Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009
CiteertitelAfvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpVaststelling Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is een wijziging op de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, artikel 10.23, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201309-01-2013intrekking

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00347
07-02-201101-10-201009-01-2013wijziging regeling artikel 25

27-01-2011

Publicatieblad 28 januari 2011 nr: 2011/1

2011-8
19-12-2009Nieuwe regeling

05-11-2009

Publicatieblad datum 6 november 2009

2009-8

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Goedereede;gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 17 januari 2011;

overwegende, dat op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden, met gevolgen voor de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009;dat in artikel 25 van de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009 staat dat de toezichthouders worden aangewezen op grond van artikel 18.4, derde lid, van de Wet milieubeheer;dat na de inwerkingtreding van de Wabo de toezichthouders moeten worden aangewezen op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wabo;

gelet op artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrech;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009.

Hoofdstuk 1

Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  wet: Wet milieubeheer;

 • b.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • c.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • d.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • e.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • f.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • g.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • i.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

 • j.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994.

Paragraaf 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
 • 1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling
 • 1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   kunststof verpakkingen;

  • f.

   textiel;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   verduurzaamd hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • m.

   huishoudelijk restafval;

  • n.

   wit- en bruingoed.

 • 2. Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen
 • 1. De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2 Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen
 • 1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij een groep percelen met een verzamelcontainer eenmaal per week ingezameld.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij een groep percelen met een verzamelcontainer niet bij elk perceel afzonderlijk ingezameld.

 • 4. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 5. In afwijking van het vierde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij een groep percelen met een verzamelcontainer een maal per week ingezameld.

 • 6. In afwijking van het vierde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 7. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing
 • 1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
 • 1. Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van personen.

 • 4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
 • 1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot.

 • 2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

 • 3. Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstekt inzamelmiddel.

 • 4. Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 5. Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 6. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
 • 1. Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

Paragraaf 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
Artikel 13 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst
 • 1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 13 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • 3. Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4. Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst
 • 1. Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Paragraaf 5 ZWERFAFVAL
Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging
 • 1. Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Bouwstoffenbesluit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 17 Achterlaten van straatafval
 • 1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen
 • 1. Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 19 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden
 • 1. Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2. Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

Paragraaf 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN
Artikel 22 Verbod opslag van afvalstoffen
 • 1. Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

Paragraaf 7 SLOTBEPALINGEN
Artikel 24 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3º, Wet op de economische delicten:

Artikel: Onderwerp: artikel 6  -   Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzingartikel 7  -   Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderenartikel 8  -   Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelenartikel 9   -  Afzonderlijk ter inzameling aanbiedenartikel 10 -  Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenartikel 11 -  Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbiedenartikel 14 -  Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienstartikel 15 -  Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienstartikel 16 -  Voorkomen van diffuse milieuverontreinigingartikel 17 -  Achterlaten van straatafvalartikel 18 -  Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffenartikel 19 -  Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwarenartikel 20 -  Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaalartikel 21 -  Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamhedenartikel 22 -  Verbod opslag van afvalstoffenartikel 23 -  Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 

Artikel 25 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 26 Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking.

 • 2. De Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede wordt ingetrokken.

Artikel 27 Overgangsbepaling
 • 1. Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven – voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken – nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2. Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven – voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken – nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 • 3. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven – indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken – nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 4. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 5. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.

 • 6. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 26, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid.

 • 7. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 28 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goedereede, gehouden op 27 januari 2011.

De griffier, D.A. Koppenol                                        

De voorzitter, G.J. van de Velde-de Wilde 

Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening 1

Het college van burgemeester en wethouders van Goedereede;

gelet op de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede;

b e s l u i t :

I. op grond van artikel 2, lid 1, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede aan te wijzen als inzameldienst, belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen: IRADO B.V. te Schiedam;

II. op grond van artikel 2, lid 2, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede aan te wijzen als inzamelaars, belast met het afzonderlijke inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

Afvalstoffen - Personen/instanties1. GFT-afval - IRADO BV en regionale milieustraat, Johannespolderseweg 19, Middelharnis2. Klein chemisch afval + mobiel depot - Gemeentelijk KCA-depot, Provincialeweg 12b, Goedereede en het Regionaal KCA-depot, Johannespolderseweg 19, Middelharnis3. Glas - Van Gansewinkel (glasbak) en regionale milieustraat4. Oud papier en karton - Verenigingen, stichtingen en/of charitatieve instellingen die hiertoe een “subsidie-overeenkomst” hebben gesloten met de gemeente en regionale milieustraat5. Kunststof verpakkingen - IRADO BV (kunststof bak) en regionale milieustraat6. Textiel - Instanties die als zodanig positief zijn beoordeeld door het Centraal Bureau Fondsenwerving, in de gemeente aanwezige kledingboxen en regionale milieustraat7. Wit- en bruingoed - In aanvulling op de Leverancier/winkelier die op grond van een wettelijke verplichting zijn aangewezen, de gemeente (ophalen) en regionale milieustraat8. Bouw- en sloopafval (waaronder verduurzaamd hout, dakbedekking en spoor bielzen) - Regionale milieustraat9. Grof tuinafval - Regionale milieustraat en gemeentelijke milieustraat10. Asbest en asbesthoudend afval - Na melding max. 35 m²; Regionale milieustraat11. Grof huishoudelijk afval - IRADO BV en regionale milieustraat12. Huishoudelijk restafval - IRADO BV en regionale milieustraat13. Oud ijzer en metalen - Oudijzer-Metaalhandel M. Netten

III. op grond van artikel 4, lid 2, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat:a. op de onderstaande locaties het (verpakkings)kunststof en op kleur gescheiden glas van flessen in de speciaal hiervoor bedoelde containers kan worden aangeboden. Het glas wordt gescheiden in de kleuren wit, groen en bruin.b. locatie kunststof en glasGoedereedeVarkensmarkt, één keer kunststof - één keer glasHoek Hondsweg/Hofdijksweg, één keer kunststof - één keer glasGoedereede-HavenhoofdBreenstraat hoek Duinroosplein, één keer kunststof - één keer glasOuddorpMolenweg, parkeerterrein C1000, één keer kunststof - drie keer glasMolenblok bij Albert Heijn, één keer kunststof - twee keer glasParkeerterrein Dorpstienden, één keer kunststof - één keer glasAchterweg, één keer kunststof - één keer glasOude Nieuwlandseweg, één keer kunststof - één keer glasOudelandseweg, één keer kunststof - één keer glasKlarebeeksehoek Dijkstelweg, één keer kunststof - één keer glasOuddorpse Haven, één keer kunststof - één keer glasVrijheidsweg, camping ‘De Vrijheid’, één keer kunststof - één keer glasStellendamRaadhuisplein, één keer kunststof - één keer glasOranjeplein, één keer kunststof - één keer glas c. voor het aanbieden van platglas, zoals dubbelglas, ruiten en vensterglas, gebruik kan worden gemaakt van een open glascontainer die geplaatst is op de Regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 in Middelharnis.d. klein chemisch afval (KCA) ter inzameling kan worden aangeboden op het “KCA-depot aan de Provincialeweg 12b te Goedereede”. (Openingstijden: op woensdag van 15.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur.)e. klein chemisch afval uitsluitend persoonlijk aan de inzamelaar mag worden aangeboden;IV. op grond van artikel 10, lid 3, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat:

 • a.

  huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend mogen worden aangeboden met behulp van door de gemeente verstrekte (mini) containers voorzien van een perceelcode sticker;

 • b.

  de (mini)container maximaal 80 kg afvalstoffen mag bevatten en in het belang van de doelmatige verwijdering regelmatig dient te worden gereinigd;

 • c.

  hete (vloei)stoffen niet in de container mogen worden gedeponeerd;

 • d.

  ingeval van diefstal of verdwijning van de minicontainer door de gebruiker aangifte dient te worden gedaan bij de politie;

 • e.

  de containers niet mogen worden beschilderd.

V. op grond van artikel 10, lid 4, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat:

 • a.

  het inzamelmiddel op de krachtens artikel 11 van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede vastgestelde dagen langs de inzamelroute op de weg moet worden geplaatst, op een dusdanige wijze dat het verkeer hiervoor niet wordt gehinderd, de doorgang niet wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

 • b.

  indien de weg zodanig smal is dat het voor de inzameldienst niet mogelijk is deze weg in te rijden, het inzamelmiddel aan het begin of einde van deze weg dient te worden geplaatst;

 • c.

  het inzamelmiddel goed gesloten dient te zijn;

 • d.

  er geen sprake mag zijn van uitsteeksels die kunnen leiden tot verwondingen of het beschadigen van de (mini)container;

 • e.

  het verboden is afvalstoffen naast de (mini)container te plaatsen;

 • f.

  er per perceel maximaal twee (mini)containers tegelijk mogen worden aangeboden.

VI. op grond van artikel 10, lid 5, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat:

 • a.

  de volgende afvalstoffen zonder gebruik van een inzamelmiddel kunnen aan de inzameldienst worden aangeboden:1° oud ijzer en overige metalen;2° wit- en bruingoed;3° grof huishoudelijk afval;

 • b.

  grof huishoudelijk afval bij het aanbieden niet langer mag zijn dan 2 meter en niet breder/hoger dan 0,5 meter en kleinere stukken zoveel mogelijk gebundeld moeten worden aangeboden;

 • c.

  stukken en/of bundels grof huishoudelijk afval niet zwaarder mogen zijn dan 25 kg en de totale hoeveelheid stukken en/of bundels grof huishoudelijk afval per perceel per aanbieding niet meer mag bedragen dan 2 m³;

VII. op grond van artikel 11, lid 1, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat:

 • a.

  huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst alternerend op maandag worden ingezameld, met dien verstande dat in de even weken GFT-afval wordt ingezameld en in de oneven weken de overige huishoudelijke afvalstoffen c.q. het restafval worden ingezameld;

 • b.

  de container tijdig, vanaf 07.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg dient te worden geplaatst en de container uiterlijk om 20.00 uur van de openbare weg dient te worden verwijderd;

 • c.

  voor de inzameling van grof huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel het volgende geldt:1° voor het inzamelen op afroep van grof huishoudelijk afval dient tijdig vooraf telefonisch mededeling te worden gedaan aan de grofvuillijn van het ISGO; de grofvuillijn is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur telefoon (0187) 48 77 11;2° grof huishoudelijk afval mag alleen na melding op woensdag van 07.00 uur ter inzameling worden aangeboden;3° grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen tevens ter inzameling worden aangeboden bij het regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 te Middelharnis;

 • d.

  voor de inzameling van oud ijzer en overige metalen het volgende geldt:1° voor het inzamelen op afroep van oud ijzer en overige metalen dient tijdig vooraf telefonisch mededeling te worden gedaan aan de grofvuillijn van het ISGO; de grofvuillijn is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur telefoon (0187) 48 77 11;2° oud ijzer en overige metalen mogen alleen na melding op woensdag van 07.00 uur ter inzameling worden aangeboden;3° oud ijzer en overige metalen kunnen tevens ter inzameling worden aan-geboden bij de regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 te Middelharnis en gemeentelijke milieustraat;

 • e.

  voor de inzameling van wit- en bruingoed het volgende geldt:1° wit- en bruingoed moet zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede ter inzameling worden aangeboden;2° voor het ophalen van wit- en bruingoed dient tijdig vooraf telefonisch mededeling te worden gedaan bij de publieksbalie van de gemeente Goedereede;3° wit- en bruingoed wordt bij particulieren gratis opgehaald na telefonische melding bij de publieksbalie van de gemeente Goedereede;4° wit- en bruingoed kan tevens op grond van wettelijke verplichting worden geretourneerd aan de vakhandel/leverancier of ter inzameling worden aangeboden bij het regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 te Middelharnis;

 • f.

  voor het inzamelen van oud papier en karton voor de navolgende woonkernen de volgende instellingen worden aangewezen: woonkern - instellingGoedereede - Havenhoofd Stichting Koninklijke Fanfare ApolloOuddorp - School met de Bijbel Koningin BeatrixOuddorp - Brassband ConcordiaOuddorp - OBS "De Westhoek"Stellendam - Hervormd Jeugdwerk StellendamStellendam - OBS Stellegors

 • g.

  de inzameling van textiel plaatsvindt via plaatselijke detailhandel en via vooraf aangekondigde inzamelacties door charitatieve instellingen;

 • h.

  asbest en asbesthoudend afval afkomstig uit huishoudens of van particulieren uitsluitend in kleine hoeveelheden (tot maximaal 35 m²) verpakt in dubbel plastic na aanmelding en goedkeuring door de gemeente kosteloos aan de regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 te Middelharnis mag worden aangeboden;

 • i.

  voor het inzamelen van bouw- en sloopafval en puin, brandbaar groot grof afval, grof tuinafval en overige huishoudelijke afvalstoffen als brengstation de regionale milieustraat aan de Johannespolderseweg 19 te Middelharnis wordt aangewezen (openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van13.00 tot 16.45 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.15 uur), met dien verstande dat het op 31 mei 2005 door het algemeen bestuur van het ISGO vastgestelde “Reglement van afgifte Afvalstoffen” op het aanbieden van afvalstoffen volgens deze verordening onverkort van toepassing is;

VIII. op grond van artikel 14, lid 3, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat de regels, dagen en tijden die zijn aangewezen onder de artikelen 10, lid 3 en 4, alsmede de ingevolge artikel 11, lid 1, vastgestelde tijden die gelden voor het aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zijn eveneens onverkort van kracht op het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen met behulp van de minicontainer. op grond van artikel 14, lid 3, van de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede te bepalen dat de regels, dagen en tijden die zijn aangewezen onder de artikelen 10, lid 3 en 4, alsmede de ingevolge artikel 11, lid 1, vastgestelde tijden die gelden voor het aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zijn eveneens onverkort van kracht op het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen met behulp van de minicontainer.

IX. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de datum waarop de Afvalstoffenverordening 2009 gemeente Goedereede in werking treedt.

Goedereede, 17 november 2009.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOEDEREEDEDe secretaris, H. van SteegDe burgemeester l.b., A. Admiraal