Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet milieubeheer, art. 1.1, lid 3
  2. Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-200701-01-2013Nieuwe regeling

20-11-2007

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Inleiding

Het te bouwen politiebureau en de brandweerkazerne komen in de geurcontour van de Maatschap Bos te liggen. Dit is wettelijk gezien niet toegestaan. Toch willen wij de bouw van het politiebureau en de brandweerkazerne graag mogelijk maken binnen de wettelijke kaders.

De Wet geurhinder en veehouderij biedt gemeenten de mogelijkheid de geurcontouren van veehouderijen aan te passen als dit ruimtelijk gezien wenselijk is. Hiervoor dient een gemeente en geurverordening op te stellen.

In deze notitie gaan wij na of een geurverordening de beste oplossing is voor bovenstaand probleem. Wij willen veehouderij Bos echter niet op zichzelf beschouwen, vandaar dat wij de gehele geurbelasting van veehouderijen in de gemeente onder de loep nemen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 gaan wij na hoe groot de geurbelasting van veehouderij is in onze gemeente. Wij sluiten dit hoofdstuk af met een probleemstelling. Deze probleemstelling gebruiken wij als input voor een oplossingsrichting. In hoofdstuk 3 wegen wij verschillende mogelijkheden tegen elkaar af die kunnen dienen oplossingsrichting voor het probleem. Zo zal blijken dat een geurverordening de meest voor de handliggende oplossing is voor het geconstateerde probleem. In hoofdstuk 4 beschrijven wij aspecten die relevant zijn voor het opstellen van een geurverordening. Hoofdstuk 5 bevat de tekst van de geurverordening zelf.

Hoofdstuk 1 Probleemanalyse

In dit hoofdstuk leggen wij een verband tussen de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en de Wet geurhinder en veehouderij. Uit de relatie tussen deze twee onderdelen moet blijken hoe groot de geurbelasting, veroorzaakt door veehouderijen in onze gemeente, is.

1.1 Ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente

In ons Structuurplan 2000-2015 hebben wij aangeven welke toekomstvisie onze gemeente heeft op de ruimtelijke invulling van de gemeente. De plankaart van het Structuurplan hebben wij als Bijlage 1 opgenomen.

De Structuurplankaart geeft aan dat er grote ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordzijde (gebied 1 - industrieterrein), zuidzijde (gebied 2 - Laad en Zaad) en westzijde (gebied 3 – industrieterrein) van Bolsward gepland zijn. Het industrieterrein aan de westzijde (gebied 3 - De Marne II) is al in ontwikkeling.

1.2 Veehouderijen

In Bijlage 2 hebben wij een kaart opgenomen waarop alle geurcontouren van veehouderijen staan weergegeven die onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen.

Bijna alle veehouderijen in onze gemeente houden zogenaamde afstandsdieren. Dit houdt in dat voor deze veehouderijen een geurcirkel geldt, waarvan de omvang vastligt. De omvang van de geurcirkel is dan ook onafhankelijk van het aantal dieren dat een veehouderij heeft. Omdat deze veehouderijen allemaal ruim buiten de bebouwde kom liggen, geldt voor deze veehouderijen een geurcirkel van 50 meter (art. 4 Wgv).

Uitzondering op het voorgaande vormen Maatschap Bos (Hichtumerweg 14), paardenhouderij Bleeker (Oude Hichtumerweg 4) en veehouderij Witteveen (Cnossenlaan 3).

Maatschap Bos

Maatschap Bos (Hichtumerweg 14) heeft 75 vleeskalveren, 11 paarden en 20 runderen. Nabij Veehouderij Bos is het nieuwe politiebureau en de brandweerkazerne gepland (zie bijlage 3).

De 11 paarden en 20 runderen zijn afstandsdieren. Hiervoor geldt een geurcontour met een vaste afstand (art. 4 lid 1 Wgv). De Wgv maakt verschil in omvang van geurcontour voor objecten die liggen binnen (100 meter) en buiten (50 meter) de bebouwde kom. De ligging van het geurgevoelig object bepaalt of sprake is van ligging binnen of buiten de bebouwde kom. Het gaat hier om de bebouwde kom in het kader van het bestemmingsplan. Het politiebureau en de brandweerkazerne vormen hier het geurgevoelig object.

Het politiebureau en de brandweerkazerne hebben betrekking op het bestemmingsplan “De Klokslag”. In het nieuwe bestemmingsplan komt het politiebureau te vallen onder het bestemmingsplan “Bolsward Kom”. Beide gebouwen vallen ruimtelijk gezien binnen de bebouwde kom. Op basis van de Wet dienen wij daarom bij Maatschap Bos, voor de 11 paarden en 20 runderen, rekening te houden met een geurcontour van 100 meter.

Voor de 75 vleeskalveren geldt , in tegenstelling tot de paarden en runderen, een geuremmissiefactor. De geuremmissiefactor heeft tot gevolg dat als het aantal dieren toeneemt de geurcontour ook in omvang toeneemt. Uit berekening[1] blijkt dat veehouderij Bos op een geurbelasting uitkomt van 1,2 odour units per m3 lucht op de gevel van het politiebureau. De maximaal toegestane geurbelasting bedraagt 2,0 odour units per m3 lucht (art. 3d, Wgv). Dit houdt in dat de geurbelasting op de gevel van het politiebureau ruim onder de geurnorm blijft.

Voor de langere termijn is het niet aannemelijk dat de geurcontour van veehouderij Bos gevolgen heeft voor het te ontwikkelen gebied 1 (zie Bijlage 1). In dit gebied, is volgens het Structuurplan, bedrijventerrein gepland. Bedrijven (niet zijnde kantoren) behoeven wij volgens de wet niet aan te duiden als geurgevoelig object.

Paardenhouderij Bleeker

Paardenhouderij Bleeker (Oude Hichtumerweg 4) heeft 16 paarden. Voor de 16 paarden is in 2004 een tijdelijke vrijstelling verleend voor het bestemmingsplan voor de duur van 3 jaar. Voor de paarden zal niet opnieuw een vrijstelling worden verleend. Wij laten Bleeker daarom buiten beschouwing bij verdere uitwerking van de verordening.

Veehouderij Witteveen

Veehouderij Witteveen (Cnossenlaan 3) ligt in een gebied waar wij volgens het Structuurplan een woningwijk (Laad en Zaad) willen ontwikkelen. Woningen zijn geurgevoelige objecten. Door het bouwen van deze wijk zullen de woningen binnen de bebouwde kom komen te liggen. We moeten daarom voor Veehouderij Witteveen rekening houden met een geurcontour van 100 meter.

De provincie heeft in haar Structuurvisie Fryslân 2007 de volgende tekst voor “Laad en Zaad” opgenomen: Voor de langere termijn kan binnen de bestaande kern en aan de noordoostkant van Bolsward voldoende uitbreidingruimte voor wonen worden gevonden. De overschrijding van het grootschalig infrastructuurelement A7 aan de zuidkant van Bolsward is binnen de planperiode vanwege de beschikbaarheid van alternatieve locaties niet aan de orde (Structuurvisie Fryslân 2007).

Laad en Zaad is in het voorontwerp bestemmingsplan vooralsnog als Agrarische cultuurgrond aangewezen. In een later stadium zal onze raad, mede gelet op het standpunt van de provincie, over de bestemming van Laad en Zaad een definitief standpunt innemen. Wij betrekken Veehouderij Witteveen om deze reden niet verder bij de eventueel uit te werken geurverordening.

1.3 Conclusie

In het algemeen stellen wij dat in de gemeente Bolsward nauwelijks problemen zijn of zijn te verwachten op het gebied van geurhinder door veehouderijen. Op korte termijn is het wel wenselijk de geurcontour van Maatschap Bos (Hichtumerweg 14) aan te passen om zo de bouw van het politiebureau en de brandweerkazerne mogelijk te maken. Voor de langere termijn valt in het gebied rondom veehouderij Bos geen problemen te verwachten, omdat geplande bedrijven (niet zijnde kantoren) niet als geurgevoelige objecten worden beschouwd.

[1]

1 gebaseerd op V-stack vergunningen versie 1.1

Hoofdstuk 2 Mogelijke oplossingsrichtingen

Gezien de conclusie uit het vorige hoofdstuk gaan wij in dit hoofdstuk alleen in op de problematiek die ontstaat door het bouwen van het politiebureau en de brandweerkazerne in de geurcontour van Veehouderij Bos (Hichtumerweg 14).

Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben aangegeven komt het nieuw te bouwen politiebureau en de brandweerkazerne in de geurcontour van Veehouderij Bos te liggen. De eerste vraag die voor ligt is hoe wij dit willen oplossen. Hiervoor bespreken wij hieronder drie oplossingsrichtingen.

Verplaatsen van het politiebureau

Het probleem van de geuroverlast wordt veroorzaakt door de gekozen locatie van het politiebureau. Door het politiebureau te verplaatsen zou het probleem opgelost kunnen worden. Ruimtelijk gezien is het niet wenselijk om het politiebureau te verplaatsen. Het politiebureau komt langs een invalsweg van Bolsward. Volgens het huidige ontwerp vormt het politiebureau samen met de brandweerkazerne een markant punt en vormt een aantrekkelijke entree voor het gebouwde gebied. Een verplaatsing van het gebouw zou dit beeld te niet doen.

Verplaatsen emissiepunt

Het gaat hier om het emissiepunt van de stal van de 11 paarden en 20 runderen. Het verplaatsen van het emissiepunt is een theoretische oplossing omdat hier sprake is van natuurlijke ventilatie door open ramen. Een vast emissiepunt is hierdoor moeilijk aan te geven. Concreet zou dit voor Veehouderij Bos inhouden dat hij de natuurlijke ventilatie moet afsluiten en deze naar de westzijde van het gebouw moeten verplaatsen. Hiervoor zal Bos een dure mechanische ventilatie moeten aanbrengen. Dit brengt hoge kosten (duizenden euro’s) met zich mee, bovendien grijpen wij in het in het bedrijfsproces van Maatschap Bos. Als maatschap Bos hiermee al akkoord gaat, is het aannemelijk dat Bos de kosten hiervoor bij de gemeente in rekening brengt.

Opstellen geurverordening

Bij gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat binnen een deel van het grondgebied van de gemeente een andere waarde van toepassing is dan de genoemde 100 meter. De gemeente kan de geurcontour verkleinen van 100 meter tot minimaal 50 meter. De gevolgen van deze aanpassing zijn dat meer geurbelasting op de gevel van het politiebureau is toegestaan dan nu het geval is. Deze belasting is echter zeer beperkt. De toename van de belasting geldt namelijk alleen voor de 11 paarden en 20 runderen.

De 11 paarden en 20 runderen beschouwen wij qua geur van ondergeschikt belang ten opzichte van de 75 vleeskalveren. Ook uit de Wgv blijkt dat de paarden en runderen qua geur als minder belastend wordt gezien dan de vleeskalveren. Zo is voor vleeskalveren een geuremissiefactor opgenomen en voor de paarden en runderen niet. De geuremissiefactor is met name bedoeld voor intensieve veehouderij waarbij de geurbelasting het grootst is.

Bovenstaande overwegende pleiten wij voor het opstellen van een geurverordening.

Hoofdstuk 3 Uitwerking geurverordening

3.1 Gebied geurverordening

Hieronder hebben wij het gebied weergegeven waar wij de geurverordening van toepassing willen verklaren. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de conclusies die wij in hoofdstuk 2 hebben getrokken. Het gebied is hierdoor zoveel mogelijk in omvang beperkt. Daarnaast hebben wij zoveel mogelijk bestaande grenzen gezocht, zodat helder is waar de grenzen van het gebied lopen. Dit verklaart ook de grillige vorm van het gebied.

Gebied geurverordening (1)

Gebied geurverordening (2)

3.2 Achtergrondbelasting

Bij het opstellen van een geurverordening is het in bepaalde gevallen raadzaam ook de achtergrondbelasting door andere veehouderijen mee te nemen. Gezien het geringe aantal agrarische bedrijven in de gemeente Bolsward en de geringe omvang van deze bedrijven hebben wij gemeend de achtergrondbelasting niet mee te hoeven nemen bij de afwegingen om te komen tot een gedegen geurverordening.

3.3 Andere milieurelevante aspecten

Op grond van art. 8b (Wgv) dienen wij ook na te gaan of het opstellen van een geurverordening gevolgen heeft voor andere milieuaspecten. In het aan te wijzen gebied verwachten wij geen andere negatieve milieueffecten dan eventueel door de verruiming van de geurnorm kan plaatsvinden. Voor veehouderij Bos zal binnenkort een nieuwe milieuvergunning worden afgegeven, waarin het maximaal aantal te houden dieren is aangegeven. Er valt dan ook geen forse uitbreiding van de veestapel te verwachten. Daarnaast is in het bestemmingsplan vastgelegd dat in het aan te wijzen gebied intensieve veehouderij niet is toegestaan. Wij zien op grond hiervan dan ook geen verhoogde nadelige gevolgen voor het milieu door andere milieurelevante aspecten, wanneer wij een geurverordening opstellen.

3.4 Overleg buurgemeente

De huidige geurcontour (van de 11 paarden en 20 runderen) van de Veehouderij Bos gaat over de gemeentegrens van de gemeente Bolsward en de gemeente Wûnseradiel. Deze geurcontour wordt door de verordening gewijzigd. Omdat de te wijzigen geurcontour de gemeentegrens overschrijdt dienen wij op basis van art. 9 (Wgv) in overleg te treden met de buurgemeente. De impact op het grondgebied van de gemeente Wûnseradiel is minimaal, vandaar dat dit overleg ambtelijk is afgedaan. De betrokken ambtenaar van Wûnseradiel heeft aangegeven geen problemen te zien in de wijziging van de geurcontour. Hij kan zich daarom vinden in de wijziging.

3.5 Omvang geurcontouren

Zoals eerder opgemerkt heeft veehouderij Bos twee geurcontouren, een voor de paarden en runderen en een voor de vleeskalveren. Alleen de geurcontour van de paarden en runderen levert een probleem op. Wij adviseren om de omvang van deze contour te verlagen van 100 meter naar 80 meter. Dit is de minimale wettelijke omvang van de geurcontour. Hiermee komt deze contour voor de gevel van het politiebureau globaal op de grens van de geurcontour van de vleeskalveren te liggen (zie bijlage 4). Wij pleiten hiervoor, omdat de paarden en runderen slechts in geringe mate bijdragen aan de geurbelasting van het bedrijf (11 paarden, 20 runderen tegenover 75 vleeskalveren).

Hoofdstuk 4 Verordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

bebouwde kom:het gebied dat als zodanig is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedskaart.
veehouderij:inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.
Wet:de Wet geurhinder en veehouderij.
Artikel 2 Aanwijzing gebied

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

  • 1.

    gebied Hichtumerweg / Wibrandaweg.

Dit gebied wordt nader aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied Hichtumerweg / Wibrandaweg als omschreven in artikel 2 van deze verordening, gelden de volgende andere waarde en afstand:

  • a.

    Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom van 80 meter.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007”.

Gebiedskaart

Gebiedskaart behorende bij artikel 2 (Verordening geurhinder en veehouderij Bolsward 2007).

Gebied HichtumerwegGebied Hichtumerweg / Wibrandaweg

Bijlage 1 Structuurplankaart (Structuurplan 2000-2015, vastgesteld op 27 maart 2001)

Bijlage 1 – Structuurplankaart (Structuurplan 2000 – 2015, vastgesteld op 27 maart 2001)

Bijlage 2 Geurcontouren Veehouderijen Gemeente Bolsward

Bijlage 2 – Geurcontouren Veehouderijen Gemeente Bolsward

Bijlage 3 huidige situatie Veehouderij Bos + gepland politiebureau en brandweerkazerne

huidige situatie Veehouderij Bos + gepland politiebureau en brandweerkazerne

Bijlage 4 nieuwe situatie Veehouderij Bos + gepland politiebureau en brandweerkazerne na vaststelling geurverordening

nieuwe situatie Veehouderij Bos + gepland politiebureau en brandweerkazerne na vaststelling geurverordening