Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010
Citeertitel"Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpwerkgeverscommissie gemeenteraad persooneel griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 83, lid 1 en art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201019-02-2014Nieuwe Regeling

11-11-2010

Rijnwoude Koerier, 01-12-2010

2010/XIII/A

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010

De raad van de gemeente Rijnwoude

b e s l u i t :

I - De rechtspositie gemeente Rijnwoude ( CAR/UWO gemeente) wederom van toepassing te verklaren op het personeel van de griffie Rijnwoude met inachtneming van het gestelde onder II,III, IV en V;

II- een werkgeverscommissie in te stellen :

III -aan deze bestuurscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad onder punt I van dit besluit van toepassing verklaarde rechtspositie gemeente Rijnwoude (CAR/UWO gemeente) en de bevoegdheid in artikel 107 e 2e lid van de Gemeentewet;

IV- de raadsleden H.H. Goes, R.J. van Kuijk en M.J.S. Vorenkamp-van de Westeringh te benoemen tot voorzitter respectievelijk leden van de werkgeverscommissie voor de resterende duur van de zittingsperiode 2010-2014 van de raad;

V-de Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010 als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgevercommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie; de commissie wijst een van de twee leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie, het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over HRM-ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter doorslaggevend.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad personeel griffie Rijnwoude 2010’.

Ondertekening

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op:

- Het voorstel van het presidium van de raad van de Gemeente Rijnwoude d.d. 4 oktober 2010.

- Behandeling in de commissie Bestuur, Middelen en Organisatie d.d.28 oktober 2010.

- Artikel 83, eerste lid en artikel 156 Gemeentewet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijnwoude,

d.d. 11 november 2010,

de griffier, De voorzitter,