Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingverordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelDerde wijziging Legesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2011Nieuwe regeling

21-09-2010

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bolsward;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen een wijziging op de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": een kalendermaand;

 • d.

  "jaar": een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het door ambtenaren, in de uitoefening van hun beroep, raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  vergunningen die zijn afgegeven en uitsluitend zijn aangevraagd voor een weldadig doel. Dit ter beoordeling van het bestuursorgaan;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaffen van heffing en tarieven

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening horende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • b.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van de verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelweg

 • c.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, uitgezonderd de leges tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) opgenomen onder 9.1.6 van hoofdstuk 9 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening 2010" van 8 december 2009, de “Eerste wijziging Legesverordening 2010” en de “Tweede wijziging legesverordening 2010”, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing voor wat betreft de wijziging van artikel 5 van de legesverordening 2010, is 31 maart 2010. De datum van ingang van de heffing met betrekking tot de wijziging in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 is de datum waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kamerstukken 31953) in werking treden.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Derde wijziging tarieventabel Legesverordening 2010’.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als "Derde wijziging Legesverordening 2010".

Tarieventabel

Tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunningen brandweer

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12 Drank- en horecawet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Wet op de openluchtrecreatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 4,30

1.1.2 fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,15

1.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderde­len 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke rege­ling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 7,10

1.1.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 6,45

1.1.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opge­nomen, per pagina € 4,30

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

2.1.1 een afschrift van de begroting incl. bijlagen € 21,50

2.1.2 een afschrift van de rekening incl. bijlagen € 21,50

2.1.3 een afschrift van de Voorjaarsnota € 11,80

2.1.4 een afschrift van de Najaarsnota € 11,80

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1 tot het verstrekken van:

2.2.1.1 een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina € 0,40

2.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina € 0,40

2.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

2.2.2.1 op de verslagen van de raadsvergaderingen € 22,60

2.2.2.2 op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen € 22,60

2.3 het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke verordening bedraagt per verordening: € 5,35

per pagina: € 0,40

2.3.1 een gedeelte van een pagina van een exemplaar van een gemeentelijke verordening wordt voor een gehele gerekend

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het stadhuis op:

3.1.1 maandag tussen 9.00 en 12.00 uur kosteloos

3.1.2 zaterdag € 550,00

3.1.3 ieder ander tijdstip € 157,00

3.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de Broerekerk op:

3.2.1 werkdagen € 312,00

3.2.2 zaterdagen € 623,00

3.3.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 157,00

3.3.2. Het tarief bedraagt voor de omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap en van een registratie van een partnerschap in een huwelijk € 27,80

3.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

3.4.1 een trouwboekje of partnerschapsboekje of een duplicaat trouwboekje/partnerschapsboekje in een normale uitvoering € 16,40

3.4.2 een trouwboekje of een partnerschapsboekje of een duplicaat trouwboekje/partnerschapsboekje in een gekalligrafeerde uitvoering € 39,70

3.5 Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van de personalia van een kind in het trouwboekje/partnerschapsboekje € 4,20

3.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

3.7 Het tarief bedraagt voor het getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap door één of meerdere ambtenaren van de gemeente Bolsward, per getuige, per be­steed kwartier € 12,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking € 4,10

4.2.2 * tot het verstrekken van gegevens aan Landelijke Afnemers welke een zogenaamde "no-hit-verklaring" overleggen, per verstrekking € 2,27

Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

A. Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder:

a. aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze rubriek onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

b. bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

c. sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief de omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

d. Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2. In deze rubriek voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

3. In deze rubriek voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

B. Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

C. Bouwactiviteiten

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

-minder bedragen dan € 5.000,00: 3,116% van die bouwkosten met een minimum van € 78,40 en een maximum van € 155,80

-€ 5.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,00: € 155,80 vermeerderd met 1,546% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 5.000,00 te boven gaan met een maximum van € 774,20;

-€ 45.000,00 bedragen of meer, doch minder: € 774,20 vermeerderd met 1,406% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 45.000,00 dan

€ 90.000,00 te bovengaan met een maximum van € 1.406,90;

-€ 90.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 225.000,00,: € 1.406,90 vermeerderd met 1,329% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 90.000,00 te boven gaan met een maximum van € 3.201,05;

-€ 225.000,00 bedragen of meer: € 3.201,05 vermeerderd met 1,016% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan.

2. Ten behoeve van de juiste vaststelling van het verschuldigde recht is de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo verplicht aan het college van burgemeester en wethouders alle inlichtingen te verschaffen, welke zij tot dat doel dienstig achten. Zo dit niet het geval is, geven zij toepassing aan artikel 11, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

3. Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet door de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bij zijn aanvraag een begroting van de bouwkosten, worden overgelegd. Indien deze begroting burgemeester en wethouders onjuist voorkomt, alsmede in het geval, dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kosten vast en worden de rechten naar de uitkomst daarvan geheven tot uit een kracht van gewijsde gedane uitspraak op een bezwaarschrift door belanghebbende ingediend blijkt, dat de schatting te hoog is geweest in welk geval het recht verschuldigd is naar de uit die uitspraak blijkende kosten van het werk.

4. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bedraagt € 34,20

5. In het geval van een aanvraag om omgevingsvergunning waarin alleen monumentale aspecten behandeld worden zullen er geen leges worden geheven. Wel zullen er kosten voor het advies van de monumentencommissie in rekening worden gebracht.

6. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig rubriek 5.C.1. berekende bedrag verhoogd met een bedrag voor de kosten voor welstandadvies.

De tarieven bedragen bij een bouwsom van:

-Kleiner of gelijk aan € 5000: € 38,00

-van € 5.001 t/m € 25.000: € 38,00 + 2,0 ‰ van de bouwsom > € 5.000

-van € 25.001 t/m € 100.000: € 78,00 + 1,9 ‰ van de bouwsom > € 25.000

-van € 100.001 t/m € 250.000: € 220,00+ 1,8 ‰ van de bouwsom > € 100.000

-van € 250.001 t/m € 750.000: € 490,00+ 1,0 ‰ van de bouwsom > € 250.000

-vanaf € 750.000: € 990,00+ 0,7 ‰ van de bouwsom > € 750.000

met een maximum van: € 1850,00

7. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een welstandstoets moet worden uitgevoerd maar hierover niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig rubriek 5.C.1berekende bedrag verhoogd met € 15,80

8. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit en hierover het advies van de monumentencommissie moet worden ingewonnen,

worden de werkelijk gemaakte kosten (op urenbasis) in rekening gebracht.

9. Indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in de bouwactiviteit en daardoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, wordt het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 5.C.1 verhoogd met een bedrag voor een extra welstandtoets. Dit bedrag wordt berekend over de meer-/minderbouwkosten aan de hand van de tabel onder 5.C.5

10. Verplicht advies commissie

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.C.1 wordt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van een commissie wordt beoordeeld, verhoogd met € 72,75

11. Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.C.1 wordt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw, verhoogd met 50 %.

12. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan: 25% van de bouwkosten zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag, zoals omschreven in de volgende onderdelen, zouden worden vastgesteld.

D. Aanlegactiviteiten

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 271,15

E. Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in rubriek 5.C.1:

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 542,30

b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 542,30

c. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 1869,00

d. indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 542,30

2. Indien een bouwactiviteit onder 2.12, tweede lid, van de Wabo is verleend en aan de vergunning een instandhoudingstermijn verbonden wordt, indien deze termijn na het verlopen daarvan op verzoek wordt verlengd, leges geheven ten bedrage van 50% van het overeenkomstig rubriek 5.C.1 berekende bedrag.

F. Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 542,30

b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 542,30

c. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 1869,00

d. indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 542,30

G. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 1401,75

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 542,30

H. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een brandveiligheidsaspect, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 157,70

-vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: tot 100 m² € 119,70

-van 100 tot 500 m² € 119,70 vermeerderd met € 1,20 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 100 m² te boven gaat met een maximum van € 599,70

-van 500 tot 2.000 m² € 599,70 vermeerderd met € 0,45 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 500 m² te boven gaat met een maximum van € 1.274,70

-van 2.000 tot 5.000 m² € 1.274,70 vermeerderd met € 0,12 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 2.000 m² te boven gaat met een maximum van € 1.634,70

-van 5.000 tot 50.000 m² € 1.634,70 vermeerderd met € 0,03 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 5.000 m² te boven gaat met een maximum van € 2.984,70

-groter dan 50.000 m² € 2.984,70 vermeerderd met € 0,02 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 50.000 m² te boven gaat

2. Het tarief voor advisering indien het plan niet ontvankelijk is of bijstelling noodzake­lijk is, voor ieder daaraan besteed kwartier € 20,05

3. De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de naam van de houder van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt € 40,00

4. Indien een afgegeven omgevingsvergunning, die (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, onder d, van de Wabo moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of afname van de aanvankelijk bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van een aangepaste gebruiksvergunning, een bedrag geheven overeenkomstig hetgeen bepaald in onderdeel H.1, waarbij de berekening plaatsvindt op basis van het aantal vierkante meters vloeroppervlak waarop de verbouw, toe- of afname betrekking heeft.

5. Indien de aanvrager van een omgevingsvergunning, die (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het in onderdeel H.1 genoemde bedrag met 50 % verminderd.

I. Sloopactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo en in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, € 35,55

J. Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening Bolsward 2002 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 11,40

K. Reclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in rubriek 5.C.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 13,60

L. Omgevingsvergunning in twee fasen

1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1e fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsgunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet, indien de bouwkosten:

-minder bedragen van € 5.000,00: 2,337% van die bouwkosten met een minimum van € 58,80 en een maximum van € 116,85;

-€ 5.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,00: € 116,85 vermeerderd met 1,159% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 5.000,00 te boven gaan met een maximum van € 580,45;

-€ 45.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 90.000,00: € 580,45 vermeerderd met 1,054% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 45.000,00 te boven gaan met een maximum van € 1.054,75;

-€ 90.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 225.000,00: € 1.054,75 vermeerderd met 0,996% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 90.000,00 te boven gaan met een maximum van € 2.399,35;

-€ 225.000,00 bedragen of meer: € 2.399,35 vermeerderd met 0,762% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan;

2e fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid van de Woningwet, indien de bouwkosten:

-minder bedragen dan € 5.000,00: 0,779% van die bouwkosten met een minimum van € 19,60 en een maximum van € 38,95;

-€ 5.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,00: € 38,95 vermeerderd met 0,386% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 5.000,00 te boven gaan met een maximum van € 193,35;

-€ 45.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 90.000,00: € 193,35 vermeerderd met 0,352% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 45.000,00 te boven gaan met een maximum van € 351,75;

-€ 90.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 225.000,00: € 351,75 vermeerderd met 0,333% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 90.000,00 te boven gaan met een maximum van € 801,30;

-€ 225.000,00 bedragen of meer: € 801,30 vermeerderd met 0,254% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan.

M. Advies

1. Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aspect van de aanvraag om omgevingsvergunning een bodemrapport wordt beoordeeld:

a. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 104,45

b. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 34.265,00

2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten tot een maximum van € 34.265,--.

3. Gedurende 5 dagen nadat bovenstaande mededeling ter kennis is gebracht, is aanvrager in de gelegenheid de vergunningaanvraag in te trekken, zonder dat leges als bedoeld in deze rubriek zijn verschuldigd.

4. Het verschuldigde bedrag op grond van de onderdelen 5.2 en 5.5 wordt, indien de gemeente een klic-melding bij het Kadaster doet, per melding verhoogd met €25,20

5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen € 35,55

N. Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 40,00 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 40,00

Q. Teruggaaf

1. Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten zoals bedoeld in de onderdelen C, D en I van dit hoofdstuk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, vindt teruggaaf plaats van 80% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 maanden na het in behandeling nemen ervan. Een bedrag minder dan € 54,60 wordt niet teruggegeven.

2. Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning.

Wanneer de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen C1, en D van dit hoofdstuk, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 54,60 niet wordt teruggegeven.

3. Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning.

Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt: 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdeel C, D en I van dit hoofdstuk, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 54,60 niet wordt teruggegeven.

Hoofdstuk 6 Gemeente-archief

6.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 12,50

6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

6.2.1 tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 0,75

6.2.2 tot het verkrijgen van een afdruk van een microfiche, per afdruk

€ 0,25

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunningen brandweer

7.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, bedraagt: € 157,70

-vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: tot 100 m² € 119,70

-van 100 tot 500 m² € 119,70 vermeerderd met € 1,20 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 100 m² te boven gaat met een maximum van € 599,70

-van 500 tot 2.000 m² € 599,70 vermeerderd met € 0,45 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 500 m² te boven gaat met een maximum van € 1.274,70

-van 2.000 tot 5.000 m² € 1.274,70 vermeerderd met € 0,12 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 2.000 m² te boven gaat met een maximum van € 1.634,70

-van 5.000 tot 50.000 m² € 1.634,70 vermeerderd met € 0,03 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 5.000 m² te boven gaat met een maximum van € 2.984,70

-groter dan 50.000 m² € 2.984,70 vermeerderd met € 0,02 per m² gebruiksoppervlakte waarmee de gebruiksoppervlakte 50.000 m² te boven gaat

7.2 Het tarief voor advisering indien het plan niet ontvankelijk is of bijstelling noodzake­lijk is, voor ieder daaraan besteed kwartier € 20,05

7.3 Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld

onder 7.1 per overschrijving € 40,00

7.4 Indien een afgegeven gebruiksvergunning moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of afname van de aanvankelijk bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van een aangepaste gebruiksvergunning, een bedrag geheven overeenkomstig hetgeen bepaald in 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 en 7.4.4, waarbij de berekening plaatsvindt op basis van het aantal vierkante meters vloeroppervlak waarop de verbouw, toe- of afname betrekking heeft.

7.5 Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het

onder 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 en 7.4.4 genoemde bedrag met 50 % verminderd.

7.6 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruikersvergunning, zoals bedoeld in de brandbeveiligingsverordening artikel 2.1.1, lid 1, bedraagt

7.6.1 voor een openlucht evenement € 119,70

7.6.2 voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak tot en met 100 m²

€ 119,70

7.6.3 voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak vanaf 100 m², het onder 7.6.2 gestelde tarief voor elke 100 m² vloeroppervlak boven het aantal van 100 m² te verhogen met € 10,05

7.6.4 voor een niet-bebouwd voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

-0 – 500 m²: € 119,70

-500 – 1.000 m²: € 159,95

-1.000 – 5.000 m²: € 200,15

-boven 5.000 m²: € 200,15

te verhogen per 5.000 m² of gedeelte daarvan boven 5.000 m² met :

€ 40,05

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 0,40

8.1.1.2 in formaat A3 € 0,80

8.1.2 tot het verstrekken van een afdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsplan, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per afdruk € 7,15

8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

8.2.1 uit de gemeentelijke gebouwenregistratie € 1,05

8.2.2 uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet € 1,05

8.2.3 van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Monumentenwet 1988 € 1,05

8.2.4 uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 € 1,05

8.2.5 uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de

woningwet € 1,05

8.2.6 uit de kadastrale output € 0,50

8.2.7 uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen € 0,50

8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand, per adres € 0,50

8.3.2 het relatiebestand adres-kadastraal perceel, per gelegde relatie € 0,50

8.3.3 het adres-coördinatenbestand, per adres-coördinaat € 0,50

8.3.4 de gebouwenregistratie, per adres € 0,50

8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, publiekrechtelijke aspecten, gebruiks- en verkoopbelemmerende bepalingen enz., voor ieder daaraan besteed kwartier. € 12,50

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

9.1.1* tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen. € 50,00

Indien een eerder afgegeven exemplaar van het hiervoor genoemde document niet kan worden overgelegd wordt dit tarief in verband met te verrichten extra werkzaamheden verhoogd met een bedrag van € 19,00

9.1.2* tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1. (zakenpaspoort). € 56,00 Indien een eerder afgegeven exemplaar van het hiervoor genoemde document niet kan worden overgelegd wordt dit tarief in verband met te verrichten extra werkzaamheden verhoogd met een bedrag van € 19,00

9.1.3* tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort). € 50,00 Indien een eerder afgegeven exemplaar van het hiervoor genoemde document niet kan worden overgelegd wordt dit tarief in verband met te verrichten extra werkzaamheden verhoogd met een bedrag van € 19,00

9.1.4* tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als

bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 8,75

9.1.5* tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

€ 20,00

9.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 42,00

9.1.6.1 tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) ten behoeve van een persoon die op het moment van verstrekken jonger is dan 14 jaar € 8,50

9.2.1* De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in 9.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 42,00

9.2.2 Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend

9.2.3 Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 19,50

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 34,00

10.2 Indien een eerder afgegeven exemplaar van het hiervoor genoemde document niet kan worden overgelegd wordt dit tarief in verband met te verrichten extra werkzaamheden verhoogd met een bedrag van € 19,00

10.3 Indien om een spoedlevering wordt verzocht wordt het tarief verhoogd met een bedrag van € 34,00

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

11.1* Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, voor een tijdvak

van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a. Indien de vergunning voor één speelautomaat geldt, ten hoogste € 58,50

b. Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, ten hoogste € 23,25 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van ten hoogste € 35,25

11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 13,60

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 45,75

12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging als bedoeld in artikel 30 en een wijziging leidinggevende niet zijnde de ondernemer € 24,10

12.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 13,60

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.1.1 voor een ontheffing in het kader van Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenver­ordening € 15,15

13.1.2 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel van de in 13.1.1 bedoelde ontheffing € 15,15

Hoofdstuk 14 Wet op de openluchtrecreatie

14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

14.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie € 60,30

14.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de openluchtrecreatie € 9,05

14.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de openluchtrecreatie € 9,05

14.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de openluchtrecreatie € 9,05

14.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie:

-voor een korte aaneengesloten periode € 9,05

-voor een jaar € 30,05

-tot wederopzegging € 60,30

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

15.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87, Hoofdstuk VI – ontheffing en vrijstelling van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; € 36,55

15.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1, Hoofdstuk 7 - ontheffingen van het Voertuigreglement € 36,55

15.1.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 27,75

15.1.4 tot het verkrijgen van en ontheffing van het in artikel 10, 1e lid, Hoofdstuk II – verkeersgedrag van de Wegenverkeerswet vervatte verbod € 13,60

Hoofdstuk 16 Diversen

16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

16.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 30,05

16.1.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) € 5,00

16.1.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een document € 4,60

16.1.4 tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke

basis­admi­nistratie € 5,00

16.1.5 tot het verkrijgen van een bewijs van inwoning € 5,00

16.1.6 tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap € 5,00

16.1.7 tot het verkrijgen van een verklaring voor iemands persoonlijk belang, waaronder begrepen een internationaal gewaarmerkt afschrift uit de gemeente­lijke basisadministratie € 10,00

16.2* Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als be­doeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) € 5,00

16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

16.3.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (optocht) € 13,60

16.3.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verspreiden gedrukte of geschreven stukken) € 13,60

16.3.3 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.1.4.1, 2.1.4.2 en 2.1.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (feest-, muziek-, wedstrijd-, dienstverlenings- en straatartiestvergunning) € 13,60

16.3.4 tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van borden, spandoeken, uitstalling etc. op of boven de weg als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van een vrije periode, vermeerderd met : € 13,60

a. voor driehoeksborden per week:

-0 – 5 borden € 26,90

-6 – 10 borden € 53,70

-11 – 15 borden € 80,65

b. voor spandoeken per week:

-1 spandoek € 21,50

-2 spandoeken € 32,15

-3 spandoeken € 43,00

16.3.5 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning) € 37,25

16.3.5.1 het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 16.3.5 wordt, indien de gemeente voor het evenement advies vraagt bij het GHOR-bureau, per advies verhoogd met

a. voor kleinere evenementen € 75,00

b. voor zwaardere multidisciplinaire evenementen € 1.000,00

16.3.6 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning horecabedrijf) € 61,10

16.3.7 tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 13,60

16.3.8 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoop consumentenvuurwerk) € 29,85

16.3.9 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting) € 131,55

16.3.10 tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring, zoals bedoeld in artikel 2 van de Nadere Regels Prostitutiebedrijven (geschiktheid) € 391,65

16.3.11 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (overige geluidhinder) € 14,80

16.4.13 tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van een vrije periode (inzameling van geld of goed) € 13,60

16.3.14 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ventvergunning):

a. geldig voor een dag € 6,35

b. geldig voor een week € 25,50

c. geldig voor een maand € 38,20

d. geldig voor een jaar € 57,30

e. tot wederopzegging € 86,00

16.3.15tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning):

a. geldig voor een dag € 6,35

b. geldig voor een week € 25,50

c. geldig voor een maand € 38,20

d. geldig voor een jaar € 57,30

e. tot wederopzegging € 86,00

16.3.16 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (snuffelmarkten) € 13,60

16.3.17 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op, in of boven openbaar water) € 13,60

16.3.18 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vuurstoken) € 13,70

16.3.19 tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing die verleend is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en die niet afzonderlijk genoemd is in deze tarieventabel € 13,60

16.3.21 tot het doen van een melding als bedoeld in de Bomenverordening 2002 € 5,70

16.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of wijzigen van een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Woonschepenverordening 2000. Wanneer de aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen of wanneer de gemeente de ligplaatsvergunning weigert, wordt 50% van de bovenstaande leges teruggegeven. € 100,10

16.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van Telecommunicatiewet € 225,15

16.6 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring in het kader van de regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV) bedraagt € 12,30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

16.7.1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang per uittreksel € 10,30

16.7.2 Inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking € 7,35

* is “vast” tarief.