Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening Commissie Binnenstad Bolsward 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening Commissie Binnenstad Bolsward 2009
CiteertitelVerordening Commissie Binnenstad Bolsward 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201001-01-2013Nieuwe regeling

26-01-2010

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Beschermd stadgezicht: Het gehele gebied welke d.d. 27 september 1991 is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit betreft het gebied binnen de stadsgrachten (inclusief de stadsgrachten zelf), inclusief Werkmansbloei en de Polle;

 • c.

  Bestemmingsplan: het bestemmingsplan “Bolsward Binnenstad” en alle eventuele toekomstige herzieningen en wijzigingen;

Artikel 2 Inleiding

In deze gemeente bestaat een adviescommissie “Commissie Binnenstad Bolsward” waarvan de samenstelling, taak en werkwijze hierna worden geregeld.

Artikel 3 Samenstelling Commissie Binnenstad

 • 3.1 De “Commissie Binnenstad Bolsward” bestaat uit:

  • a.

   een door burgemeester en wethouders aan te wijzen stedenbouwkundige;

  • b.

   een door burgemeester en wethouders, in overleg met de Welstandscommissie Hûs en Hiem, aan te wijzen deskundige op het terrein van monumentenzorg en welstandsadvisering;

  • c.

   een door burgemeester en wethouders, in overleg met de Stichting Bolswards Historie”, aan te wijzen deskundige die blijk heeft gegeven interesse te hebben voor het cultuur historische karakter van de binnenstad;

  • d.

   een door burgemeester en wethouders aan te wijzen Kunst- of Cultuurhistoricus;

  • e.

   het sectorhoofd Wonen & Werken en/of een door hem aan te wijzen medewerker van de sector Wonen & Werken;

  • f.

   een door de gemeentesecretaris aan te wijzen ambtenaar van de sector Wonen & Werken, bureau VROM;

 • 3.2 De voorzitter wordt gekozen uit en door de “Commissie Binnenstad Bolsward”;

 • 3.3 Het lid, genoemd in het eerste lid, onder f, treedt op als secretaris.

Artikel 4 Taak Commissie Binnenstad

 • 4.1 De adviescommissie heeft in ieder geval tot taak:

  Het uitbrengen van schriftelijke adviezen aan burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van ontheffingen van bebouwingsvoorschriften, het verlenen van aanlegvergunningen en het stellen van nadere eisen, voor zover gericht op de bescherming van het cultuurhistorisch karakter van het gebied vervat in de bestemmingsplannen van de binnenstad, inclusief Werkmansbloei (derhalve het totale gebied aangewezen als beschermd stadsgezicht), alsmede ter zake van de toepassing van de voorschriften omtrent de welstand met betrekking tot de aanvragen om bouwvergunning, waarover ook anderszins advies dient te worden uitgebracht;

 • 4.2 De adviescommissie kan ongevraagd advies uitbrengen ter zake van het te voeren ruimtelijk beleid in het beschermde stadsgezicht.

Artikel 5 Planning vergaderingen

 • 5.1 De voorzitter of de secretaris roept de adviescommissie in vergadering bijeen, zo dikwijls zij dit nodig achten of indien drie leden dit vragen;

 • 5.2 De oproep vermeldt de agenda van de vergadering;

 • 5.3 De vergadering wordt niet gehouden, indien niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is;

 • 5.4 De commissie komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Artikel 6 Advisering

 • 6.1 De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 6.2 De adviezen van de adviescommissie steunen op een bij meerderheid van stemmen genomen besluit;

 • 6.3 In deze adviezen wordt desgewenst van het oordeel, dat afwijkt van het oordeel van de meerderheid, mededeling gedaan;

Artikel 7 Afwijkende besluiten

Indien burgemeester en wethouders bij hun besluit afwijken van een uitgebracht advies, kan de voorzitter desgewenst burgemeester en wethouders vragen in de vergadering van de adviescommissie te verschijnen om het afwijkend besluit toe te lichten.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt. Te zelfder tijd vervalt de “Verordening Commissie Binnenstad Bolsward” van 21 december 1993, no. 16-32 en de wijziging op genoemde “Verordening Commissie Binnenstad Bolsward” van 25 september 2001, no. 8.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als; “Verordening Commissie Binnenstad Bolsward 2009”.