Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggeld 2005
CiteertitelVerordening liggeld pleziervaartuigen 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en rechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Bijlage (tarieventabel 2010)

24-03-2005

Wieringermeerbode, 22-12-2009

2009 – 086 E

Tekst van de regeling

GEMEENTE Wieringermeer Raadsbesluit 2005, agendapunt 12 De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2005; gelezen het advies van de commissie Bestuur en Financiën d.d. 8 maart 2005; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2005

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats aan de gemeentelijke aanlegsteiger in de Wieringerwerfvaart te Middenmeer en aan de daartegenover gelegen loswal nabij de Midden meerbrug voor pleziervaartuigen en aansluitend aan de oostzijde van de Westfriesevaart.

 • 2.

  Geen recht als bedoeld in het eerst lid wordt geheven ter zake van het hebben van een ligplaats voor:

a. een pleziervaartuig dat in de periode van 08.00 tot 18.00 uur voor niet langer dan drie achtereen volgende uren een ligplaats -voor zover deze beschikbaar is -heeft voor het doen van inkopen, het nuttigen van maaltijden en dergelijke;

b. één of meer bijboten, behorende bij een pleziervaartuig.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een pleziervaartuig dat een ligplaats heeft. 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 3 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.  

  

Artikel 5 Termijn van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het liggeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening liggelden pleziervaartuigen 1998 van 26 maart 1998 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2005.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening liggeld pleziervaartuigen 2005’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2005. J. van den Bogaerde, griffier F.J. Spekreijse, voorzitter

 

GEMEENTE Raadsbesluit nr. 2009 086 E, agendapunt 10De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2009; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 8 december 2009; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Verordening tot vervanging van de Tarieventabel 2009, behorende bij de Verordening liggeld pleziervaartuigen 2005, door de Tarieventabel 2010.

1 Nieuwe Toelichting

Artikel 1 De bij de Verordening liggeld pleziervaartuigen 2005 behorende Tarieventabel 2009 wordt vervangen door de bij deze verordening behorende Tarieventabel 2010.

Artikel 2 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking. 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Wieringerwerf, 17 december 2009 De raad voornoemd, S. Kromkamp, griffier P.F. Leegwater, voorzitter

 • 1.

  1. Het tarief bedraagt voor het innemen van een ligplaats voor alle plezier-vaartuigen per strekkende meter of gedeelte daarvan per etmaal of gedeelte daarrvan € 0,60

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in punt 1 bedraagt het liggeld voor pleziervaartuigen ten behoeve waarvan:

a. een deel van de aanlegsteiger (een zogenaamde box) voor langer dan drie achtereen- volgende maanden wordt gereserveerd per kalenderjaar of gedeelte daarvan € 300,00b. een deel van de oever langs de Westfriesevaart voor langer dan drie achtereenvolgende maanden wordt gereserveerd per kalenderjaar of gedeelte daarvan, voor vaartuigen:

 • 1.

  met een lengte over alles tot 5,5 meter: 0,5 x € 245,00 = € 125,00

 • 2.

  met een lengte over alles van 5,5 tot 11 meter: 1,0 x € 245,00 = € 250,00

 • 3.

  met een lengte over alles van 11 tot 16,5 meter: 1,5 x € 245,00 = € 375,00

 • 4.

  met een lengte over alles van 16,5 meter of langer: 2,0 x € 245,00 = € 500,00.