Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Verordening Basisregistratie Personen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie Personen.
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratiepersonen Franekeradeel (Verordening BRP).
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpburgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens;
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201004-02-2015Nieuwe regeling

03-06-2010

Franeker courant, 8-12-2010

Raadsstuk nr. 10.20405

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Franekeradeel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 18 mei 2010

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Verordening Basisregistratie Personen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b. Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Franekeradeel als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Franekeradeel;

 • e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f. het college: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;

 • g. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Franekeradeel en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l. binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college;

 • 2. Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

 • De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3. een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4. gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 4. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 7 mei 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Franekeradeel (Verordening BRP).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 3 juni 2010,

Voorzitter, Griffier,