Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening gemeente Hoogezand-Sappemeer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2012nieuwe regeling

13-12-2010

Regiokrant, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte

van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c 'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot

en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en

met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van

door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in

deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten

behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

c. stukken of verrichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door

personen die door een verklaring afgegeven door de burgemeester

van hun woon- of verblijfplaats of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

d. de afdrukken van stukken, die ten behoeve van nieuwsbladen of van binnen de gemeente gevestigde openbare leeszalen worden afgegeven krachtens een besluit van het college van burgemeester en wethouders;

e. vergunningen tot het houden van openbare inzamelingen van gelden;

f. activiteitenvergunningen aangevraagd door organisaties die het CBF keurmerk of een CBF verklaring van geen bezwaar hebben.

g. bouwaanvragen van ‘vergunningvrije bouwwerken’, verplicht in het kader van Beschermd Dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet.

h. bouwaanvragen van ‘vergunningvrije bouwwerken’ met een monumentenstatus als bedoeld in de Monumentenwet.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990

  moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening Hoogezand-Sappemeer 2010’ van 15 december 2009, vervallen met ingang van de in artikel 13 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten: a. die zich voor die datum hebben voorgedaan;b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, nog moet worden toegepast.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011 .

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Hoogezand-Sappemeer 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2010

De Raad voornoemd,

Mevr. Y.P. van Mastrigt, voorzitter.

Mevr. C.A.M. Bodewes, raadsgriffier.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING

HOOGEZAND-SAPPEMEER 2011.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister NVT in H-S

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens NVT in H-S

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet NVT in H-S

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie NVT in H-S

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen NVT in H-S

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang NVT in H-S

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Wet BIBOB

Hoofdstuk 5 Brandveiligheidsverordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap bedraagt op de daarvoor door de ambtenaar van de

burgerlijke stand vastgestelde dagen en uren:

1.1.1.1 in het gemeentehuis, op maandag tot en met vrijdag € 350,10

1.1.1.2 in de borg ‘Welgelegen’ op maandag tot en met vrijdag € 529,15

1.1.1.3 in de borg ‘Welgelegen’ op zaterdag € 1.058,30

1.1.1.4 in een andere locatie op maandag tot en met vrijdag € 584,40

1.1.1.5 in een andere locatie op zaterdag € 1.168,80

1.1.2 Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde faciliteiten als bij een huwelijk, gelijk aan de tarieven onder 1.1.1 tot en met 1.1.1.5.

1.1.2.1 Indien het alleen het opmaken van de akte betreft zijn geen leges

verschuldigd.

1.1.3 Het tarief voor het ambtshalve laten fungeren van gemeenteambtenaren als getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van eenpartnerschap bedraagt, per getuige € 19,00

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een origineel of duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje € 16,05

1.1.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van inlichtingen of opgaven uit de registers van de burgerlijke

stand, bedragen per persoon, per akte:

1.1.5.1 voor elke inlichting , die door de aanvragen wordt afgehaald € 8,55

1.1.5.2 bij toezending, ongeacht de wijze waarop € 10,25

1.1.6 Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de

burgerlijke stand, bedraagt voor ieder daaraan besteed half uur € 20,40

1.1.7 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 52,10

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1

(zakenpaspoort) € 58,20

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 52,10

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in

1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe

reisdocument € 9,20

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een

reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 € 21,50

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan

personen in de leeftijd tot en met 13 jaar € 9,20

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan

personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder € 43,85

1.2.2 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3

alsmede in 1.2.1.6 en1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd

met een bedrag van € 45,00

1.2.3 Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2

en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in

1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.4 Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 21,40

1.2.5 Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring waarin vermeld

wordt dat het oude reisdocument niet kan worden overgelegd € 15,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 48,25

1.3.1.1 Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring waarin vermeld wordt dat het oude rijbewijs niet kan worden overgelegd € 15,70

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met € 33,50

1.3.3 Het tarief bedraagt voor afgifte van het formulier voor een geneeskundige verklaring € 1,35

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer

gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 8,55

1.4.2.1.1 indien de verstrekking wordt toegezonden, behalve na aanvraag via de internetkassa op de website, per verstrekking € 10,25

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 573,05

1.4.2.2.1.1 voor elke verstrekking meer € 5,90

1.4.2.2.2 voor 200 verstrekkingen € 906,10

1.4.2.2.2.1 voor elke verstrekking meer € 4,70

1.4.2.2.3 voor 500 verstrekkingen €1.803,00

1.4.2.2.3.1 voor elke verstrekking meer € 3,65

1.4.2.3 tot het maken van een éénmalige selectie van verstrekkingen, een

basisbedrag van € 341,55

1.4.2.3.1 verhoogd per verstrekking met € 0,25

1.4.2.4 indien de verstrekkingen, genoemd onder 1.4.2.2 t/m 1.4.2.3.1 gevraagd worden door een instelling met een ideële doelstelling of een genootschap op geestelijke grondslag, worden de tarieven met 50% verminderd

1.4.2.5 tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van een persoonslijst € 8,55

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn

opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 8,55

1.4.4.1.1 indien de verstrekking wordt toegezonden, behalve na aanvraag via de internetkassa op de website, per verstrekking € 10,25 4

1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als

bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens € 2,27

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de archiefregisters ten behoeve van genealogisch onderzoek, voor ieder daaraan besteed halfuur € 20,70

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

1.7.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting € 15,20

1.7.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 15,20

1.7.1.3 een afschrift van het burgerjaarverslag € 15,20

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1 tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina € 0,35

1.7.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per

pagina € 0,35

1.7.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1 van alle stukken, die per vergadering aan de raad worden aangeboden, inclusief de notulen, c.q. besluitenlijsten, met uitzondering van de

begrotingen en de verordeningen, indien deze stukken worden afgehaald: € 26,30

1.7.2.2.2 bij toezending van de stukken € 52,60

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1 tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1 een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina € 0,35

1.7.3.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een

raadscommissie, per pagina € 0,35

1.7.3.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1 van alle stukken, die per vergadering aan de verschillende bestuurs- en adviescommissies worden aangeboden, inclusief de notulen, c.q.

besluitenlijsten, met uitzondering van de begrotingen en de verordeningen,

indien deze stukken worden afgehaald € 65,90

1.7.3.2.2 bij toezending van de stukken € 131,80

1.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

1.7.4.1 een afschrift van een verordening of besluit:

1.7.4.1.1 1 tot en met 4 pagina’s € 2,55

1.7.4.1.2 van 5 tot en met 10 pagina’s € 4,55

1.7.4.1.3 van 11 tot en met 20 pagina’s € 6,10

1.7.4.1.4 voor iedere pagina meer wordt het tarief van 1.7.4.1.3 verhoogd met € 0,20

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of

stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 0,35

1.8.1.1.2 in formaat A3 € 0,75

1.8.1.2 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of

stadsvernieuwingsplan,

formaat A3 tot en met A2 € 2,45

formaat A2 tot en met A1 € 3,65

formaat A1 tot en met A0 € 4,65

formaat groter dan A0 € 8,40

1.8.1.2.1 kaarten of tekeningen van de gemeente, waaronder bestemmingsplannen, zwart op wit, ter zake van het doen van nasporingen en het maken van kopieën en/of lichtdrukken, voor ieder daaraan besteed halfuur

€ 20,70

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die

registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, indien het een

particuliere aanvraag betreft

1.8.2.1.1 via de internetkassa van de website € 2,00

1.8.2.1.2 via de publieksbalie en bij toezending € 10,60

1.8.2.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag door makelaars tot het verstrekken van inlichtingen omtrent

gegevens met betrekking tot publiekrechtelijke beperkingen € 89,10

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van inlichtingen dan wel kopieën van:

1.8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand, per adres (straat-hnr-lt-toe-aand-wijk-brt-postcd-woonplaats) € 0,27

1.8.3.1.1 voor ieder extra geleverd veld bij 1.8.3.1, per adres € 0,12

1.8.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de administratieve

kadastrale aanduiding en/of geometrische ligging, dan wel de

hypothecaire registratie, dan wel een publiekrechtelijke beperking per

inlichting (kadastrale balie) het tarief zoals vermeld in de Regeling

tarieven Kadaster (Staatscourant. 2003, nr. 244)

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05

1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 8,55

1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 5,20

1.9.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van diploma’s, cijferlijsten e.d.

€ 3,20

1.9.5 tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap € 8,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in hetgemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur € 20,70

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

1.10.2.1 een gewaarmerkt afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk € 8,55

waarbij de kosten worden verhoogd met de kosten voor kopieën zoals

vermeld in 1.10.2.2

1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk € 8,55

1.10.2.3.1 een kopie van een archiefstuk op A4 formaat, per kopie € 0,35

1.10.2.3.2 een kopie van een archiefstuk op A3 formaat, per kopie € 0,75

1.10.2.3.3 een reader-printerafdruk van een microfiche € 0,35

1.10.2.4 Het tarief bedraagt ter zake van het uitlenen van archiefbescheiden, per uitlening € 32,35

Bij toezending van de archiefbescheiden wordt het tarief verhoogd met € 9,50

1.10.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van reeds aanwezige informatie op een kopie van een 3½-inch diskette of cd-rom € 16,35

1.10.4 Het tarief bedraagt voor het bestellen van reproducties van foto’s uit de

Beeldbank van het Gemeentearchief, per afbeelding € 5,05

1.10.4.1 Het tarief onder 1.10.4 wordt verhoogd voor/met:

1.10.4.1.1 de kosten voor het beschikbaar stellen op CD-ROM € 1,00

1.10.4.1.2 administratiekosten indien het bestelde per post wordt toegezonden € 6,05

1.10.4.1.3 portokosten zoals vermeld in hoofdstuk 20 van deze tabel onder 1.20.1

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de

Leegstandwet € 35,00

1.12.2 tot verlening van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 17,50

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

15.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 18,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel

30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

voor de eerste speelautomaat € 56,50

1.16.1.2 en voor iedere volgende speelautomaat € 34,00

1.16.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening

Speelautomatenhallen Hoogezand-Sappemeer 2007, voor de exploitatie

van een speelautomatenhal € 215,40

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

de kansspelen (loterijvergunning) € 18,40

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in

verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en

wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 236,55

1.18.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 1,24

1.18.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare

gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 1,24

1.18.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 148,00

1.18.1.4 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de

beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met nvt

1.18.1.5 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten,

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld.

1.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een

melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.3 Het tarief bedoeld in onderdeel 118.1 wordt verminderd met de van de

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor

beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat

de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

19.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 33,05

1.19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het

Voertuigreglement € 33,05

1.19.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW) € 37,20

1.19.4 Voor het reserveren van een algemene of individuele

gehandicaptenparkeerplaats € 37,20

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1 De in deze tabel vermelde tarieven van abonnementen gelden bij afhalen.

Indien de stukken worden toegezonden, worden, voor zover niet elders in

deze tabel een bedrag is opgenomen of voor zover elders niet anders is

bepaald, de genoemde tarieven met de volgende portikosten verhoogd,

bij een gewicht van 0- 20 grammen € 0,44

bij een gewicht van 20- 50 grammen € 0,88

bij een gewicht van 50-100 grammen € 1,32

bij een gewicht van 100-250 grammen € 1,76

bij een gewicht van 250-500 grammen € 2,20

bij een gewicht van 500 grammen of meer € 2,64

1.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 9,00

1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat € 0,35

1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat € 0,75

1.20.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de

onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

formaat groter van A3 tot en met A2 € 2,45

formaat groter dan A2 tot en met A1 € 3,65

formaat groter dan A1 tot en met A0 € 4,65

formaat groter dan A0 € 8,40

1.20.2.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de topografische situatie:

bebouwd gebied:

levering digitaal (100 * 100 m) per ha € 84,90

levering papieren afdruk (500 * 250 m) per 12,5 ha € 42,50

landelijk gebied:

levering digitaal (100 * 100 m) per ha € 42,50

levering papieren afdruk (500 * 250 m) per 12,5 ha € 19,95

1.20.2.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de fotografische

situatie:

analoog (100 * 100 m) op A3 papier per ha € 14,05

digitaal (100 * 100 m) per ha € 14,05

1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 18,80

1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten

worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 9,00

1.20.2.6 Het tarief bedraagt wegens kosten afkondiging als gevolg van een

verleende vergunning c.q. ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 20,55

1.20.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel 2.7.2 van de APV,

voor de verkoop van vuurwerk, inclusief de kosten voor afkondiging € 233,75 9

1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om een ventvergunning, als bedoeld in artikel 5.2.2 van de APV,

 • -

  voor een dag€ 6,50

 • -

  voor een kwartaal€ 46,90

 • -

  voor een jaar€ 78,90

1.20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om

een gedoogverklaring coffeeshop € 1.204,15

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor

zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting

niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder

aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden

waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of

voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief

omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of

zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het

bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in

deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het

economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand

brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3 sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor

zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting

niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door

zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag

betrekking heeft;

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een

voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is € 45,00

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor

een op basis van het vooroverleg uitgewerkt bouwplan in behandeling

wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges

verrekend.

2.2.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een

principeverzoek, bedoeld te leiden tot een formeel standpunt van het

college omtrent de passendheid van een initiatief binnen een

bestemmingsplan of omtrent de bereidheid om aan een initiatief in

beginsel planologische medewerking te verlenen. € 200,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde

leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en

de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en

overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze

titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000 of minder bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van 3,2 % € 75,00

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van 2,7 % en een maximum van

€ 150.000,00 € 14.560,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de bouwactiviteit: 25 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. met een minimum van € 50,00

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden

ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling

is genomen: € 95,00

Overschrijving

2.3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning voor de

activiteit bouw: € 18,00

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 408,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of

aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en onder c van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking) € 95,00

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) € 95,00

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking) € 10.000,00

2.3.3.4 indien artikel 2.12, eerste lid en onder b van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking) € 408,00

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan) € 408,00

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van provinciale regeling) € 408,00

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) € 408,00

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid en onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 204,00

2.3.4 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot

brandveiligheid

2.3.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 238,00

2.3.4.1.1 De overeenkomstig het in 2.3.4.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voorzover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de beschikking betrekking

heeft, van toepassing zijn

a.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan vier personen

bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden

verschaft;

b.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger

dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk

gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:

minder dan 100 m² € 153,00

100 tot 200 m² € 230,00

200 tot 300 m² € 384,00

300 tot 500 m² € 615,00

500 tot 1.000 m² €901,00

1.000 tot 2.000 m² €1.378,00

2.000 tot 3.000 m² €1.813,00

3.000 tot 4.000 m² €2.006,00

4.000 tot 5.000 m² €2.198,00

5.000 tot 6.000 m² €2.513,00

6.000 tot 7.000 m² €2.786,00

7.000 tot 8.000 m² €2.836,00

8.000 tot 9.000 m² €2.901,00

9.000 tot 10.000 m² €3.094,00

10.000 tot 15.000 m² €3.674,00

15.000 tot 20.000 m² € 3.867,00

20.000 tot 30.000 m² € 4.835,00

30.000 tot 40.000 m²€ 5.157,00

40.000 tot 50.000 m² € 5.480,00

50.000 m² of meer € 5.802,00

2.3.4.1.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig kunnen zijn met een oppervlakte van:

minder dan 100 m² € 75,90

100 tot 200 m² € 115,10

200 tot 300 m² € 191,20

300 tot 500 m² € 307,60

500 tot 1.000 m² € 459,60

1.000 tot 2.000 m² € 688,60

2.000 tot 3.000 m² € 919,80

3.000 tot 4.000 m² € 1.037,20

4.000 tot 5.000 m²€ 1.147,00

5.000 tot 6.000 m² € 1.431,00

6.000 tot 7.000 m² € 1.534,40

7.000 tot 8.000 m² € 1.599,00

8.000 tot 9.000 m² € 1.623,80

9.000 tot 10.000 m² € 1676,20

10.000 tot 15.000 m² € 1771,50

15.000 tot 20.000 m² € 1.965,80

20.000 tot 30.000 m²€ 2.060,90

30.000 tot 40.000 m² € 2.351,80

40.000 tot 50.000 m² € 2.605,50

50.000 m² of meer € 3.291,40

2.3.5 Sloopactiviteiten

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

2.3.5.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en onder

g van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening

een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid

onder a van de Wabo € 69,00

2.3.5.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid en onder a van de Wabo € 69,00

indien de sloopkosten meer bedragen dan € 12.500, wordt het bedrag

vermeerderd met een percentage van de sloopkosten 2 %

2.3.5.2 Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.5.1 bedraagt het tarief,

indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een

bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: € 95,00

Aanleggen of veranderen weg

2.3.9 Uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of

ingevolge artikel 2.1.5.3 APV een vergunning of ontheffing is vereist, als

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt

het tarief: € 30,00

Inrit (vervallen miv 1-1-2011)

2.3.11 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling

in een provinciale verordening of ingevolge artikel 4.3.2 APV een

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 5,00

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

1998

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn

voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de

dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de

Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: nihil

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats

en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,

van de Natuurbeschermingswet 1998 nihil

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en

Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief nihil

2.3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed

kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede

lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 95,00

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder

omgevingsvergunning; € 95,00

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: € 95,00

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee

fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,

bedraagt het tarief: 16

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor

de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16 Advies

2.3.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk wordt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen

over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om

een omgevingsvergunning, bepaald aan het geldende uurtarief.

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van

geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

afgeven: nihil

2.3.17.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: nihil

2.3.18 Abonnement

Het tarief bedraagt voor een abonnement op het eenmaal per maand

verstrekken van een opgave, vermeldende de verleende

omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw, dat op elk gewenst

moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden: € 40,00

Beoordeling bodemrapport

2.3.19 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor

de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt

beoordeeld:

2.3.19.1 voor de beoordeling van een milieukundig rapport:

 • a.

  bij een terreingrootte van 1.000 m2 € 105,00

 • b.

  bij een terreingrootte van 1.000 m2 tot en met 10.000 m2 € 415,00

 • c.

  bij een terreingrootte groter dan 10.000 m2. naar rato van b

Gedoogbeschikkingen

2.3.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een gedoogbeschikking voor het

 • -

  bouwen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning;

 • -

  slopen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning;

 • -

  verrichten van aanlegwerkzaamheden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning;

 • -

  gebruik in strijd met een bestemmingsplan;

 • -

  gebruik van een bouwwerk of inrichting zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en onder d van de Wabo;

 • -

  in gebruik geven of nemen van een bouwwerk voorafgaand aan de gereedmelding bij het bouwtoezicht of indien in afwijking van

de bouwvergunning is gebouwd

€ 1.204,00

2.3.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de onrechtmatige

bewoning van een recreatieverblijf voor maximaal zes maanden € 100,00

Geluidhinder

2.3.21 Het tarief bedraagt:

2.3.21.1 voor het ingevolge de Wet geluidhinder aanvragen van een hogere

grenswaarde in plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting:

 • -

  per publicatie € 58,00

 • -

  voor zover Gedeputeerde Staten ontheffing moeten verlenen:

 • a.

  voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder) € 260,00

 • b.

  voor gevallen van meervoudige aard (meerdere woningen en/of meerdere soorten geluidhinder) € 510,00

 • c.

  in alle andere gevallen op basis van uurtarief

2.3.21.2 voor het op aanvraag verrichten van een akoestisch onderzoek als

onderdeel van het ingevolge de Wet geluidhinder aanvragen van hogere

grenswaarde in plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

wordt het tarief berekend aan de hand van het geldende uurtarief.

Geluidsmetingen

2.3.22 Het tarief voor het op aanvraag verrichten van een akoestisch onderzoek op basis van het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 25, artikel 120, de artikelen 194 tot en met 196, artikel 241 en artikel 267 van het

Bouwbesluit, wordt bepaald aan de hand van het geldende uurtarief.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges,

met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering beloopt:

2.4.1.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 1% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.3 bij 15 of meer activiteiten: 4% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Intrekking aanvraag

2.5.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,

intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

bedraagt: van de geheven leges 75 %

2.5.2 Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg of sloopactiviteiten, als

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 is ingetrokken, en

dezelfde of nagenoeg dezelfde aanvraag wordt binnen zes weken

ingediend, is de aanvrager niet opnieuw leges verschuldigd

Intrekking verleende omgevingsvergunning

2.5.3 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg of sloopactiviteiten als

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na

verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de geheven leges 50 %

Weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.4 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloop- activiteiten als bedoeld in

de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de geheven leges 75 %

2.5.5 Indien een beschikking wordt vernietigd bij rechterlijke uitspraak, bestaat

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de geheven leges 75 %

Geen teruggaaf

2.5.6 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14

wordt geen teruggaaf verleend.

Intrekking gedoogbeschikking

2.5.7 lndien een aanvrager zijn aanvraag om een gedoogbeschikking intrekt

terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente bestaat

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75 %

Weigering gedoogbeschikking

2.5.8 Als de gemeente een gedoogbeschikking weigert, bestaat aanspraak op

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50 %

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel

2.5.2 van toepassing is: nihil 19

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: nihil

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste

lid van de Wet ruimtelijke ordening € 5.000,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste

lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 7.500,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding

als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening> € 66,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 408,00 20

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en

Horecawet € 215,00

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als

bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 53,00

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-

en Horecawet (betreft het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken

bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard – max. 12 dagen) € 80,00

3.1.4 Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag

om een verlof als bedoeld in artikel 28 van de Drank- en Horecaverordening (betreft alcoholvrije dranken) € 80,00

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV, voor de

exploitatie van een horecabedrijf € 53,00

3.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van

de exploitatievergunning horeca € 53,00

3.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de APV. Het betreft een

vergunning ontheffing sluitingsuur. € 53,00

3.1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV. Het betreft een

terrasvergunning. € 53,95

Hoofdstuk 2 Evenementen

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV. Het betreft een

evenementenvergunning (kleinschalig) € 18,00

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV. Het betreft een

evenementenvergunning (grootschalig) € 215,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een vergunning, als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV. Het betreft een

exploitatievergunning seksinrichting: € 215,00

3.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

wijzigingsverzoek in de exploitatievergunning seksinrichting (wijziging

beheer) € 53,00

Hoofdstuk 4 Wet BIBOB

3.4 Indien een aanvraag voor een vergunning valt onder de Wet BIBOB (Wet

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) en

hiervoor aan het landelijk Bureau BIBOB een advies wordt gevraagd,

wordt het tarief van de vergunning verhoogd met het actuele tarief van het

BIBOB-advies.

Hoofdstuk 5 Brandveiligheidsverordening

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig

gebruik van een inrichting (permanent of tijdelijk), als bedoeld in artikel

2.1.1. van de brandveiligheidsverordening € 210,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

beschikking € 18,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2010

De griffier van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.