Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Subsidieverordening Duurzaam Wonen Hartwerdervaart Bolsward 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingSubsidieverordening Duurzaam Wonen Hartwerdervaart Bolsward 2009
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam Bouwen Hartwerdervaart Bolsward 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201001-01-2013Nieuwe regeling

21-09-2010

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Inleiding

Op 15 mei 2007 heeft de gemeenteraad het Milieubeleidsplan “Mei-inoar foar duorsumens” vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het Milieubeleidsplan is het duurzaam wonen. In het Milieubeleidsplan zijn onder ander voor Duurzaam Bouwen ambities en doelen opgenomen.

Een van de ambities, die in het Milieubeleidsplan staat, is het stimuleren van bewoners en bedrijven, om bij het bouwen duurzame maatregelen toe te passen. Wij streven bij nieuwbouw locaties naar een hoger ambitieniveau voor duurzaam bouwen dan het wettelijke vereiste. In het Milieubeleidsplan hebben wij de volgende doelen voor duurzaam bouwen opgenomen:

-Op 1 januari 2012 is 70% van de bevolking en bedrijven geïnformeerd over het treffen van duurzame maatregelen.

-Vanaf 1 januari 2012 word in nieuwbouwlocaties 10% van de verbruikte elektriciteit of gas duurzaam opgewekt.

Evaluatie Duurzaam Bouwen in de Fûgelkrite

Voor de Fûgelkrite fase 3 en 4 was € 170.000 beschikbaar voor Duurzaam Bouwen. Dit bedrag kwam voort uit de exploitatie-overeenkomst tussen de projectontwikkelaars en de gemeente. In totaal hebben 37 (19%) van de 200 huishoudens gebruik gemaakt van deze regeling. Per huishouden was maximaal € 2.000 subsidie beschikbaar. Er is € 49.000 van de € 170.000 aan subsidie verstrekt.

Om de regeling onder de aandacht te brengen zijn de bewoners schriftelijk benaderd. Verder hebben verschillende artikelen in de krant gestaan. In 2008 hebben wij nog een aantrekkelijke zonnepanelenactie gehouden. Hier hebben tot nu toe maar liefst tien huishoudens gebruik van gemaakt.

Onze conclusies van de regeling voor de Fûgelkrite zijn:

1. De maximale subsidie per huishouden (€ 2.000) was te laag.

2. De communicatie richting bewoners in vroeger stadium beter had gekund. Te veel mensen wisten, ondanks de verstuurde brief, niets af van de regeling.

3. Gezien de aanvragen (19% van de huishoudens) en het totale verstrekte subsidie bedrag (€ 49.000) vinden wij de subsidieregeling een goede vorm om duurzaam bouwen bij particulieren te stimuleren.

Subsidieverordening Hartwerdervaart

De doelen in het Milieubeleidsplan en de ervaringen uit de regeling voor de Fûgelkrite zijn voor ons een aanleiding om in exploitatieovereenkomst voor de Hartwerdervaart € 50.000 te reserveren voor duurzaam bouwen subsidies. De subsidieverordening “Duurzaam Bouwen Hartwerdervaart 2009” vormt de wettelijke basis, waarop wij subsidie verstrekken voor duurzame maatregelen.

Om de subsidieregeling onder de aandacht te brengen van de kopers hebben wij met de projectontwikkelaar afgesproken om een beperkte lijst van maatregelen (rond de vier) bij de makelaar neer te leggen. De makelaar kan deze lijst bij de verkoop met de bewoners doornemen. Hierdoor kunnen de bewoners de maatregelen meenemen in de hypotheek. Uitgangspunt is ook om maatregelen (bijv. zonneboiler en zonnepanelen) te subsidiëren die eenvoudig door de projectontwikkelaar in het woonconcept meegenomen kunnen worden. Het college van B&W stelt de maatregelenlijst conform de subsidieverordening vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Subsidie.

  De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursor­gaan geleverde goederen of diensten.

 • b.

  Subsidieplafond.

  Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie krachtens deze verordening.

 • c.

  Nieuwbouwwoning.

  Woning die wordt gebouwd in de nieuwbouw wijk Hartwerdervaart.

 • d.

  Selectiepakket

  Een lijst die door Burgemeester en Wethouders is vastgesteld, met daarop maatregelen die op basis van deze verordening voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de particuliere nieuwbouwwoningen die vallen binnen het plangebied van de bestemmingsplankaart behorende bij het bestemmingsplan Bolsward Hartwerdervaart, vastgesteld op 19 mei 2009.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de subsidie “Duurzaam Bouwen Hartwerdervaart Bolsward 2009” bedraagt € 50.000,00.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een nieuwbouwwoning wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bolsward door middel van het “Aanvraagformulier Subsidie Duurzaam Bouwen Hartwerdervaart ”.

 • 2. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door particulieren, tenzij dit anders in het selectiepakket is aangegeven.

 • 3. Een aanvraag moet voor of gelijktijdig met het indienen van de bouwaan­vraag plaatsvinden.

Artikel 5

De subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, bedraagt maximaal € 3.000,00 per nieuwbouwwoning.

Artikel 6 Gereedmelding

 • 1. De subsidie-aanvrager meldt schriftelijk aan burgemeester en wethouders dat de subsidiabele maatregelen zijn toegepast.

 • 2. De subsidie-aanvrager overlegt bij de gereedmelding alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werk­zaamheden in het kader van de realisering van de maatregelen.

Artikel 7 Toekenning en uitbetaling van de subsidie

 • 1. Binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald als bijdrage ineens.

 • 3. Burgemeester en wethouders keren het definitief vastgesteld subsidiebedrag uit aan de aanvrager door middel van overma­king op een bank- of girorekeningnummer.

Artikel 8 Weigeringsgronden subsidie

 • 1. De subsidietoekenning kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden of zijn besteed voor het doel waar­voor de subsi­die be­schikbaar wordt gesteld.

 • 2. Een subsidie wordt geweigerd indien in strijd gehandeld wordt met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (art. 2.1).

Artikel 9 Intrekken van subsidie

Indien burgemeester en wethouders een besluit tot verlening van subsidie intrekken, wordt een reeds betaalde bijdrage geheel of gedeeltelijk met vergoeding van de wettelijke rente worden teruggevorderd.

Artikel 10 Het selectiepakket aan maatregelen

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen ter uitvoering van deze verordening een selectiepakket aan maatregelen vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het in lid 1 genoemde selectiepakket te wijzigen.

Artikel 11 Bijzondere omstandigheden

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepas­sing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van burge­meester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslis­sing, kan afgeweken worden van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening, die kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Hartwerdervaart Bolsward 2009" treedt in werking op de dag, volgend op die waarop zij is bekendgemaakt.