Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Drank- en horecaverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening
CiteertitelDrank- en horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de drank- en horecavergunning vastgesteld 31 oktober 1968.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201410-12-2014Vervallen verklaard

27-11-2014

Gemeenteblad, 73084

Z-14-30496/3274
27-11-199610-12-2014Nieuwe regeling

17-02-1994

Publicatieblad datum 26 november 1996 nummer 96-8

1994/ 18

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Goedereede;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 1994:

Gelet op de artikelen 18 en 45 van de Drank- en Horecawet en de artikelen 139, 140, 141, 142, 143 en 149 van de Gemeentewet;

Gehoord de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in de provincie (advies d.d. 30 november 1993) en de kamer van Koophandel en Fabrieken (advies d.d. 13 december 1993);

               b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: DRANK – en HORECAVERORDENING

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Nieuw Artikel

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: de Drank- en Horecawet:

  • b.

   Horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoelt in artikel 3, eerste lid, onder a, van de wet:

  • c.

   Cafébedrijf en restaurantbedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in respectievelijk de artikelen 3 en 6 van het Besluit vestigingseisen Drank- en Horecawet;

  • d.

   Horecawerkzaamheid: een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de wet;

  • e.

   Lokaliteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Besluit Inrichtingseisen Drank- en Horecawet.

Hoofdstuk 2 Beperking verstrekking sterke drank

Artikel 2.1

Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  Waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in de hoofdzaak geringe etenswaren, zoals belegde broodjes, patates frites en snacks, worden verkocht;

 • b.

  Waarin onderwijs wordt gegeven;

 • c.

  Die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of – instellingen;

 • d.

  Die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of – instellingen;

 • e.

  Die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;

 • f.

  Die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein;

 • g.

  Die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als schietinrichting.

Artikel 2.2

Het is verboden bedrijfsmatig sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., onder de letters a t/m g.

Artikel 2.3

Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse in bedrijfsmatig sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in inrichtingen, gelegen op of in de onmiddellijke nabijheid van een terrein waarop een kermis, een lunapark of een soortgelijke vermakelijkheid wordt gehouden, gedurende de tijd dat zulk een vermakelijkheid plaatsvindt.

Artikel 2.4

 • 1. De burgemeester kan voor wat betreft inrichtingen als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in artikelen 2.1, 2.2. en 2.3. De burgemeester beslist binnen vier weken nadat het verzoek is ingekomen;

 • 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd;

 • 3. Een besluit waarbij een ontheffing is geweigerd, een ontheffing onder beperkingen is verleend, aan een ontheffing voorwaarden zijn verbonden, of een ontheffing is ingetrokken of gewijzigd, is met redenen omkleed en wordt de verzoeker bij aangetekende brief toegezonden.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 3.2

Ingetrokken wordt de bij raadsbelsuit van 31 oktober 1968 en bij raadsbesluit van 25 september 1969 gewijzigde Drank- en Horecaverordering.

Artikel 3.3

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Drank- en Horecaverordening;

 • 2. Zij treedt in werking op de dag na die, waarop zij is afgekondigd.

Ondertekening

                       Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de                       gemeente Goedereede, gehouden op 17 februari 1994.

                       De secretaris,                                    De voorzitter,

 

                       A.J. Vogelaar.                                    G. van Velzen.