Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Sociale Werkvoorziening, artikel 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2008n.v.t.

26-06-2008

Tussenklappen; 9 juli 2008

De verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening

Tekst van de regeling

No.: 10/5.

De raad van de gemeente Menterwolde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 12 lid 2 van de Wet Sociale Werkvoorziening;

B E S L U I T :

Vast te stellen:DE VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:Wsw: Wet sociale werkvoorziening;College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde;Raad: de gemeenteraad van de gemeente Menterwolde;Ingezetene: persoon die in de gemeente Menterwolde zijn woonplaats heeft als bedoeld in deartikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;Wachtlijst: overzicht, als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wsw, van Wsw - geïndiceerdeingezetenen die geen Wsw- dienstbetrekking hebben en beschikbaar zijn om een dergelijkedienstbetrekking te aanvaarden.Geïndiceerde: degene die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatie beschikking als bedoeldin artikel 11 van de Wsw uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatigearbeid in staat is;Wsw- dienstbetrekking: dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandighedenals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wsw;Begeleid Werken: werken door een Wsw- geïndiceerde ingezetene in een Wsw- dienstbetrekkingbij een reguliere werkgever, waarvoor subsidie aan de werkgever wordt verstrekt als bedoeld inhoofdstuk 3 van de Wsw;Uitvoeringsorganisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon die met toepassing van artikel 2, derdelid, van de Wsw door het College is aangewezen ten behoeve van de uitvoering van de Wsw.

Artikel 1.2 Bevoegdheid College

Het College is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 1.3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

Hoofdstuk 2 Wachtlijst

Artikel 2.1 Plaatsing op de wachtlijst
  • 1 Het College plaatst de ingezetene op de wachtlijst binnen 4 weken nadat deze daarvoor inaanmerking komt, en doet hiervan mededeling aan de belanghebbende.

  • 2 De plaatsing op de wachtlijst vervalt met ingang van de dag waarop:a. de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking is ingetrokken;b. de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking vervalt;c. de belanghebbende een Wsw-dienstbetrekking heeft;d. de belanghebbende geen ingezetene meer is;e. de belanghebbende niet beschikbaar is om een Wsw-dienstbetrekking te aanvaarden.

  • 3 In afwijking van het vorige lid kan het College de plaatsing op de wachtlijst opschorten als degrond waarop het vervallen van de plaatsing berust, tijdelijk is.

  • 4 Het College doet van het vervallen en van het ingaan en aflopen van de opschorting van deplaatsing op de wachtlijst mededeling aan de belanghebbende.

  • 5 Op diens verzoek informeert het College de belanghebbende binnen 2 weken over diens plaatsingop de wachtlijst.

  • 6 Alle geïndiceerden ontvangen éénmaal per jaar schriftelijke informatie over hun plaats op dewachtlijst.

Artikel 2.2 Indeling van de wachtlijst
  • 1 De wachtlijst kent de volgende categorieën in volgorde van afnemende prioriteit:a. Geïndiceerden met een begeleid werken indicatie die geplaatst kunnen worden op een begeleidwerken baan;b. Overige geïndiceerden.

  • 2 Binnen elke categorie als genoemd in het vorige lid geldt de volgorde waarin de indicatiebeschikkingis genomen (Fi-Fo).

Artikel 2.3 Nieuw Artikel

Bij ruimte in de taakstelling brengt het College Wsw-geïndiceerden in aanmerking voor een Wswdienstbetrekkingbij een uitvoeringsorganisatie overeenkomstig hun voorrang volgens artikel 2.2.

Artikel 2.4 Beheer van de wachtlijst
  • 1 Het College beheert de wachtlijst op een zorgvuldige wijze.

  • 2 Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het beheer.

Artikel 2.5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in werking.

Ondertekening

Muntendam, 26 juni 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

(E.A. van Zuijlen) (F.A.P. Grit)

1 Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.1Deze bepaling geeft de omschrijving van een aantal begrippen in de verordening. Centraal staatde Wsw- geïndiceerde, dat wil zeggen degene die uitsluitend onder aangepaste omstandighedentot regelmatige arbeid in staat is. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum voor Werk enInkomen. Het College is bevoegd de indicatiebeschikking in een aantal gevallen in te trekken,bijvoorbeeld als de betrokkene passende arbeid onder aangepaste arbeid weigert (artikel 12, derdelid, van de Wsw). De Wsw regelt ook in welke omstandigheden de indicatiebeschikking vervalt,zoals bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Binnen een dienstbetrekking in het kader van deWsw gaat het om werk onder aangepaste omstandigheden. De betrokkene kan rechtsreeks indienst zijn bij een Wsw- uitvoeringsorganisatie, zoals Wedeka, of bij een reguliere werkgeverwaarbij deze Wsw- financiering krijgt in het kader van Begeleid Werken.

Artikel 1.2Het College is belast met de uitvoering van de verordening. Dit geldt ook voor situaties waarin ditniet uitdrukkelijk uit de desbetreffende bepaling blijkt.

Artikel 2.1De Wsw draagt het College op een wachtlijst te hanteren voor Menterwolmers met een Wswindicatiedie beschikbaar zijn voor werk onder aangepaste omstandigheden. Artikel 2.1 geeftregels voor de plaatsing op de wachtlijst en het vervallen van deze plaatsing. Zo vervalt de plaatsingop de wachtlijst wanneer het College gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid de indicatiebeschikkingin te trekken. Wanneer omstandigheden die leiden tot het schrappen van de wachtlijstnaar verwachting tijdelijk zijn, kan het College de plaatsing opschorten. Het College informeertde betrokkene over de toepassing van deze bepaling.

Artikel 2.2Menterwolde kent een voorrangsgroep voor het plaatsen van Wsw- geïndiceerden. Het gaat ommensen met een Begeleid Werken-indicatie waarvoor een begeleid werken baan beschikbaar is.Binnen elke groep geldt het First in, First out-principe. Een toelichting bij deze groepen is hierbovenopgenomen in het algemene gedeelte. Binnen elke categorie geldt de volgorde waarin deindicatiebeschikking is genomen door het CWI. Een Wsw- geïndiceerde die zich vanuit een anderegemeente in Menterwolde vestigt, neemt zijn elders opgebouwde anciënniteit mee.

Artikel 2.3In dit artikel is bepaald dat er voorrang wordt gegeven bij plaatsing aan personen die op een begeleidwerken baan kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingom zoveel mogelijk geïndiceerden buiten het SW-bedrijf te plaatsen. Als er geen begeleid werkenbaan beschikbaar is, geldt het Fi-Fo principe, dat wil zeggen dat degene die het langst op dewachtlijst staat het eerst wordt geplaatst.

Artikel 2.4Het College draagt zorg voor een goed beheer van de wachtlijst. Dit brengt onder meer mee dathet College periodiek inzicht geeft in de omvang en samenstelling van de wachtlijst.