Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Franekeradeel.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Franekeradeel.
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Franekeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2003Nieuwe regeling

06-11-2003

Franeker courant, 12-11-2003

Raadsstuk nr. 03.20741

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Franekeradeel

gelet op artikel 213 a Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Franekeradeel.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid

De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan

1.Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 november een onderzoeksplan ter kennisneming naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

a. het object van onderzoek

b. de reikwijdte van het onderzoek

c. de onderzoeksmethode

d. doorlooptijd van het onderzoek

e. de wijze van uitvoering

2. in het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

3.In meerjarenperspectief wordt een overzicht gegeven van (onderdelen) van bedrijfsprocessen en taken die voor onderzoek op doelmatig- en doeltreffendheid in aanmerking komen en zijn gekomen.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

1.Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de in artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Franekeradeel bedoelde tussenrapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

1.De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

2.Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische

maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Franekeradeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van 6 november 2003

, burgemeester.

, griffier.