Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward
CiteertitelVerordening, regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-199301-01-2013Nieuwe regeling

21-12-1993

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Onderwerp:

Verordening regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward.

De raad van de gemeente Bolsward;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 1993;

overwegende dat het wenselijk is een adviesorgaan aan het college van burgemeester en wethouders in te stellen met betrekking tot het nemen van verkeersmaatregelen;

dat in dit orgaan deskundigen zitting hebben die het college van burgemeester en wethouders, vanuit de geleding die zij vertegenwoordigen, adviseren over het verkeersbeleid in het algemeen en te nemen verkeersmaatregelen in het bijzonder;

gehoord de commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken, de commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Milieu en Openbare Werken en de Verkeerscommissie;

gelet op het raadsbesluit van 24 maart 1992 no. 3, waarin de te nemen verkeersbesluiten wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

en de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening, regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward.

Artikel 1

In de gemeente Bolsward bestaat een adviescommissie "Verkeerscommissie Bolsward", hierna te noemen "de commissie", waarvan de taak, de samenstelling en de werkwijze hierna wordt geregeld.

Artikel 2

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   een door burgemeester en wethouders aan te wijzen vertegenwoordiger van de plaatselijke politie;

  • b.

   een door burgemeester en wethouders aan te wijzen vertegenwoordiger van de plaatselijke autorijscholen;

  • c.

   een door burgemeester en wethouders aan te wijzen vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland (VVN);

  • d.

   de door de gemeente-secretaris aan te wijzen ambtenaar belast met Verkeerszaken of diens plaatsvervanger;

  • e.

   een door burgemeester en wethouders in overleg met het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Friesland ROF aan te wij zen deskundige op het gebied van de verkeersveiligheid.

 • 2. De voorzitter wordt gekozen door en uit de commissie.

 • 3. Het lid, genoemd in het eerste lid onder d, treedt op als secretaris.

Artikel 3

De commissie heeft in ieder geval tot taak:

 • 1.

  het uitbrengen van schriftelijke adviezen aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van te nemen verkeersbesluiten als bedoeld in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent besluiten die een gevolg kunnen hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid;

 • 3.

  het signaleren en rapporteren van knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid;

 • 4.

  het mede gestalte geven aan het verkeersveiligheidsbeleid in de gemeente.

Artikel 4

 • 1. De voorzitter roept de commissie bijeen zo dikwijls hij dit nodig acht, dan wel op verzoek van één van de leden, met dien verstande dat de commissie tenminste twee maal per jaar bijeenkomt.

 • 2. De oproep vermeldt de gesprekspunten die in de vergadering behandeld worden.

 • 3. De gesprekspunten worden ook ter kennis gebracht van de Stichting Bolsward Promotion en de plaatselijke ouderenbonden;

 • 4. De vergadering wordt gehouden als de helft van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 5

 • 1. De adviezen van de commissie die worden uitgebracht steunen op een bij meerderheid van stemmen genomen besluit.

 • 2. In deze adviezen wordt, desgewenst, melding gemaakt van het oordeel dat afwijkt van de meerderheid.

 • 3. De adviezen en de daaraan gerelateerde besluiten worden door burgemeester en wethouders aan de vaste raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Milieu en Openbare Werken ter kennis gebracht.

Artikel 6

De besluiten die door burgemeester en wethouders worden genomen, na advisering van de commissie, worden ter kennis gebracht aan de commissie.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als; "Verordening, regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Verkeerscommissie Bolsward".