Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward
CiteertitelVerordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vaststellings- en inwerkingtredingsdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-199301-01-2013Nieuwe regeling

21-12-1993

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Onderwerp:

Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward.

De raad van de gemeente Bolsward;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 1993;

overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de "Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsaktiviteiten"

van 26 februari 1991 aan te passen;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;

vast te stellen de volgende Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   gemeente: de gemeente Bolsward;

  • b.

   burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

  • c.

   voorzieningen: maatregelen, in de kosten waarvan door de gemeente al dan niet geldelijke steun is of wordt verleend op grond van de regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 (R.G.S .V.H. '87);

  • d.

   huurder: degene die in een woning zijn hoofdverblijf heeft en krachtens een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 1584 van het Burgerlijk Wetboek, in het genot van de woning is;

  • e.

   bewoner:

   1. huurder;

   2. degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft en anders dan als huurder legaal in het genot van de woning is;

  • f.

   budget: het bedrag dat door de raad van de gemeente op grond van artikel 1.2 van de subsidieverordening stadsvernieuwing voor het betreffende boekjaar is vastgesteld voor de toekenning van verhuis- en herinrichtingspremies;

  • g.

   premie: een bijdrage-ineens in de verhuis- en/of herinrichtingskosten die bewoners maken als gevolg van stadsvernieuwingsaktiviteiten;

  • h.

   investeringsbedrag: de door de gemeente aanvaarde kosten van de voorzieningen, als bedoeld in de regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987, zoals die nu luidt of in de toekomst zal luiden.

 • 1.2 In deze verordening wordt onder "woning" mede verstaan:

  • a.

   een afzonderlijk gedeelte van een gebouw, welk gedeelte tot bewoning is bestemd;

  • b.

   een tot bewoning bestemd gebouw dat:

   -eenheden bevat die hoewel geen zelfstandige woning zijnde, bestemd zijn omafzonderlijk te worden bewoond, en

   -gemeenschappelijke voorzieningen bevat ter compensatie van voorzieningen die in de eenheden ontbreken.

Artikel 2 Grondslag en werkingssfeer

 • 2.1 Aan de bewoner wordt een premie toegekend indien de bewoner moet verhuizen, hetzij tijdelijk dan wel definitief, in verband met:

  • a.

   het treffen van voorzieningen aan de woning in die zin dat voldaan wordt aan de bepalingen van de R.G.B.V.H. '87 en waarvoor ingevolge een besluit van de gemeente al dan niet geldelijke steun is verleend op grond van de R.G.B.V.H. '87;

  • b.

   het slopen van de woning ingevolge een besluit van burgemeester en wethouders in het kader van de stadsen dorpsvernieuwing;

  • c.

   de uitvoering van een besluit van burgemeester en wethouders tot aanschrijving op grond van artikel 25 van de Woningwet;

  • d.

   een besluit van de gemeenteraad tot onbewoonbaarverklaring op grond van de artikelen 33 en volgende van de Woningwet, en hij gedurende een tijdvak van tenminste een jaar onmiddellijk voorafgaande aan het besluit als bedoeld in a., b., c. en d. de woning heeft bewoond.

 • 2.2 Burgemeester en wethouders kunnen aan de bewoner een premie toekennen in verband met de uitvoering van voorzieningen aan de woning waarvan ingevolge een besluit van het gemeentebestuur al dan niet geldelijke steun is verleend op grond van de R.G.B.V.H. '87, terwijl de bewoner niet verhuist en hij gedurende een tijdvak van tenminste één jaar onmiddellijk voorafgaande aan het besluit de woning heeft bewoond. De voorzieningen moeten zodanig zijn aangebracht dat voldaan is aan het bepaalde in de R.G.S.V.H. '87.

 • 2.3 Indien in de woning meerdere bewoners wonen kunnen burgemeester en wethouders de premie verdelen naar rato van het aantal bewoners.

 • 2.4 Deze verordening is niet van toepassing op bewoners van:

  • a.

   woningen die niet geschikt of bestemd zijn om gedurende het gehele jaar door dezelfde persoon of personen te worden bewoond;

  • b.

   verzorgingstehuizen voor bejaarden;

  • c.

   woonwagens als bedoeld in de Woonwagenwet;

  • d.

   woonschepen als bedoeld in de Wet op de woonwagens en woonschepen;

  • e.

   particuliere eigen woningen;

  • f.

   ambts- of dienstwoningen.

Artikel 3 Andere steun

 • 3.1 Indien de aanvrager op grond van een andere regeling een bijdrage toegekend kan krijgen voor verhuizing en/of herinrichting kunnen burgemeester en wethouders die bijdrage in mindering brengen op de premie.

 • 3.2 De premie wordt niet toegekend indien in verband met de stads- en dorpsvernieuwingsaktiviteiten reeds eerder een premie voor verhuis- en herinrichting aan bewoners van de betreffende woning is toegekend.

Artikel 4 Voorschriften bij toekenning van de premie

Burgemeester en wethouders kunnen aan het toekennen van een premie in het belang van de stadsvernieuwing dan wel de volkshuisvesting voorschriften verbinden.

Artikel 5 Stopclausule

 • 5.1 Burgemeester en wethouders kennen slechts premies toe voorzover het voor het betreffende jaar vastgestelde budget toereikend is.

 • 5.2 Indien voor het betreffende j aar een budget is vastgesteld van f 0,00 (nul gulden) worden aanvragen niet ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 6.1 Aanvragen om toekenning van een premie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen worden ingediend vanaf het moment dat een besluit als bedoeld i n artikel 2, eerste lid, onderdelen a. tot en met d., is genomen tot uiterlijk 2 maanden na het tijdstip waarop de verhuizing heeft plaatsgevonden.

 • 6.2 Aanvragen om toekenning van een premie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kunnen worden ingediend vanaf het moment dat de gemeente het besluit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, genomen heeft tot uiterlijk 2 maanden nadat de voorzieningen zijn getroffen.

 • 6.3 Indien op het moment van indiening van de aanvraag het budget ontoereikend is, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 • 6.4 Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de wijze waarop de premie moet worden aangevraagd.

 • 6.5 Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee maanden na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, onderscheidenlijk na de dag waarop de in artikel 6.6 bedoelde aanvulling of verbetering is ontvangen. Indien binnen deze termijn niet wordt beslist, wordt een beslissing tot weigering van de toekenning van de premie geacht te zijn gegeven.

 • 6.6 Indien de aanvraag naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet volledig is, dan wel verbetering behoeft, doen burgemeester en wethouders daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder opgave van hetgeen alsnog verlangd wordt.

 • 6.7 Indien binnen 30 dagen na de mededeling als bedoeld in het zesde lid, de gevraagde aanvullende of verbeterde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of niet volledig zijn verstrekt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 7 Terugvordering

In geval van het verstrekken van onjuiste gegevens die van invloed zijn geweest op de toekenning van de premie is de gemeente gerechtigd tot terugvordering van de premie.

Artikel 8 Uitbetaling

 • 8.1 De premie wordt uitbetaald aan de bewoner.

 • 2. 8.2 In afwijking van het eerste lid kan de premie door tussenkomst van de verhuurder worden aangevraagd en uitbetaald.

 • 3. 8.3 De premie, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitbetaald zodra de bewoner de woning heeft ontruimd en hij deze aan de verhuurder ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 9 Hoogte van de premie

De premie voor de bewoner van een woning waaraan voorzieningen worden getroffen, wordt berekend volgens het volgende schema:

Premie maximaal bij:      
InvesteringsbedragOntruiming woning vindt niet plaatsOntruiming woning vindt wel plaatsOntruiming woning en tijdelijke huisvesting vinden plaats
tot ƒ 15.000,00ƒ0,00ƒ 500,00ƒ1.000,00
ƒ15.000,00 tot ƒ30.000,00ƒ750,00ƒ1.250,00ƒ1.750,00
ƒ30.000,00 tot ƒ60.000,00ƒ1.500,00ƒ2.000,00ƒ2.500,00
ƒ60.000,00 of meerƒ3.000,00ƒ4.000,00ƒ4.500,00
sloop/onbewoon-baarverklaring ƒ0,00ƒ4.000,00ƒ4.500,00

Bovenstaande onder voorwaarde dat ten aanzien van de verhuis en herinrichtingskosten alleen de door burgemeester en wethouders acceptabel geachte kosten worden meegenomen bij de bepaling van de premie.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt. Te zelfder tijd vervalt de "Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsaktiviteiten" van 26 februari 1991.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als; "Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stadsvernieuwingsactiviteiten Bolsward".