Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Subsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingSubsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-200201-01-2013Nieuwe regeling

25-06-2002

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

No.

Onderwerp:

Duurzaam Wonen in Bolsward 2002.

De raad van de gemeente Bolsward;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2002;

gehoord de raadscommissie d.d. 3 juni 2002;

besluit:

1. akkoord te gaan met de Reactienota van 28 mei 2002 ten aanzien van de zienswijze met betrekking tot de notitie Duurzaam Wonen in Bolsward 2002 en de subsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002;

2. de notitie Duurzaam Wonen in Bolsward 2002 vast te stellen;

3. de subsidieverordening Duurzaam Bouwen vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 april 1999 in te trekken;

4. de subsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Inleiding

In het Raadsvoorstel van 27 april 1999 is aangegeven dat de subsidieverordening duurzaam bouwen een doorlooptijd zou krijgen gelijk aan die van de tweede fase van de Fûgelkrite. Aangezien de bouwkavels voor fase twee allemaal verkocht zijn is het nu de tijd om deze subsidieverordening te evalueren en te herzien.

De nieuwe subsidieregeling Duurzaam Wonen in Bolsward is bedoeld om op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan doelstellingen die op landelijk niveau zijn opgesteld. We doelen hier met name op het Klimaatconvenant tussen de VNG en het Rijk. Via deze verordening tracht de gemeente Bolsward een bijdrage te leveren aan een vermindering van mondiale klimaatproblemen. Voor de bewoners van Bolsward houdt dit in dat zij door het treffen van maatregelen aan de ene kant gas, water en elektriciteit kunnen besparen en aan de andere kant hun eigen leefmilieu kunnen verbeteren. Met name dit laatste is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van de subsidieregeling Duurzaam Wonen.

Februari 2001 zijn Miljeuwurkgroep Boalsert en een ambtenaar van de gemeente Bolsward naar de gemeente Leeuwarden geweest om daar de ervaringen van de gemeente Leeuwarden te delen. Deze ervaringen zijn met name meegenomen bij het onderdeel nieuwbouw van deze notitie. Dit heeft onder andere geleid tot de keuze om duurzaam bouwen in de exploitatieovereenkomst mee te nemen.

In Hoofdstuk 2 is de samenvatting gegeven. Hoofdstuk 3 evalueert de subsidieregeling van 1999 tot en met 2001. In Hoofdstuk 4 staat een voorstel nieuwe stijl beschreven. In Hoofdstuk 5 is de daadwerkelijke verordening gegeven. Hoofdstuk 6 sluit af met een financiële overzicht.

Hoofdstuk 2 Samenvatting

Na het gereedkomen van Fase 2 van de Fûgelkrite is het tijd geworden het DuBo beleid te evalueren en eventueel te herzien. Ondanks de aanvankelijk positieve houding van de toekomstige bewoners heeft de subsidie voor nieuwbouw weinig resultaat geboekt. Hieruit blijkt eens te meer dat er een groot verschil bestaat tussen datgene wat mensen aangeven te willen doen en het ook daadwerkelijk doen.

In de nieuwe aanpak wordt ten aanzien van projectmatige bouw een verplichting opgelegd om duurzaam bouwen beter van de grond te krijgen. Hiervoor is opnieuw teruggegrepen op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen die vaak als een landelijke standaard wordt gezien.

Voor de gehele Fûgelkrite 3 & 4 wordt een subsidieregeling voorgesteld met daarin een beperkt aantal maatregelen en de mogelijkheid om advies te ontvangen. Met name dit laatste is belangrijk om mensen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden op gebied van Duurzaam Wonen. De subsidies worden gegeven naast de bedragen die het ministerie beschikbaar stelt. Hiermee worden de kosten voor duurzame maatregelen sterk gereduceerd. Veel zal dan afhangen van de voorlichting rond de subsidie.

Voor de bestaande bouw is een uitgebreide subsidielijst opgesteld. Ook hier geldt het Nationaal Pakket als basis. Uitgangspunt van de subsidielijst is dat er in principe geen subsidies gegeven worden voor maatregelen die door het Rijk worden gesubsidieerd. Met uitzondering van zonnepanelen -boiler en lage temperatuurverwarming.

Duurzaam Bouwen blijft niet alleen bij het toepassen van maatregelen. Vaak is er een vorm van nazorg nodig om deze toegepaste maatregelen duurzaam te gebruiken. Voor zowel bestaande als nieuwbouw dienen daarom activiteiten te worden ontplooid die mensen bewust maken van het gebruik van water, gas en elektriciteit. Deze activiteiten zullen zoveel mogelijk met groepen worden uitgevoerd, want duurzaam leven kun je niet alleen.

Hoofdstuk 3 Evaluatie Duurzaam Bouwen 1999 - 2001

Op 27 april 1999 is de subsidieverordening Duurzaam Bouwen door de Raad vastgesteld. Deze verordening is opgesteld voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw. Dit hoofdstuk beschrijft de effectiviteit van deze verordening tot dusver. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aandachtspunten die in de nieuwe verordening zijn meegenomen.

3.1 Duurzaam Bouwen Nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen is jaarlijks een bedrag van € 13.613,41 (¦ 30.000,00) gereserveerd. In de verordening is opgenomen dat maximaal 10 woningen in aanmerking komen voor subsidie (6 projectmatig, 4 vrije bouw). Het maximum per woning is gesteld op € 1.361,34 (¦ 3.000,00).

Na het vaststellen van de subsidieverordening hebben 6 mensen formulieren aangevraagd. 1 familie heeft dit formulier teruggestuurd. Aan deze familie is de subsidie van € 1.361,34 toegekend. Naar aanleiding van dit matige resultaat zijn 35 brieven verstuurd, 4 naar de bouwbedrijven die werkzaam zijn in de Fûgelkrite en 31 naar toekomstige bewoners van Fûgelkrite 2. In deze brief zijn de geadresseerde attent gemaakt op de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor Duurzaam Bouwen. 10 families hebben een formulier aangevraagd. Hiervan zijn 7 teruggezonden. Van deze 7 zijn 3 afgewezen, omdat zijn niet aan de eisen voldeden. Aan de andere 4 is de subsidie toegekend.

Overzicht-totaal vanaf invoering subsidie Duurzaam Bouwen (nieuwbouw)

Conclusies Nieuwbouw

Ondanks de positieve houding ten aanzien van Duurzaam Bouwen in 1997 (zie enquête, bijlage 1) zijn er weinig reacties geweest vanuit de (toekomstige) bewoners met betrekking tot subsidieaanvraag. Mogelijke oorzaken voor de geringe belangstelling zijn:

-De formulieren zijn te ingewikkeld om in te vullen. De gemiddelde burger zal de aannemer moeten vragen om de formulieren in te vullen. Veel burgers vinden dit te veel moeite en ondernemen verder geen actie.

-De formulieren zijn te ingewikkeld om ze te begrijpen. Er worden veel termen gebruikt die de meeste mensen waarschijnlijk niets zeggen. De aanvrager weet dan niet waarvoor hij/zij subsidie aanvraagt.

-De subsidie van max. € 1.361,34 (¦ 3.000,-) per woning is te laag ten opzicht van de koopsom van de woning. Burgers vinden het niet de moeite waard om hiervoor actie te ondernemen.

Een reden dat aannemers nauwelijks de moeite nemen om de extra inspanning te leveren om in aanmerking te komen voor subsidie ligt enerzijds aan het lage bedrag dat hier tegenover staat. Anderzijds is het niet ondenkbaar dat aannemers niet inspringen op subsidieregelingen van gemeenten, omdat deze per gemeente verschillen. Aanpassingen per gemeente kosten waarschijnlijk meer dan dat met een subsidie te verdienen valt.

3.2 Duurzaam Bouwen Bestaande Bouw

Voor bestaande bouw is € 9.075,60 (¦ 20.000,-) gereserveerd, met een maximum van € 907,56 (¦ 2.000,-) per woning. Vanaf het moment dat de verordening is vastgesteld zijn 8 aanvragen ingediend. 5 hiervan zijn eind 2001 ingediend. De reden hiervoor is onduidelijk. Wellicht dat mond-tot-mondreclame een rol speelt.

Duurzaam bouwen bestaande bouw vanaf de invoering tot december 2001

Conclusies Bestaande Bouw

Gezien de geringe aanvragen lijkt de subsidie nog onvoldoende bekend te zijn onder inwoners. Het bezwaar dat de maatregelen te ingewikkeld omschreven zijn geldt hier niet, integendeel. Nadeel is wel dat de maatregelenlijst inmiddels sterk verouderd is.

3.3 Aandachtpunten Duurzaam Wonen

De in paragraaf 3.1 en 3.2 genoemde conclusies leiden tot onderstaande aandachtspunten voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Aandachtspunten

Nieuwbouw

-De subsidie dient te worden verstrekt per maatregel en niet voor een volledig maatregelenpakket.

-De maatregelenlijst voor subsidie dient vereenvoudigt te worden.

-Projectontwikkelaars dienen meer aangezet te worden om duurzaam te gaan bouwen.

Bestaande Bouw

-Burgers dienen beter op de hoogte gesteld te worden van bestaande subsidiemogelijkheden met betrekking tot Duurzaam Bouwen.

-De maatregelenlijst dient herzien te worden en up-to-date gehouden te worden.

Hoofdstuk 4 Duurzaam Wonen nieuwe stijl

4.1 Nationaal MilieubeleidsPlan 4

Het Nationaal MilieubeleidsPlan 4 (NMP4) ziet voor gemeenten een cruciale rol weggelegd bij de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Gemeenten kunnen binnenkort overgaan tot ondertekening van het klimaatconvenant (als uitwerking van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl, BANS). Voor de uitvoering van het convenant zullen in de begroting 2002 middelen beschikbaar worden gesteld (gedurende vier jaar een bedrag oplopend tot e 11 miljoen per jaar). Deze middelen komen beschikbaar voor die gemeenten en provincies die toetreden tot het convenant. In een plan dient een gemeente aan te geven welk ambitieniveau (met afrekenbare prestaties) zij kiest. De mate waarin men financiële ondersteuning ontvangt, hangt samen met het gekozen ambitieniveau. Gemeenten die toetreden tot het convenant moeten over de vorderingen rapporteren.

Indien de tekst van het convenant bekend is kan de gemeente Bolsward kiezen hier aan deel te nemen. Hiervoor is vooralsnog in dit stuk nog geen keuze gemaakt. De aanpak zoals beschreven kan wel dienen als een goede basis om aan een dergelijk convenant deel te nemen.

4.2 Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen

Als basis voor de maatregelenpakketten voor zowel bestaande als nieuwbouw is gekozen voor het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Het nationaal pakket is een uitgave van Stichting Bouwresearch in samenwerking met het Ministerie van VROM.

De toepassing van het Nationaal Pakket heeft vier belangrijke voordelen.

1. Het pakket wordt jaarlijks up-to-date gehouden.

Jaarlijks stuurt Stichting Bouwresearch de gemeente nieuwe gegevens aangaande de maatregelen die in het Pakket genoemd staan. Hierdoor blijft de gemeente goed op de hoogte van maatregelen betreffende duurzaam bouwen.

2. De relatie met het nationaal beleid blijft gehandhaafd.

In het bouwbesluit worden steeds meer onderdelen op gebied van duurzaam bouwen opgenomen. Het is aannemelijk dat het nationaal pakket een steeds groter wordende invloed krijgt.

3. Het Nationaal pakket is breed geaccepteerd.

Het Nationaal pakket wordt in Nederland vaak als standaard gezien voor Duurzaam Bouwen. De bekendheid van het pakket is dan ook groot.

4. Het pakket geeft een duidelijke beschrijving.

Door de eenduidige omschrijvingen die het pakket geeft, is het maken van afspraken met bouwondernemingen aan de hand van het pakket relatief eenvoudig. Bovendien wordt een kostenindicatie en worden aandachtspunten gegeven. Dit maakt dat de specificatie van de maatregelen zowel voor de beleidsmaker als voor de bouwer een toegevoegde waarde heeft.

4.3 Themagerichte aanpak

Uit de evaluatie van de subsidieregeling Duurzaam Bouwen Fûgelkrite is gebleken dat het belangrijk is een eenvoudig pakket aan maatregelen aan bouwers voor te leggen. Alleen op die manier kan Duurzaam Bouwen breed opgezet worden. Belangrijk is ook dat de toegepaste maatregelen iets opleveren voor de toekomstige bewoners. Dit uit zich in een kostenbesparing op het gebied van energie of een toegevoegde waarde voor het leefcomfort. Voorgesteld wordt te werken volgens thema’s, zoals water en energie.

4.4 Nieuwbouw

Met de aanleg van de Fûgelkrite fase 3 & 4 wordt een herziene regeling met betrekking tot Duurzaam Bouwen Nieuwbouw voorgesteld. Met deze regeling wordt voortgeborduurd op de oude regeling. Belangrijk verschil met de huidige verordening is dat nu niet alleen DuBo centraal staat, maar ook het leefcomfort en winstgevendheid van maatregelen op korte en middellange termijn.

Door e 2,27/m2 extra te vragen per bouwkavel genereert de gemeente voor Duurzaam Bouwen een bedrag van e 170,167,58. Dit eenmalige bedrag kan naast het jaarlijkse subsidiebedrag van e 10.000,00 ingezet worden om duurzame maatregelen (zie bijlage 4) in de Fûgelkrite 3 & 4 mogelijk te maken. Het geld vloeit via de subsidieregeling weer terug naar mensen die serieus met duurzaam bouwen aan de slag gaan. Deze subsidieregeling is bedoeld voor particulieren in zowel de projectmatige bouw als de vrije bouw.

Duurzaam advies

Een van de speerpunten in de nieuwe verordening is het zogenaamde DuBo-Energieadvies. In de subsidielijst is daarvoor het DuBo-energieadvies opgenomen. De ervaring leert dat mensen vaak geen duurzame maatregelen toepassen, omdat vaak de kennis hiervoor bij de toekomstige bewoner of de installateur ontbreekt. Het advies is bedoeld om de toekomstige bewoner te begeleiden vanaf de eerste toelichting op het toepassen van maatregelen tot en met het benaderen van een installateur. Met name dit laatste is belangrijk, omdat veel installateurs nog steeds koudwatervrees hebben als het bijvoorbeeld gaat om zonnepanelen. Het gevolg is dat zij vaak adviseren geen zonnepanelen te plaatsen, maar te zoeken naar confessionele maatregelen, zoals betere isolatie of HR-ketels. Het advies is dan ook bedoeld om deze houding te doorbreken en mensen enthousiast te maken en te houden, zodat zij daadwerkelijk duurzame maatregelen gaan toepassen. De kosten voor het Dubo-energieadvies bedragen e 200,- per advies. Dit bedrag is niet opgenomen in het maximum subsidiabele bedrag van e 2.000,- (€ 3.000,- bij EPC < 0,6), zodat dit bedrag volledig gebruikt kan worden voor het toepassen van Dubo-maatregelen.

Zonne-energie een duurzaam besluit

Met de nieuwe verordening krijgt ook de toepassing van zonne-energie een stevig impuls. Onderstaande rekenvoorbeeld laat zien dat zonne-energie een aantrekkelijke optie kan zijn als het gaat om toepassen van duurzame maatregelen.

Rekenvoorbeeld, zonnepanelen (Nieuwbouw)

De oude regeling ging uit van een vrijwillige toepassing van maatregelen uit het nationaal pakket. Met de nieuwe regeling wordt van projectontwikkelaars een actievere houding verwacht. Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen dient hierbij als richtlijn.

Met de nieuwe aanpak is bewust gekozen om voorwaarden ten aanzien van DuBo bij projectontwikkelaars neer te leggen. Alleen indien aan de voorwaarden wordt voldaan mag de projectontwikkelaar bouwen in de Fûgelkrite fase 3 & 4. Voor het opstellen van de voorwaarden is naar een aantal aspecten gekeken:

1. De maatregelen voegen iets toe aan het leefcomfort van de bewoner.

2. De maatregelen verdienen zichzelf terug door lagere kosten voor gebruik van gas, water en elektriciteit.

In bijlage 2 is de maatregelenlijst opgenomen die bij de onderhandeling met de VOF meegenomen kunnen worden.

Het betreft hier 23 van de 40 vaste maatregelen[1] die in het Nationaal Pakket zijn beschreven. Daarnaast zijn nog twee variabele maatregelen[2] opgenomen in de lijst; de regenton en de lage temperatuurverwarming (LT-verwarming). De eenvoud van de regenton en het voordeel van waterverbruik maakt dat deze niet mag ontbreken in de DuBolijst. Voor de LT-verwarming geldt dat deze zeer goed te combineren is met een zonneboiler (nu of in de toekomst). Door de gelijkmatige temperatuurverdeling draagt LT-verwarming bij aan de behaaglijkheid in de woning. Nadeel is wel dat beperkt geboord kan worden in de wanden en dan nog heel voorzichtig. De meerkosten voor de totale maatregelenlijst liggen tussen de e 540,- en e 2.205,-.

Een verlaging van de EPC-norm ten opzichte van het Bouwbesluit is niet opgenomen als eis, omdat de genoemde maatregelen automatisch al een verlaging tot gevolg hebben. In veel gevallen wordt een EPC van 0,9 dan ook al gehaald. [1] Vaste maatregelen hebben een onbetwist milieuvoordeel, ze zijn algemeen toepasbaar en hebben doorgaans geen of beperkte meerkosten ten opzichte van gangbare maatregelen. [2] Over het algemeen liggen de kosten van variabele maatregelen hoger dan die van vast maatregelen.

Doelstelling nieuwbouw Fûgelkrite fase 3 & 4.

1. 10% van de woningen beschikt over een EPC van 10% lager dan het bouwbesluit.[1]

2. 5% van de woningen beschikt over een EPC van 20% lager dan het bouwbesluit.[2]

3. In totaal zijn 184 zonnepanelen geplaatst (=1.250m2).

4. Voor 18 woningen in de vrije sector is een Dubo Energie-advies opgesteld.[1] Het gaat hier om de EPC’s welke gelden bij het indienen van de bouwaanvraag.

[2] Het gaat hier om de EPC’s welke gelden bij het indienen van de bouwaanvraag.

[1] Vaste maatregelen hebben een onbetwist milieuvoordeel, ze zijn algemeen toepasbaar en hebben doorgaans geen of beperkte meerkosten ten opzichte van gangbare maatregelen.

[1] Over het algemeen liggen de kosten van variabele maatregelen hoger dan die van vast maatregelen.

[1] Het gaat hier om de EPC’s welke gelden bij het indienen van de bouwaanvraag.[1] Het gaat hier om de EPC’s welke gelden bij het indienen van de bouwaanvraag.

4.5 Bestaande Bouw

4.5.1 Maatregelenlijst

Voor Bestaande Bouw wordt een uitgebreide maatregelenlijst voorgesteld (zie Bijlage 3). Deze lijst is samengesteld aan de hand van het Nationaal Pakket Beheer. Hierbij zijn alle maatregelen die direct betrekking hebben op Energie en Water besparing aan de lijst toegevoegd. Voorstel is om een subsidieplafond van e 12.500,00 met een maximum van e 2.000,00 per woning te hanteren.

4.5.2 Landelijk versus lokaal

Naast de plaatselijke subsidieverordening van de gemeente Bolsward, bestaat er ook de zogenaamde “Energiepremie” die te verkrijgen is bij het energiebedrijf. Deze premie wordt verstrekt door het Ministerie van VROM. Er is voor gekozen om de landelijke subsidie ook te betrekken in de subsidieverordening van de gemeente Bolsward. Dit heeft er toe geleid dat er een lijst is opgesteld van maatregelen die door de gemeente of door het Rijk worden gesubsidieerd. Uitgangspunt is dat subsidies die door het Rijk worden verstrekt, niet door de gemeente worden afgegeven (met uitzondering van zonnepanelen en lage temperatuur verwarming). Indien het Rijk besluit bepaalde maatregelen niet meer als subsidiabel aan te merken, dan zal de gemeente in overweging nemen deze maatregel in de verordening op te nemen. Omgekeerd kunnen eventueel ook maatregelen die wel door het Rijk worden gesubsidieerd door de gemeente worden geschrapt.

Doelstelling Bestaande Bouw

Onderstaande doelstelling geldt ieder jaar opnieuw.

1. In totaal worden 24 zonnepanelen geplaatst. (=163 m2).

4.6 Actief Duurzaam

Maatregelen vormen de basis om te komen tot een duurzamer gebruik van beperkte middelen. Dat dit niet altijd voldoende is blijkt uit onderstaande voorbeeld.

Een waterbesparende douchekop bespaart al gauw 50 % water. In de praktijk blijkt dat mensen met deze kennis onder de douche stappen en langer van het stromende water genieten. Het gevolg is dat de waterbesparing hierdoor deels of geheel te niet gedaan wordt.

Naast maatregelen zijn ook acties nodig om mensen bewuster te maken van hun consumptiegedrag. De cursus Gezond Tuinieren en Duurzaam Klussen zijn goede voorbeelden van dergelijke acties die nu al door de gemeente worden uitgevoerd. Maar het kan nog beter. Een duurzame ontwikkeling is het leukst (en alleen mogelijk) als je dat met elkaar doet. De gemeente Bolsward dient zich daarom ook sterk te maken in het ontwikkelen van acties, zowel voor korte als lange termijn. Hieronder zijn enkele voorbeelden van acties op gebied van energie gegeven.

Acties op gebied van Energie:

-Met 50 huishoudens de energiestand bijhouden en tijdens bijeenkomsten resultaten terugkoppelen.

-Spaarlampenactie.

-In samenwerking met Friese Greiden kan een natuurstroom acties worden gehouden. Burgers en instellingen worden benaderd om natuurstroom af te nemen.

-Samen met Miljeuwurkgroep Boalsert / Friese Greiden een Ecoteam opzetten.

-Witgoed verkopers stimuleren alleen nog klasse A witgoed te verkopen.

-Excursie Energiebedrijf.

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren is ongeveer een bedrag van € 2.000,- per jaar nodig. Dit bedrag kan toegeschreven worden aan de post Professionalisering NME.

Hoofdstuk 5 Subsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • a.

  Nationaal pakket woningbouw nieuwbouw.

  Het door de staatssecretaris van VROM vastgestelde "Nati­onaal pakket woningbouw nieuwbouw" uitgegeven door de Stichting Bouwresearch onder nummer 90-5367-175-7 NUGI 833 in november 1996.

 • b.

  Nationaal pakket woningbouw beheer.

  Het door de staatssecretaris van VROM vastgestelde "Natio­naal pakket woningbouw beheer" uitgegeven door de Stichting Bouw­research onder nummer 90-5367-216-8 in juli 1997.

 • c.

  Subsidie.

  De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursor­gaan geleverde goederen of diensten.

 • d.

  Subsidieplafond.

  Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie krachtens deze verordening.

 • e.

  Nieuwbouwwoning.

  Woning waarvan de bouwvergunning na 1 januari 1998 is afgegeven.

Artikel 2 Werkingssfeer
 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op nieuwbouw woningen en bestaande woningen en woongebouwen in de gemeente Bolsward.

 • 2. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door particulieren.

Artikel 3 Subsidieplafond
 • 1. Het subsidieplafond voor bestaande woningen en woongebouwen bedraagt jaarlijks € 12.500,00.

 • 2. Het subsidieplafond voor nieuwbouwwoningen bedraagt jaarlijks € 10.000,00.

 • 3. Naast het in lid 2 genoemde subsidieplafond is voor nieuwbouwwoningen in de Fûgelkrite 3 & 4 eenmalig een totaal bedrag beschikbaar van € 170.167,58.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie
 • 1. Een aanvraag om subsidie voor bestaande bouw wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bolsward door middel van het “Aanvraagformulier (Subsidie Duurzaam Wonen BestaandeBouw)”.

 • 2. Een aanvraag om subsidie voor nieuwbouw wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bolsward door middel van het “Aanvraagformulier (Subsidie Duurzaam Wonen Nieuwbouw)”.

 • 3. Een aanvraag moet, indien van toepassing, tegelijk met het indienen van de bouwaan­vraag plaatsvinden.

 • 4. Een aanvraag om subsidie dient in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend.

Artikel 5
 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, bedraagt maximaal:

  -€ 2.000,00 per bestaande woning.

  -€ 2.000,00 per nieuwbouwwoning, indien een EPC-norm gelijk of hoger dan 0,6 is gerealiseerd.

  -€ 3.000,00 per nieuwbouwwoning, indien een EPC-norm lager dan 0,6 is gerealiseerd.

 • 2. Bij de behandeling van de aanvraag worden samen te voegen woningen gezien als één woning.

 • 3. In het maximum bedrag voor nieuwbouwwoningen als genoemd in

  lid 1 zijn geen advieskosten opgenomen.

Artikel 6 Gereedmelding
 • 1. De subsidie-aanvrager meldt schriftelijk aan burgemeester en wethouders dat de werkzaamheden zijn voltooid.

 • 2. De subsidie-aanvrager overlegt bij de gereedmelding alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werk­zaamheden in het kader van de realisering van de maatregelen.

Artikel 7 Toekenning en uitbetaling van de subsidie
 • 1. Binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald als bijdrage ineens.

 • 3. Burgemeester en wethouders keren het definitief vastgesteld subsidiebedrag uit aan de aanvrager door middel van overma­king op een bank- of girorekeningnummer.

Artikel 8 Weigeringsgronden subsidie
 • 1. De subsidietoekenning kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden of zijn besteed voor het doel waar­voor de subsi­die be­schikbaar wordt gesteld.

 • 2. Een subsidie wordt geweigerd indien in strijd gehandeld wordt met de Woningwet (art. 40).

 • 3. Een subsidie kan worden geweigerd indien de maatregel niet voldoet aan de beschrijving, zoals deze is gegeven in het laatste Nationaal Pakket Woningbouw nieuwbouw of beheer bij de “toelichting/aandachtspunten bij toepassing” of “toetsing” op het specificatieblad van de betreffende een maatregel.

Artikel 9 Intrekken van subsidie
 • 1. Indien burgemeester en wethouders een besluit tot verlening van subsidie intrekken, kan een reeds betaalde bijdrage geheel of gedeeltelijk met vergoeding van de wettelijke rente worden teruggevorderd.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken het besluit tot verle­nen van subsidie in ieder geval in als:

  • a.

   de subsidie-aanvra­ger meldt dat de werkzaamheden geen doorgang vinden;

  • b.

   de subsidie-aanvrager de met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen toegang ontzegt tot het bebouwde onroerend goed;

  • c.

   de subsidie-aanvrager de met de controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen inzage weigert te verlenen van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen.

Artikel 10 Het selectiepakket aan maatregelen
 • 1. Burgemeester en wethouders stellen ter uitvoering van deze verordening selectiepakketten aan maatregelen vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid de in lid 1 genoemde selectiepakketten te wijzigen.

Artikel 11 Bijzondere omstandigheden

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepas­sing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van burge­meester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslis­sing, kan afgeweken worden van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening, die kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Duurzaam Wonen in Bolsward 2002" treedt in werking op de dag, volgend op die waarop zij is bekendgemaakt.

Hoofdstuk 6 Financiën

Met de nieuwe verordening wordt aanzienlijk meer geïnvesteerd in Duurzaam Wonen. Het betreft hier een verschil van € 171.978,98[1] tussen de huidige verordening en het voorstel voor de nieuwe aanpak.

Door het opgelegde maatregelenpakket (zie bijlage 2) betekent duurzaam bouwen voor de projectmatige bouwers een verhoging in de bouwkosten tussen de € 540,00 en € 2.205,00. Hierin zijn echter de subsidies vanuit het ministerie van VROM niet meegenomen.

In hoofdstuk 4 is voorgesteld een bedrag van € 2,27 / m2 op te nemen in de grondprijs van de Fûgelkrite fase 3 en 4. Dit zou in totaal een bedrag kunnen opleveren van € 170.167,58 wat ingezet kan worden om duurzame maatregelen in de Fûgelkrite te kunnen subsidiëren. Uitgaande van 233 woningen dan komt dit overeen met gemiddeld € 730,00 per bouwkavel. Deze kosten zullen door de projectmatige bouwers ongetwijfeld doorberekend worden aan de koper. De meerkosten voor de projectmatige bouw komen inclusief de verplichte maatregelen dan te liggen tussen de € 1.270,00 en € 2.935,00 per woning. Hierin zijn dus niet subsidies vanuit het ministerie van VROM meegenomen.

Voorgaande maatregelen kunnen geplaatst worden naast een subsidieregeling en activiteiten van de gemeente Bolsward. Onderstaande tabel geeft hiervoor de financiële consequenties weer voor zowel de huidige als het nieuwe voorstel. Hierin zijn de uren voor milieueducatie en controles niet meegenomen. [1] (170.167,58 + 24.500,00) – 22.688,60 = 171978,98

Kostenoverzicht      
 PostHuidige verordeningNieuwe verordening
Bestaande bouwDuurzaam Bouwen€ 9.075,60€ 12.500,00
NieuwbouwDuurzaam Bouwen€ 13.613,00€ 10.000,00
ActiviteitenNatuur- en Milieueducatie-€ 2.000,00
Totaal  € 22.688,60€ 24.500,00

Door een bedrag van € 2,27 / m2 in de grondprijs op te nemen zal eenmalig een bedrag van € 170.167,58 ten behoeve van duurzame maatregelen beschikbaar komen.

[1] (170.167,58 + 24.500,00) – 22.688,60 = 171978,98

Bijlage 1 Uitslag enquete duurzaam bouwen (oktober 1997)

Er zijn 79 enquêtes verstuurd, waarvan 44 ingevuld zijn terug­ge­stuurd, een respons van 55,7 %.

1. Bent u geïnteresseerd in duurzaam bou­wen?

39 x ja (88,6 %) 5 x nee (11,4 %)

2. Vindt u dat in de Fûgelkrite fase 2 ge­legenheid moet zijn tot duur­zaam bouwen?

42 x ja (95,5 %) 1 x nee (2,3 %) 1 x niet ingevuld (2,3 %)

3. Bent u op dit moment voldoende geïnformeerd over de moge­lijkhe­den van duurzaam bouwen?

15 x ja (34,1 %) 29 x nee (65,9 %)

4. Stelt u het op prijs om (meer) informatie te krijgen omtrent duurzaam bouwen?

34 x ja (77,3 %) 9 x nee (20,5 %) 1 x niet ingevuld (2,3 %)

5. Bent u zelf bereid (dus zonder subsidies etc.) extra te inves­teren in maatregelen aan de woning met het oog op duurzaam bouwen?

12 x ja, tot ¦ 5.000,00 (27,3 %)

13 x ja, van ¦ 5.000,00 tot ¦ 10.000,00 (29,5 %)

2 x ja, van ¦ 10.000,00 tot ¦ 25.000,00 (4,5 %)

2 x ja, boven de ¦ 25.000,00 (4,5 %)

8 x nee (18,2 %)

7 x niet ingevuld (15,9 %)

6. Als u wilt investeren in duurzaam bou­wen, waaraan denkt u dan?

40 x energiebesparing

26 x waterbesparing

24 x materiaalgebruik

anders:

-energiebalanswoning

-minder milieubelastend bouwen (knapzak) enz. gescheiden afvalcontainers

-HR-glas

-zonneboiler

-mogelijkheid tot zonne-energie

-duurzame leefomgeving

-gescheiden afvoer riool- oppervlakte water

7a. Bent u bereid te investeren in duurzaam bouwen als u daarin finan­cieel gestimuleerd of tegemoetgekomen wordt?

40 x ja (90,9 %) 4 x nee (9,1 %)

7b. Op welke wijze zou dat volgens u moeten gebeuren?

wilt u middels een cijfer (1, 2 en 3) uw eerste, tweede, en derde keuze aange­ven?

-een lagere grondprijs 21 x no. 1 (47,7 %)

13 x no. 2 (29,5%)

3 x no. 3 (6,8 %)

2 x een kruisje (4,5 %)

4 x niet ingevuld (9 %)

-beschikbaar stellen van een subsidie 14 x no. 1 (31,8 %)

10 x no. 2 (22,7 %)

13 x no. 3 (29,5 %)

1 x een kruisje (2,3 %)

6 x niet ingevuld (13,6 %)

-het afsluiten van een hypotheek met een 5 x no. 1 (11,4 %)

lager rente tarief (groene hypotheek) 12 x no. 2 (27,3 %)

19 x no. 3 (43,2 %)

1 x een kruisje (2,3 %)

7 x niet ingevuld (15,9 %)

8. U gaat bouwen:

42 x vrijstaand (95,5 %),3 x 2 onder 1 kap (6,8 %)

(1 persoon heeft beide mogelijkheden ingevuld)

9. Heeft u belangstelling voor een zoge­naamde energiebalans­woning, ook wel 0-optie woning genoemd?

16 x ja (36,4 %) 20 x nee (45,5 %) 8 x niet ingevuld (18­,2 %)

Bijlage 2 Maatregelen, te betrekken bij overleg met de projectontwikkelaars m.b.t. de Fûgelkrite fase 3 en 4

Spec.bladOmschrijving maatregelOpmerkingenKosten
Zonne-energie      
S032Maak het ontwerp geschikt voor actief gebruik van zonne-energieGeldt alleen voor woningen waarvan de nokrichting voldoende op de zon is gericht=
Leidingen      
S038Isoleer leidingen voor warm tapwater volledig  +
S042Isoleer CV- en distributieleidingen  =
S050Optimaliseer het ontwerp op leidinglengtes  =
S384Beperk de leidinglengte tussen warmwatertoestel en warmwatertappunt  =
 (keuken/bad-doucheruimte)    
Isoleren      
S012Maak warmteweerstand begane grondvloer Rc ³ 3,5 m2.K/W Rc is 0,5 m2.K/W hoger dan het Nationaal Pakket Woningbouw++
S013Maak warmteweerstand gesloten geveldelen Rc ³ 3,5m2.K/WRc is 0,5 m2.K/W hoger dan het Nationaal Pakket Woningbouw++
S019Pas verbeterde kierdichting toe bij bewegende delen in kozijnen  ++
S020Plaats een brievenbus met een verbeterde tochtweringPTT staat een tochtwering door middel van een klep met veer of met +
   stroken rubber, dan wel stugge burstels niet toe, omdat dan de post  
   moeilijk door de bus geduwd kan worden met kans op beschadiging.  
S022Isoleer kruipluik en zorg voor goede afdichting  =
S504Gebruik HR++-glas met U £ 1,2 W/m2K in alle verwarmde ruimte  +
CV- en warmwaterinstallatie      
S040Gebruik een CV /warmwatertoestel met een zeer hoog rendement  =
S043Pas een gesloten warmwatertoestel toe  =
S451Gebruik een thermosstatische mengkraan voor de douche  ++
S498Zorg voor goede inregeling van de verwarmingsinstallatie  =
Diverse      
S007Pas geen open trap in de woonkamer toe  =
S034Breng standaard geen rookgasafvoervoorziening aan ten behoeve van een open haard  =
S037Lage temperatuur verwarmingVloerverwarming, wandverwarming +++
S383Tref waterbesparende voorzieningen  ++
S445Plaats een regenton  ++
S612Maak voor ventilatoren en pompen gebruik van een (elektronische) toerenregeling  =
       
= kostenneutraal      
+ kostenneutraal tot €45,-      
++ €45,- tot €225,-      
+++ €225,- tot ± €450,-      
++++ meer dan €454,-      
Bovenstaande maatregelen zijn overgenomen uit de het Nationaal Pakket Woningbouw. De S-nummers verwijzen naar het Specificatieblad in het Pakket Woningbouw. De omschrijving zoals omschreven in de specificatiebladen dienen als uitgangspunt.      

Bijlage 3 Maatregelenlijst behorende bij “Subsidieverordening Wonen in Bolsward 2002”, betrekkinghebbende op bestaandebouw.

Uitgangspunten.

1. Uitsluitend de kosten van de voorzieningen worden meegenomen ter bepaling van de meerkosten. Derhalve geen kosten van maatregelen die samenhangen met het aanbrengen van de voorziening en ook geen arbeidskosten.

2. In de lijst zijn voor de volledigheid ook maatregelen opgenomen die gesubsidieerd worden door het Ministerie van VROM. De gemeente Bolsward geeft op deze maatregelen geen subsidie.

3. Per woning wordt maximaal € 2.000,00 subsidie verstrekt.

Thema Energie

Nr.    MaatregelVoorwaarde(n)Subsidie  
1. Isolatie            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
 a.B038Volledig isoleren van de leidingen voor warm tapwaterLeidingdiameter 12 mm: isolatiedikte 9 mm Leidingdiameter 15 mm: isolatiedikte 9 mmLeidingdiameter 22 mm: isolatiedikte 20 mm25 %Max € 200,00
 b.B042Isolatie CV- en distributieleidingenLeidingdiameter 12 mm: isolatiedikte 9 mm Leidingdiameter 15 mm: isolatiedikte 9 mmLeidingdiameter 22 mm: isolatiedikte 20 mm25 %Max € 200,00
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 c.B012Vloerisolatie Vloer (R ³ 1,30 m²K/W)Bodem (R ³ 3,00 m2K/W)  €7,50 / m2€ 7,50 / m2
 d.B013MuurisolatieSpouwmuur (R ³ 1,30 m²K/W)  € 6,00 / m2
 e.B018  Gevel (R ³ 1,30 m²K/W)  € 15,00 / m2
 f.B014DakisolatieDak of vlieringisolatie (R ³ 1,30 m2 K/W)  € 12,50 / m2
 g.B015        
 h.  Doe-het-zelf toepassing isolatieRd ³ 1,30 m2 K/W)  € 2,5 / m2
2. Beglazing            
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 a.B016HR++Uglas £ 1,2 W/m²K of (spouw ³ 15mm)  € 30,00 / m2
 b.B016HR++(9mm £ spouw < 15 mm), bij bewegende delen kunnen andere voorwaarden gelden  € 20,00 / m2
3. Zonne-energie            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
 a.B033Zonneboilerinstallatie    € 200,00
 b.B478 B479Zonnecelinstallatie (PV-systeem)    € 1,50/ Wpiek
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 a.B033Zonneboilerinstallatie2-3 GJ (ook voor nieuwbouw)  € 455,00
 b.B033Zonneboilerinstallatie³ 3 GJ (ook voor nieuwbouw)  € 700,00
 c.B478 B479Zonnecelinstallatie (PV-systeem)    € 3,50/ Wpiek
 d.  Collectieve zonneboiler    € 125,00 / m²
4. Warmteopwekkingsvoorzieningen            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
 a.B037Zeer lage temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur £33oC.  € 350,00
 b.B037Lage temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur >33oC en £42 oC.  € 300,00
 c.B037Midden temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur >42oC en £ 55oC.  € 250,00
 d.B039Vervanging cv/warmwatertoestel door toestel met lage Nox-emmissieVoorzien van ‘Gaskeur Schonere Verbranding’  € 250,00
 e.B491Energiebesparende regelingen voor verwarming en ventilatie-Klokthermostaat met weekprogramma waarmee voor meerder dagen, incl. dag/weekendregeling, vooraf een verschillende temperatuur kan worden ingesteld; -Radiatorthermostaat-kranen -Indien mechanische afzuiging wordt toegepast moet deze zijn uitgerust met verschillende door de gebruiker in te stellen standen (3 standen)25 %Max. € 100,00
 f.B482SerreDe serre is onverwarmd25 %Max. € 250,00
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 f.  WarmtepompboilerMet COP ³ 2,2  € 700,00
 g.B037Lage temperatuur CV    € 300,00
 h.  Laagtemperatuur luchtverwarming    € 230,00
 i.  Vloer- of wandverwarming aangesloten op Lage temperatuur CV    € 230,00
 j.B040HR-(combi)ketelVoorzien van GASKEUR/HR-107 £ 35 kW  € 50,00
 k.B040HR-(combi)ketelVoorzien van GASKEUR/HR-107 > 35 kW  € 1,5 / kW
 l.  HR-warmteterugwinning    € 100,00
 m.  Gelijkstroomventilator    € 50,00
 n.  Ventilatiesysteem met actieve roosters    € 200,00
5. Tochtwering            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
 a.B248NaaddichtingPE-rolband of EPDM-rubber25 %Max. € 100,-
 b.B248Kierdichting, raam- en deuraansluitingenEPDM- of EPT-rubber.25 %Max. € 100,-
 c.B248AftimmerlattenPE-band25 %Max. € 100,-
 d.B020Brievenbus met verbeterde tochtwerendheidBuitenbus, tweetraps tochtwering met borstel25 %Max. € 100,-
 e.B043Toepassing van gesloten warmwatertoestel    € 250,00
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 f.  Warmte-isolerende buitendeur    € 70,00
6. Verlichting            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
 a.B048Spaarlampen  25 %Max. € 25,00
7. Advies            
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
 a.  EnergiePrestatieAdvies    € 46,00 - € 200,00
Thema Water            
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward            
1.  B451Thermostatische douchemengkraan  25 %Max. € 35,00
2.  B383VolumestroombegrenzerMaximaal debiet 9 l/min. of waterbesparende perlator, KIWA keur, klasse ‘Z’, op keukenkraan en wastafelkraan25 %Max. € 35,00
3.  B383Waterbesparende douchekopMet KIWA laagverbruik aanduiding of gelijkwaardig25 %Max. € 15,00
4.  B383Waterbesparende toiletMet KIWA-keur, inhoud reservoir 6 liter25 %Max. € 50,00
5.  B445RegentonAlleen indien een tuin bij de woning aanwezig is25 %Max. € 10,00
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)            
6.    HR-Warmtapwaterbereider (HRww)    € 100,00

Bijlage 4 Maatregelenlijst behorende bij Subsidieverordening Wonen in Bolsward 2002, betrekkinghebbende op nieuwbouw

Uitgangspunten:

1. Uitsluitend de kosten van de voorzieningen worden meegenomen ter bepaling van de meerkosten. Derhalve geen kosten van maatregelen die samenhangen met het aanbrengen van de voorziening en ook geen arbeidskosten.

2. Per woning wordt maximaal € 2.000,00 (€ 3.000,- EPC<0,6) subsidie verstrekt. Het DuBo-advies staat los van het maximale subsidieabele bedrag.

Nr.    MaatregelVoorwaarde(n)Subsidie
1. Isolatie          
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward          
 a.S012VloerisolatieVloer (R ³ 4,0 m2K/W)€ 4,00 /m2 max. € 1.500,00
 b.S013MuurisolatieSpouwmuur (R ³ 4,0 m2K/W)€ 4,00 /m2 max. € 1.500,00
 c.S044 S499DakisolatieDakisolatie (R ³ 4,0 m2K/W)€ 4,00 /m2 max. € 1.500,00
1. Warmteopwekkingsvoorzieningen          
 a.S037Zeer lage temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van £33oC€ 450,00
 b.S037Lage temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van >33oC en £42oC€ 350,00
 c.S037Midden temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van >42oC en £55oC€ 250,00
 d.S480Warmtepompboiler  € 300,00
2. Advies          
 a.  Dubo Energie-advies (subsidie wordt gegeven los van het maximum subsidiebedrag van € 2.000,00).Via een door de gemeente aangewezen instantie. Het bedrag wordt door gemeente rechtstreeks aan deze instantie overgemaakt.Max. € 200,00
3. Zonne-energie          
Wordt verstrekt door gemeente Bolsward          
 a.S033Plaats een zonneboilerinstallatie  € 400,00 / stuk
 b.S478Plaats een zonnecelinstallatie  € 1,50 / Wpiek
Wordt verstrekt door Ministerie van VROM (2002)          
 a.  PV-systeem  € 3,50 / Wpiek
 b.  Zonneboiler ³ 3 Gj  € 700,00 / stuk
 c.  Zonneboiler 2-3 Gj  € 455,00 / stuk
 d.  Collectieve zonneboiler  € 125,00 / m2
 e.  Warmtepompboiler met COP ³ 2,2  € 700,00 / stuk
4. Normering          
 a.S003EPC £ 0,8  € 1000,00

Bijlage 5 Aanvraagformulier (Subsidie Duurzaam Wonen BestaandeBouw)

Lees voor het invullen van het formulier eerst onderstaande punten goed door!

1. Uitsluitend de kosten van de voorzieningen worden meegenomen ter bepaling subsidie. Derhalve geen kosten van maatregelen die samenhangen met het aanbrengen van de voorziening en ook geen arbeidskosten.

2. Per woning wordt maximaal € 2.000,00 subsidie verstrekt.

3. Bij gereedmelding dienen de rekeningen met betrekking tot de subsidiabele maatregelen te worden overlegt.

4. Het aanvraagformulier dient voor het toepassen van de maatregelen ondertekend bij de gemeente Bolsward te worden ingediend.

5. Binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

Thema Energie

Nr.  CodeMaatregelVoorwaarde(n)hoeveelheid eenhedenBeoordelingBedrag
Isolatie              
 a.B038Volledig isoleren van de leidingen voor warm tapwaterLeidingdiameter 12 mm: isolatiedikte 9 mm Leidingdiameter 15 mm: isolatiedikte 9 mmLeidingdiameter 22 mm: isolatiedikte 20 mm      
 b.B042Isolatie CV- en distributieleidingenLeidingdiameter 12 mm: isolatiedikte 9 mm Leidingdiameter 15 mm: isolatiedikte 9 mmLeidingdiameter 22 mm: isolatiedikte 20 mm      
Warmteopwekkingsvoorzieningen              
 a.B037Zeer lage temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur £ 33oC.      
 b.B037Lage temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur >33oC en £ 42oC.      
 c.B037Midden temperatuurverwarmingDe verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur >42oC en £ 55oC.      
 d.B039Vervanging cv/warmwatertoestel door toestel met lage Nox-emmissieVoorzien van ‘Gaskeur Schonere Verbranding’      
 e.B491Energiebesparende regelingen voor verwarming en ventilatie-Klokthermostaat met weekprogramma waarmee voor meerder dagen, incl. dag/weekendregeling, vooraf een verschillende temperatuur kan worden ingesteld; -Radiatorthermostaat-kranen -Indien mechanische afzuiging wordt toegepast moet deze zijn uitgerust met verschillende door de gebruiker in te stellen standen (3 standen)      
 f.B482SerreDe serre is onverwarmd      
Tochtwering              
 a.B248NaaddichtingPE-rolband of EPDM-rubber      
 b.B248Kierdichting, raam- en deuraansluitingenEPDM- of EPT-rubber.      
 c.B248AftimmerlattenPE-band      
 d.B020Brievenbus met verbeterde tochtwerendheidBuitenbus, tweetraps tochtwering met borstel      
 e.B043Toepassing van gesloten warmwatertoestel        
Verlichting              
 a.B048Spaarlampen        
Zonne-energie              
 a.B033Zonneboilerinstallatie        
 b.B478 B479Zonnecelinstallatie (PV-systeem)        
Thema Water              
1.  B451Thermostatische douchemengkraan        
2.  B383VolumestroombegrenzerMaximaal debiet 9 l/min. of waterbesparende perlator, KIWA keur, klasse ‘Z’, op keukenkraan en wastafelkraan      
3.  B383Waterbesparende douchekopMet KIWA laagverbruik aanduiding of gelijkwaardig      
4.  B383Waterbesparende toiletMet KIWA-keur, inhoud reservoir 6 liter      
5.  B445RegentonAlleen indien een tuin bij de woning aanwezig is      
           Totaal:  
Aldus naar waarheid ingevuld:    Plaats:  Datum:    
Handtekening:    Adres:        
     Telefoonnummer:        

Bijlage 6 Aanvraagformulier (Subsidie Duurzaam Wonen Nieuwbouw)

Lees voor het invullen van het formulier eerst onderstaande punten goed door!

1. Uitsluitend de kosten van de voorzieningen worden meegenomen ter bepaling subsidie. Derhalve geen kosten van maatregelen die samenhangen met het aanbrengen van de voorziening en ook geen arbeidskosten.

2. Per woning wordt maximaal € 2.000,00 (€ 3.000,- EPC<0,6) subsidie verstrekt. Het DuBo-advies staat los van het maximale subsidieabele bedrag.

3. Bij de gereedmelding dienen de rekeningen met betrekking tot de subsidiabele maatregelen te worden overlegt.

4. Het aanvraagformulier dient voor het toepassen van de maatregelen ondertekend bij de gemeente Bolsward te worden ingediend.

5. Binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

Nr.  CodeMaatregelVoorwaarde(n)HoeveelheideenhedenBeoordelingBedrag
1. Isolatie              
 a.S012VloerisolatieVloer (R ³ 4,0 m2K/W)      
 b.S013MuurisolatieSpouwmuur (R ³ 4,0 m2K/W)      
 c.S044 S499DakisolatieDakisolatie (R ³ 4,0 m2K/W)      
2. Warmteopwekkingsvoorzieningen              
 a.S037Zeer lage temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van £33oC      
 b.S037Lage temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van >33oC en £42oC      
 c.S037Midden temperatuurverwarming De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoertemperatuur van >42oC en £55oC      
 d.S480Warmtepompboiler        
3. Advies              
 a.  Dubo Energie-advies (subsidie wordt gegeven los van het maximum subsidiebedrag van € 2.000,00)Vanuit een door de gemeente aangewezen instantie      
4. Zonne-energie              
 a.S033Plaats een zonneboilerinstallatie        
 b.S478Plaats een zonnecelinstallatie        
5. Energie-normering              
 a.S003EPC £ 0,8        
Aldus naar waarheid ingevuld:    Plaats:  Datum:    
Handtekening:    Adres:        
     Telefoonnummer: