht kan worden verhaald door eenberoep te doen op de Gemeente Menterwolde. Materiële schade toegebracht aan medewerkersvan de gemeente Menterwolde door cliënten die zich in het gebouw bevinden kan vergoedworden op grond van de geldende gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dezeverzekering telt ook, wanneer materiële schade wordt toegebracht door cliënten buiten hetgebouw jegens werknemers, met dien verstande dat men moet kunnen aantonen, dat er een directverband is tussen de toegebrachte schade en het dienstverband bij de gemeente Menterwolde.Opvang agressieWanneer burgers zich onacceptabel gedragen tegenover medewerkers, spreken we van agressieveincidenten. Deze incidenten, zo is uit onderzoek gebleken, kunnen voor zowel het slachtoffer alsvoor eventuele getuigen grote gevolgen hebben, zeker als ze vaker plaatsvinden. Wanneer debetrokken medewerk(st)ers adequaat opgevangen worden kunnen de gevolgen beperkt ofvoorkomen worden. Opvanggesprekken zijn daartoe een belangrijk instrument.Opvanggesprekken zullen worden gehouden met een vertrouwenspersoon van demedewerk(st)er, die door haar/hem zelf zal worden aangewezen. De medewerk(st)er zal tijdensde behandeling van het incident, waarbij zij/hij betrokken was steeds kunnen beschikken overdezelfde vertrouwenspersoon.De opvanggesprekken zullen als volgt verlopen:· Eerste gesprek direct na het incident:- 'Aftappen' van emoties; hoe voelt iemand zich.· Tweede gesprek één tot drie dagen na het incident. Reconstructie van het incident; wat is er nu precies gebeurd. Meer informatie geven. Klachten signaleren· Derde gesprek vier tot zes weken na het incident- Huidige stand van zaken opnemen- Zijn er nog oude/nieuwe klachten- Verwijzen naar gespecialiseerde hulp of afsluiten.- De leidinggevende kan, indien hij of zij dat noodzakelijk vindt, de medewerkerdoorverwijzen naar het bedrijfsmaatschappelijk werk. De medewerker kan dat ook opeigen initiatief doen. Tevens kan hier vermeld worden dat ook bij andere traumatischeervaringen gebruik gemaakt kan worden van de diensten van de bedrijfsmaatschappelijkwerker, waarbij geheimhouding verplicht is.Uit landelijke cijfers blijkt dat bij functies die regelmatig in aanraking komen met agressie, hetziekteverzuim hoog kan zijn. Het proberen te voorkomen van agressie, het op een goede wijzeomgaan met agressie, alsmede het geven van nazorg aan de betrokken medewerk(st)er verdientderhalve een blijvende aandacht.

Bezetting van de publieksbalieVaste regel is dat de publieksbalie altijd door ten minste twee medewerkers wordt bezet. Tijdensde normale openingsuren zijn er altijd voldoende mensen in het gebouw, op welke een beroepkan worden gedaan. Tijdens de avondopening op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur zijn er in depublieksbalie steeds twee baliemedewerkers aanwezig. Mocht het incidenteel eens voorkomendat er maar één baliemedewerker aanwezig is, dan moet er in alle gevallen een bode aanwezigzijn, die op de achtergrond aanwezig is en zo nodig kan assisteren of vanuit een aangrenzenderuimte hulp van buitenaf kan inroepen.Bezetting van de publieksbalieVaste regel is dat de publieksbalie altijd door ten minste twee medewerkers wordt bezet. Tijdensde normale openingsuren zijn er altijd voldoende mensen in het gebouw, op welke een beroepkan worden gedaan. Tijdens de avondopening op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur zijn er in depublieksbalie steeds twee baliemedewerkers aanwezig. Mocht het incidenteel eens voorkomendat er maar één baliemedewerker aanwezig is, dan moet er in alle gevallen een bode aanwezigzijn, die op de achtergrond aanwezig is en zo nodig kan assisteren of vanuit een aangrenzenderuimte hulp van buitenaf kan inroepen.Scholing en trainingOm agressie te voorkomen of te onderkennen moeten medewerkers die met publiek in aanrakingkomen beschikken over een aantal basisvaardigheden. Het mag dus niet zo zijn dat demedewerkers zelf de oorzaak zijn van de agressie.Tot die vaardigheden behoren in ieder geval:1. Het vermogen van goed te kunnen luisteren en inschatten;2. Het hebben van een goed invoelend vermogen;3. Extravert flexibel, duidelijk en eerlijk zijn en anderen in hun waarde kunnen laten.Het is daarom noodzakelijk dat de medewerkers die met het publiek in aanraking komen eentraining volgen om te leren omgaan met agressie.De medewerkers van de publieksbalie, de casemanagers van het bureau Sociale Zaken, deleerplichtambtenaar en de bodes hebben een training gevold door een gespecialiseerd bureau. Omde vaardigheden die ze in die training hebben opgedaan op peil te houden, moeten allemedewerkers periodiek hun vaardigheden opfrissen en eventuele ervaringen gezamenlijkevalueren.Voor nieuwe personeelsleden wordt eveneens periodiek een training georganiseerd om hun teleren omgaan met agressie.

Hoofdstuk 5 Evaluatie

Minimaal één maal per jaar wordt het beleid met betrekking tot agressie en geweld en de effectenervan, geëvalueerd. Dit om te komen tot verbetering in de aanpak van dit risico. DeOndernemingsraad van de gemeente Menterwolde wordt bij deze evaluatie geraadpleegd.1. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde in zijn     vergadering van10 februari 2009.2. Dit protocol kan worden aangehaald als Agressieprotocol Menterwolde 2008.3. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit protocol vervalt het Agressieprotocol gemeente

Menterwolde, vastgesteld op 11 april 2006.

Ondertekening

Muntendam, 10 februari 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,          de secretaris,

E.A. van Zuijlen                  K. Nieland

1

RAPPORT NIET ACCEPTABEL GEDRAGGegevens overtrederNaam:Adres:Postcode en plaats:Geboortedatum:Gegevens medewerkerNaam medewerker:Datum voorval:Betrokken collega:Datum rapportage:Gegevens niet acceptabel gedrago Fysiek geweld (slaan, schoppen)o Verbaal geweld ( scheiden, beledigen, schreeuwen)o Telefonisch geweldo Schriftelijk geweldo Vernielingeno Weigeren het gebouw te verlatenSchade:Is er sprake van schade in of aan het gebouw? 0 ja 0 neeToelichting en omschrijving van het incident:

2

OVERVALINSTRUCTIESHoe te handelen bij een overval.1. Accepteer dat u wordt overvallen en laat dat uit uw gedrag ook blijken. Doe een stapterug en probeer de overvaller niet te provoceren.2. Doe wat hij of zij van u verlangt en werk volledig mee. Niets op het gemeentehuis is hetwaard om risico te nemen.3. Probeer nooit de held te spelen.4. Probeer tijd te winnen.5. Probeer te onthouden hoe de overvallers er uit zien (lengte, man of vrouw, kleding,omschrijving wapens, etc.).6. Probeer kenmerken en kentekens te onthouden.7. Blijf vooral kalm na de overval.8. Kom nergens aan en verplaats niets; sluit alle deuren en laat niemand meer toe. Probeerde klanten die zich voor de balie bevinden in het pand te houden (dit zijn belangrijkegetuigen). Moeten zij dringend weg, noteer dan naam, adres en telefoonnummer).9. Bel direct de politie 112.10. Laat de contacten met de pers aan de gemeentesecretaris over.11. Bel zo nodig een dokter en een ambulance.12. Hou de telefoon vrij.13. praat met collega's de zaak door en probeer de spanningen niet voor jezelf te houden.14. Neem zo nodig contact op met professionele hulpverleners.15. Lees deze voorschriften regelmatig door.

3

TEKST WAARSCHUWlNGSBRIEFGeachte heer/mevrouw,Op d.d……… heeft u de afdeling……… bezocht.Op d.d……… heeft u telefonisch contact opgenomen met de afdeling…Dit contact is niet correct verlopen.Het is voor ons onaanvaardbaar, dat medewerk(st)ers van de gemeente Menterwolde door ubedreigd worden, of op enig andere wijze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren doordat uoverlast veroorzaakt. Uw gedrag tijdens bovengenoemd gesprek/bezoek noodzaakt ons udringend te verzoeken dit gedrag niet meer te vertonen bij toekomstige bezoeken en/ oftelefoongesprekken.Gebeurt dit wel dan kan dit voor ons aanleiding zijn u de toegang tot het gemeentehuis teontzeggen of u telefonisch niet langer te woord te staan.Wij vertrouwen er op dat u zich voortaan houdt aan de gedragsregels van de gemeenteMenterwolde. Deze gedragsregels kunt u terug vinden in het Agressieprotocol van de gemeenteMenterwolde. U kunt deze nog eens nalezen op www.menterwolde.nl.Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met mijn collega ………viatelefoonnummer 0598- 658888.Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde,Afdelingshoofd ..........................

4

TEKST ONTZEGGING GEMEENTEHUISGeachte heer/mevrouw,Op d.d... ontving u een schriftelijke waarschuwing omdat uw gedrag niet acceptabel wastijdens uw bezoek/telefonisch gesprek d.d... Aangekondigd werd in de brief dat een herhalinghiervan gevolgen voor u kan hebben.Op d.d.... heeft u opnieuw ongewenst gedrag vertoond tijdens uw bezoek aan/ telefonischgesprek met de afdeling... Op basis daarvan heb ik besloten u de toegang tot hetgemeentehuis van Menterwolde te ontzeggen voor een periode van ... maanden, vanaf heden.Indien u tot de datum…. zonder afspraak toch het gemeentehuis betreedt wordt door ueen strafbaar feit gepleegd. De politie zal direct ingeschakeld worden om u uit het gebouw teverwijderen. Gelijktijdig zal met de inschakeling van de politie aangifte worden gedaanwegens het plegen van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 138 en 139 van het Wetboekvan Strafrecht (lokaalvrede breuk).Mocht het noodzakelijk zijn een afdeling in het gemeentehuis te bezoeken, dan moet u vooraftelefonisch contact opnemen en hiervoor een afspraak maken. U krijgt daarna een uitnodigingper brief om op een bepaalde datum en uur te komen voor het bezoek, We adviseren u zichstipt te houden aan de afspraak, omdat u anders alsnog de toegang wordt geweigerd.Deze ontzegging van de toegang geldt niet voor het bijwonen van een openbareraadsvergadering/commissievergadering, openbare informatie- en inspraakbijeenkomsten enfestiviteiten die voor publiek/burgers plaatsvinden in het gemeentehuis.Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met mijn collega... viatelefoonnummer 0598- 658888.

De gemeentesecretaris, namens deze,....................................