Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ)
CiteertitelVerordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2011Nieuwe regeling

13-10-2009

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet investeren in jongeren;

 • b.

  het bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân

Paragraaf 2 Toepasselijkheid verordeningen WWB

Artikel 2 Werkleeraanbod

De regels met betrekking tot de inhoud van het werkleeraanbod, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de wet, luiden als volgt:

 • 1.

  De voorzieningen die op grond van de Re-integratieverordening 2004 gemeente Bolsward aan personen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, kunnen worden aangeboden, kunnen door het bestuur worden ingezet voor het vaststellen van de inhoud van het werkleeraanbod.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende voorzieningen niet worden ingezet:

 • a.

  onbeloonde additionele arbeid;

 • b.

  premies voor werkaanvaarding of scholing;

 • c.

  vrijlating van inkomsten, en

 • d.

  onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Artikel 3 Het verlagen van de inkomensvoorziening

De regels met betrekking tot het verlagen van de inkomensvoorziening, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de wet, luiden als volgt:

 • 1.

  Voor de toepassing van artikel 41, eerste lid, van de wet, is de Afstemmingsverordening 2004 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van schending van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet, is de Afstemmingsverordening 2004 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van schending van de overige verplichtingen, bedoeld in artikel 45, van de wet, is artikel 2 lid 3 van de Afstemmingsverordening 2004 van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van zeer ernstige misdragingen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de wet, is artikel 2 lid 4 van de Afstemmingsverordening 2004 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik

De regels met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de wet, luiden als volgt:

-de gestelde regels in de Fraudeverordening 2005, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Cliëntenparticipatie

De regels met betrekking tot de wijze waarop jongeren of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet, luiden als volgt:

-de in de Verordening cliëntenraad Intergemeentelijke Sociale dienst Zuidwest-Fryslân gestelde regels, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Het verhogen en verlagen van de norm

De regels met betrekking tot het verhogen en verlagen van de norm, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel e, van de wet, luiden als volgt:

-de in de Verordening toeslagenbeleid gestelde regels zijn van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule
 • 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.