Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdonk

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Maasdonk (2009)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdonk
Officiële naam regelingAlgemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Maasdonk (2009)
CiteertitelAlgemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Maasdonk (2009)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2009Onbekend

22-09-2009

Streekwijzer

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Maasdonk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2009, gelet op artikel 149, van de Gemeentewet;

Besluit: vast te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren(A.V.O.I.) Maasdonk 2009

Artikel 1: Omschrijving/doel

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de openbare ruimte te beheren. Graafwerkzaamheden dragen een veiligheidsrisico met zich mee en kunnen overlast geven voor omwonenden en in de buurt gelegen bedrijven. Deze overlast moet tot een minimum worden beperkt en kabel- en leidingwerken van meerdere disciplines moeten derhalve daar waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd worden, tevens moet de geulbedekking naar behoren worden hersteld.

Om als beheerder van de openbare ruimte een goed integraal inzicht te hebben in welke graafwerkzaamheden er op welk moment in de gemeente uitgevoerd worden én om deze kabel- en leidingwerken op een correcte wijze continue te kunnen monitoren is deze A.V.O.I. opgesteld.

Met daarin opgenomen voor alle partijen eenduidige voorwaarden en bepalingen.

Zodat het voor de nuts- en telecommunicatiebedrijven, maar ook voor mogelijke andere partijen welke kabel- en leidingenwerken willen uitvoeren in de gemeente Maasdonk, duidelijk is aan welke procedures en regels men zich dient te houden. Met inbegrip van een meldingsplicht van de voorgenomen graafwerkzaamheden.

Daarnaast is er vanwege de telecommunicatiewet de Telecommunicatieverordening vastgesteld, deze A.V.O.I. is hiermee grotendeels vergelijkbaar. Echter, in de Telecommunicatieverordening zijn enkele specifieke zaken opgenomen conform de Telecommunicatiewet, welke alleen voor de telecommunicatieaanbieders gelden.

Artikel 2: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: Gemeente Maasdonk;

 • b.

  college: College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  kabel- en/of leidingeigenaren: Nutsbedrijven, waaronder in het algemeen Electriciteits-, Gas-, en Waterleidingbedrijven, maar ook mogelijke andere partijen die kabels en leidingen (laten) aanleggen, beheren of opruimen in de gemeente Maasdonk;

 • d.

  aanbieders: Aanbieders van een openbaar elektronisch

  communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1,

  eerste lid, van de telecommunicatiewet. In het algemeen telecommunicatiebedrijven en exploitanten van kabel tv;

 • e.

  kabel- en/of leidingenwerken: Het zowel boven- als ondergronds aanbrengen, verwijderen, vervangen, verplaatsen of verleggen van kabels en leidingen en bijbehorende voorzieningen, zoals afsluiters, kasten e.d., welke onderdeel zijn van de (ondergrondse) infrastructuur ter exploitatie van gas, water, elektriciteit, telecommunicatie alsmede riolering of anderszins;

 • f.

  voorzieningen: Ondergrondse ondersteuningswerken en

  beschermingswerken (waaronder mantelbuizen), reserve kabels en leidingen alsmede lege buizen t.b.v. glasvezelkabels;

 • g.

  openbare gronden: Openbare wegen en wateren met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken, plantsoenen, pleinen, en andere plaatsen die voor eenieder altijd toegankelijk zijn;

 • h.

  melding: Melding van kabel en leidingwerken bij het college

  van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

  Maasdonk;

 • i.

  instemmingsbesluit: Besluit van het college om in te stemmen met de plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van het kabelwerk waarvoor een aanbieder een aanvraag heeft ingediend;

 • j.

  vergunning: Besluit van het college om in te stemmen met de plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van het kabel- of leidingwerk waarvoor een kabel- of leidingeigenaar een aanvraag heeft ingediend;

 • k.

  huisaansluiting: Het gedeelte van een kabel of leiding van minder dan 25 m in openbare gronden dat een kabel- of

  leidingnetwerk verbindt met een aansluitpunt;

 • l.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • -

   Het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen, of het in gebruik nemen van voorzieningen;

  • -

   Reparaties aan het kabel- of leidingnetwerk met een lengte van minder dan 25 m en niet vallend onder artikel 3 eerste lid ;

  • -

   Het maken van huisaansluitingen;

  • -

   Het openen en dichten van ondergrondse mutatiepunten.

 • m.

  telecommunicatieverordening: Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienst van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden, “Telecommunicatieverordening gemeente Maasdonk 2009” (geldt alleen voor aanbieders);

 • n.

  a.p.v.: Algemene plaatselijke verordening;

 • o.

  leidraad: Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake

  (her)straatwerkzaamheden;

 • p.

  richtlijn: Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom 2004, uitgegeven door VNG;

 • q.

  handboek 96b van de C.R.O.W:Handboek “wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom”. ISBNnr: 90 6628 448 X. In dit handboek staan de standaardafzettingen voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden.

Artikel 3: Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1. Een kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder die kabel- en/of leidingenwerken wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier. (bijlage 1)

 • 2. Een kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder die kabel- en/of leidingenwerken wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

 • 3. Indien de kabel- en/of leidingenwerken mede betrekking hebben op gronden van een andere eigenaar dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder en de andere grondeigenaar.

 • 4. Voor het verrichten van kabel- en/of leidingenwerken van niet ingrijpende aard kan de een kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor door het college vastgesteld formulier. (bijlage 1)

 • 5. In het kader van de veiligheid van en de informatievoorziening naar de burgers, dient de gemeente er te allen tijde van op de hoogte te zijn op welke locaties er in de gemeente gegraven wordt. Derhalve kan het niet (tijdig) melden van kabel- en/of leidingenwerken worden gesanctioneerd. Boete per overtreding € 1000,=.

Artikel 4: Calamiteiten

 • 1.

  1.Ingeval van spoedeisende kabel- en/of leidingenwerken ten gevolge van ernstige calamiteiten volstaat een kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder in beginsel met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

  Bij calamiteiten die zich voordoen buiten kantoortijden dienen de kabel- en/of leidingenwerken gemeld te worden bij het telefoonnummer 073-5342100van de gemeente Maasdonk (24 uur per etmaal, 7 dagen per week bereikbaar).

 • 2.

  De kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk melding van de kabel- en/of leidingenwerken, via een door de burgemeester vast te stellen formulier, aan de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar.(bijlage 1)

  Indien het ten gevolge van het opheffen van bedoelde calamiteit noodzakelijk is dat er een kabel- en/of leidingenwerk wordt uitgevoerd van een lengte van meer dan 25 m in openbare gronden, wordt aan de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder (met terugwerkende kracht) een vergunning c.q. instemmingsbesluit verstrekt door het college.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op openbare gronden die in beheer en eigendom zijn bij het Waterschap, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, NS en Rijkswaterstaat. De kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder dient in deze gevallen zelf contact op te nemen met de betreffende grondeigena(a)r(en) en waar van toepassing een vergunning aan te vragen. Indien het kabel- en/of leidingenwerk toch bij de gemeente Maasdonk wordt gemeld, zal doorverwijzing naar de betreffende belanghebbende(n) plaatsvinden.

Artikel 5: Gegevensverstrekking

 • 1. Bij de melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze verordening verstrekt de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het (leiding)netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

  • b.

   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de kabel- en/of leidingenwerken;

  • c.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   1e een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

   2e een opgave van de objecten die ten tijde van de kabel- en/of leidingenwerken worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;

   3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

   4e de doorsnede van de kabel en of leiding en indien van toepassing de kabel- en/of leidinggoot;

   5e de opgave van ondergrondse (bv handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

   6e naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de kabel- en/of leidingenwerken vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten. Deze persoon of personen dienen begrijpelijk Nederlands te spreken;

   7e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

   8e de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

 • 2. Het college kan nadere regels stellen aan de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 6: Aanvullende verplichtingen

 • 1. De kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren kabel- en/of leidingenwerken op de hoogte te stellen. Dit dient minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te gebeuren o.v.v. de juiste contactpersoon zoals bedoeld in artikel 5 onder 1, c, 6e van deze verordening.

 • 2. Kabel- en/of leidingenwerken dienen na oplevering schriftelijk gereed gemeld te worden bij het college middels het daarvoor bestemde meldingsformulier. (bijlage 2)

 • 3. Op het moment van de oplevering van de kabel- en/of leidingenwerken is de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder op verzoek van het college verplicht gegevens omtrent de ligging van zijn kabels te verstrekken en een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde kabels en/of leidingen.

Artikel 7: Beslistermijn en aanhouding

 • 1. Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een vergunning of instemmingsbesluit niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met de kabel- en/of leidingenwerken een of meerdere vergunningen zijn vereist vanwege overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld een kapvergunning of aanleg-vergunning).

Artikel 8: Voorschriften en beperkingen bij vergunning en instemming

 • 1.

  Vergunningen en instemmingsbesluiten hebben een maximale werkingsduur van 12 maanden. De kabel- en/of leidingenwerken moeten zijn voltooid binnen 2 maanden na aanvang van die kabel- en/of leidingenwerken, tenzij in de vergunning of in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2.

  Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de standaardprofielen van de Gemeente Maasdonk.

 • 3.

  Bij constatering van mogelijk vervuilde grond dient u tijdig contact op te nemen met de contactpersoon van de Gemeente Maasdonk.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en/of leidingen, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen kabel- en/of leidingenwerken met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en ander toebehoren.

 • 5.

  Om overlast van kabel- en/of leidingenwerken bij de burgers tot een minimum te beperken moeten de kabel- en leidingwerken van meerdere disciplines daar waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd worden.

 • 6.

  Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder kabel- en/of leidingenwerken moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder. (zie ook artikel 10.2).

 • 7.

  Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen.

Onverkort van toepassing zijn de meest recente (incl. wijzigingen en aanvullingen) versies van:

 • 8.

  De Telecommunicatieverordening (deze geldt alleen voor aanbieders!). De A.V.O.I. is voor aanbieders een aanvulling op de Telecommunicatieverordening. Op de punten waar de Telecommunicatieverordening c.q. de Telecommunicatiewet tegenstrijdig is met de bepalingen van deze A.V.O.I. prevaleert de Telecommunicatieverordening c.q. de Telecommunicatiewet.

 • 9.

  De Leidraad, de bepalingen in deze A.V.O.I. prevaleren boven het bepaalde in de Leidraad, voor zover zij in strijdt is met de bepalingen van die Leidraad.

 • 10.

  Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom 2004, uitgegeven door VNG.

 • 11.

  Het handboek 96b van de C.R.O.W. met betrekking tot de wegafzettingen.

Artikel 9: (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1. De kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels of leidingen in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Welke hetzij door andere kabel- en/of leidingeigenaren of aanbieders dan wel door of in opdracht van het college zijn aangelegd.

 • 2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 3, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels of leidingen, dient de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere kabel- en/of leidingeigenaren of aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen.

Artikel 10: Overige bepalingen

 • 1.

  Aanstootgevende graffiti, leuzen, posters en dergelijke dienen per 1e aanzegging van kasten en overige opstallen, welke eigendom zijn van kabel- en/of leidingeigenaren, binnen 24 uur te worden verwijderd.

 • 2.

  De door de gemeente (tijdens het reguliere nutsoverleg) aangekondigde wegreconstructies en/of (her)bestratingen of andere civieltechnische werken en nieuwbouwplannen dienen door kabel- en/of leidingeigenaren of aanbieders binnen hun eigen organisatie te worden getoetst op mogelijkheden tot gecombineerde uitvoering van voorgenomen (netuitbreidings)plannen. Zij dienen met in achtneming van artikel 8.4 van deze verordening zo mogelijk een voorinvestering te doen. Zodat bepaalde wegvakken in een werkgang integraal kunnen worden aangepakt.

 • 3.

  Om “vervuiling” van de ondergrondse ruimte te voorkomen dienen in principe alle vervallen kabels en leidingen zodra er werkzaamheden in het tracé plaatsvinden te worden verwijderd. Gelet op artikel 8.3 van deze verordening zullen daar waar de geul open gaat kabel- en/of leidingeigenaren of aanbieders dit met elkaar moeten afstemmen.

 • 4.

  Er geldt een opbreek verbod bij vorst. Afhankelijk van de weersomstandigheden van het moment worden de condities daarvoor door de gemeente bepaald.

 • 5.

  Indien niet wordt voldaan aan de in deze A.V.O.I. opgenomen technische en administratieve eisen, zal de kabel- en/of leidingeigenaar of aanbieder, op last van een door het college gemachtigd ambtenaar de kabel- en/of leidingenwerken onmiddellijk geheel of gedeeltelijk stoppen of opschorten c.q. op aanwijzing de werkwijze naar behoren herzien.

  Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

Artikel 11: Overdracht voorzieningen

Indien kabels en leidingen en beschermingswerken worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar draagt deze zorg voor een voldoende, algemene registratie van zijn kabels en leidingen; melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) wordt als voldoende aangemerkt. (Sinds 1 oktober 2008 is KLIC onderdeel van het Kadaster).

Artikel 12: Inwerkingtreding 

Deze Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (A.V.O.I.) treedt overeenkomstig art. 142 van de Gemeentewet in werking met ingang van de achtste dag na publicatie in de huis aan huis krant “De Streekwijzer”.

Artikel 13: Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (A.V.O.I.) gemeente Maasdonk 2009”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2009

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs M.J.H.N. Collombon, drs. R.H. Augusteijn