Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Verordening gemeentepenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingVerordening gemeentepenning
CiteertitelVerordening gemeentepenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201320-02-2013intrekking

17-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 19-02-2013

Z-13-01605/768
25-11-200420-02-2013Nieuwe regeling

25-11-2004

Publicatieblad datum 26 november 2004 nummer: 2004/34

2004-8

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium van 15 november 2004;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

              b e s l u i t :

vast te stellen: VERORDENING REGELENDE DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN EEN ONDERSCHEIDING VAN DE GEMEENTE GOEDEREEDE.

Artikel 1 De instelling

Ingesteld wordt een gemeentepenning in goud of zilver.

Artikel 2 Toekenning

Toekenning van de gemeentepenning geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Gemeentepenning

 • 1. De gemeentepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en/of dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt;

 • 2. De gemeentepenning kan worden toegekend aan een rechtspersoon, die door zijn werkzaamheden op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente, op uitzonderlijke wijze heeft voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften;

 • 3. De gemeentepenning wordt niet toegekend aan personen die op grond van hun verdiensten in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding;

 • 4. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding, kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning;

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders stelt criteria vast waaraan de ontvanger van de gemeentepenning moet voldoen;

 • 6. Het college van burgemeester en wethouders kan in voorkomende gevallen gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken;

 • 7. De toekenning van de gemeentepenning vindt plaats door een unaniem besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Aantekening in het Ereboek

 • 1. Van de toekenning van de gemeentepenning wordt aantekening gemaakt in het register dat de naam “Ereboek van de gemeente Goedereede” draagt;

 • 2. Bij de in het vorige lid genoemde aantekening worden de omstandigheden vermeld die tot het toekennen van de gemeentepenning hebben geleid.

Artikel 5 Uitreiking gemeentepenning

 • 1. De gemeentepenning wordt uitgereikt ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, danwel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de gemeentepenning wordt onderschreven;

 • 2. De uitreiking van de gemeentepenning geschiedt door de burgemeester.

Artikel 6 Vormgeving

De gemeentepenning wordt vervaardigd als legpenning en heeft een middellijn van 60 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Goedereede en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 7 Intrekking

De Verordening regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Goedereede, vastgesteld op 25 november 2004, wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 8 Aanhalingstitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentepenning”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag dat zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

                                  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering                                  van 23 juni 2005.

                                  De griffier,                       De voorzitter,

                                 D.A. Koppenol.               G.J. van de Velde-de Wilde.