Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2007vervallen van rechtswege

05-12-2006

Stb. 2006, 645

31318
01-08-200401-01-2007Nieuwe regeling

26-05-2004

Publicatieblad datum 28 mei 2004 nummer 2004/14

2004-13

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 17 mei 2004;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Wet werk en bijstand (Wwb); rekening houdend met artikel 18 Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en artikel 22 lid 2 van de Tijdelijke referendumwet;

               b e s l u i t :

vast te stellen de “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers”

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Staatsblad 1998; 261);

 • b.

  nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

 • c.

  boete: de bestuurlijke boete bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet.

Artikel 2 Opdracht college

Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

Artikel 3 Bepaling hoogte van de boete

 • 1. De boete bedraagt 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk 3, in de paragrafen 1 tot en met 3, van de Wet werk en bijstand, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van die wet.

 • 2. Indien de nieuwkomer geen belanghebbende in de zin van de Wet werk en bijstand is, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van de bijstandsnorm die voor hem zou gelden in het geval hij wel belanghebbende zou zijn.

Artikel 4 Recidive

Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een boete is opgelegd, bedraagt de boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Artikel 5 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6 Evaluatie

Het door de gemeente terzake gevoerde beleid wordt periodiek geëvalueerd; indien deze evaluatie daartoe aanleiding geeft, wordt deze verordening aangepast.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers.Aldus vaastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goedereede, gehouden op 26 mei 2004.           De griffier,                                 De voorzitter,           D.A. Koppenol.                        C. Sinke.