Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Monumentenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingMonumentenverordening
CiteertitelMonumentenverordening Ouderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwelzijn en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Er hebben twee wijzigingen van de Monumentenverordening Ouderkerk plaatsgevonden. De eerste keer was op 31 maart 1994, de tweede keer was op 2 maart 2006. De wijzigingen zijn reeds opgenomen in de onderhavige tekst.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988, art. 12, 15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-199128-06-2014nieuwe regeling

30-05-1991

Postiljon, 31 juli 1991

Onbekend

Tekst van de regeling

De Raad der gemeente Ouderkerk

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 1991;

Gelet op artikel 12 en 15 van de Monumentenwet 1988;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende Monumentenverordening.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  monumenten:

  • a.

   alle onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;

  • b.

   terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder a.

 • 2.

  beschermde rijksmonumenten:

  onroerende monumenten, die zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers.

 • 3.

  kerkelijke monumenten: onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie van een kerkelijke instelling en die uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst.

 • 4.

  monumentencommissie: de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en deze verordening.

Artikel 2

Bij de toepassing van deze verordening word rekening gehouden met het gebruik van het monument.

HOOFDSTUK 2 VERGUNNINGEN TOT WIJZIGING OF AFBRAAK VAN BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN

Artikel 3

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument met de ingediende bezwaren aan de monumentencommissie na afloop van de termijn van twee weken, genoemd in artikel 12, tweede lid van de Monumentenwet 1988.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de monumenten commissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

De verordening bekendmaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van de Monumentenwet 1988.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als “monumentenverordening Ouderkerk”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 mei 1991.

De secretaris,

J.A.M. Kleene

De voorzitter,

Th. Bakkers