Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingverordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

08-12-2009

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bolsward,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet, op de Algemene wet bestuursrecht en op de marktverordening;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2010

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor:

 • a.

  het innemen van een standplaats op de voor de onderscheidene markten aangewezen plaatsen gedurende de voor die markten aangewezen tijden;

 • b.

  het innemen van een individuele standplaats op de openbare weg in de zin van artikel 1.1 van de APV buiten de markt om;

 • c.

  het innemen van een standplaats op een bijzondere markt;

 • d.

  het gebruik van een kraam door de gemeente verstrekt.

Artikel 2 Tarief

 • 1. Het recht bedraagt voor de in artikel 1 genoemde belastbare feiten:

  • a.

   € 0,74 voor het innemen van een standplaats voor tenten, uitstallingen en andere inrichtingen of voorwerpen of voor het uitstallen of demonstreren van werktuigen, goederen en dergelijke per dag per strekkende meter in gebruik te nemen terrein. Onderdelen van strekkende meters worden voor een geheel gerekend;

  • b.

   € 1,05 voor vrachtwagens, bestelwagens en andere vervoermiddelen behorende bij de in sub a bedoelde standplaats, per dag, per vervoermiddel;

  • c.

   € 2,09 inclusief BTW voor het gebruik van een kraam als bedoeld in artikel 1, sub d, per dag, per strekkende meter in gebruik te nemen kraam. Onderdelen van strekkende meters worden voor een geheel gerekend;

 • 2. Belastingplichtigen die zulks verzoeken kunnen voor de wekelijkse goederenmarkt bij het verlenen van de artikel 1 bedoelde diensten gebruik maken van de mogelijkheid tot betalen ineens per kwartaal.

 • 3. Het tarief per kwartaal bedraagt 12 maal het van toepassing zijnde tarief genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die een standplaats als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, inneemt;

 • b.

  degene die gebruik maakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde kraam, als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub c.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld;

 • 2. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten:

  • a.

   de rechten worden betaald op het moment van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving;

  • b.

   de rechten, ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding van belasting

Er wordt geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 verleend voor marktgelden

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel

 • 1. De “Marktgelden 2009” vastgesteld op 9 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking;

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010;

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2010”.