Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening Starterslening gemeente Bolsward

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Bolsward
CiteertitelVerordening starterslening gemeente Bolsward
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200711-03-2011Nieuwe regeling

30-01-2007

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • b.

  Stimuleringsfonds startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen wordt teruggestort.

 • c.

  De bijlage: de bijlage bij de verordening starterslening gemeente Bolsward waarin criteria zijn vermeld voor onder andere leeftijd, koopprijs en maximale hoofdsom van de lening zoals door burgemeester en wethouders kan worden vastgesteld en gewijzigd.

 • d.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SYn-informatiemap en

  de bijlage.

 • e.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager.

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Artikel 2 Budget

 • 1. De gemeenteraad van Bolsward stelt budget beschikbaar ten behoeve van een Stimuleringsfonds startersregeling.

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het budget op te delen in deelbudgetten per doelgroep, complex, gebied en/of periode.

 • 3. Het beschikbaar gestelde budget is het toekenningsplafond. Als deelbudgetten zijn ingesteld, zijn de afzonderlijke deelbudgetten de toekenningsplafonds voor de aangegeven categorieën.

 • 4. Het Stimuleringsfonds startersregeling is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Bolsward en SVn van toepassing.

 • 2. De criteria voor onder andere leeftijd, koopprijs en maximale hoofdsom van de lening zijn vermeld in de bijlage. De bijlage maakt deel uit van deze Verordening.

 • 3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bijlage te wijzigen.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van het bepaalde in deze Verordening een starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de starterslening vast op basis van de Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening en de bijlage.

 • 3. De starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling kan worden toegekend.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Toekenningsplafond

 • 1. Uit het Stimuleringsfonds startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het toekenningsplafond.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Artikel 6 Toepassing verordening

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

 • a.

  Van in Bolsward woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen.

 • b.

  De leeftijd van de aanvrager en partner voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de Bijlage.

 • c.

  De financiële mogelijkheden van de aanvrager en partner zijn onvoldoende om de woning te kunnen kopen zonder Starterslening.

 • d.

  De koopwoning is een zelfstandige woonruimte die geschikt en aangewezen is voor permanente bewoning.

 • e.

  De koopwoning staat of wordt gebouwd in de gemeente Bolsward.

 • f.

  Als burgemeester en wethouders één of meer complexen of gebieden hebben aangewezen op grond van artikel 2, behoort de koopwoning tot één van die complexen of gebieden.

 • g.

  De prijs van de koopwoning voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de bijlage.

Artikel 7 Aanvraag en toekenning

 • 1. Huishoudens die in aanmerking komen voor een starterslening verzoeken bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 5 en 6 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening en Productspecificaties starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Artikel 8 Intrekken van de Starterslening

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het al genoten en/of toekomstig rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. in geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening waarvan de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 9 Aflossing van de Starterslening

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 12 Naam

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening starterslening gemeente Bolsward”.

Bijlage

In de Verordening starterslening gemeente Bolsward gelden voor de hieronder vermelde artikelen de daarbij vermelde criteria:

1. Artikel 6, onder b (leeftijd)

a. bij aankoop van de woning is de leeftijd van de aanvrager en de partner lager dan 30 jaar.

2. Artikel 6m, onder f (complex of gebied)

a. De koopwoning behoort tot het plangebied Hartwerdervaart (zie kaart)

3. Artikel 6, onder g (prijs van de woning)

a. De prijs van de woning is € 200.000,00 of lager;

b. Het bedrag onder a. geldt inclusief de verwervingskosten.

4. Artikel 4 onder 2 (maximale hoofdsom Starterslening)

a. De hoofdsom van de Starterslening is maximaal € 20.000,00.