Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Bolsward 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingverordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Bolsward 2005
Citeertitelverordening onderzoeken doel­matigheid en doeltreffendheid van de ge­meente Bolsward
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2013Nieuwe regeling

21-12-2004

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bolsward,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2004;

gehoord de raadscommissie d.d. 7 december 2004;

gelet op artikel 213a Gemeentewet

besluit

vast te stellen:

verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Bolsward 2005

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1. Burgemeester en wethouders onderzoeken jaarlijks de doelmatigheid van een aantal bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie.

 • 2. Elk bedrijfsproces met een financieel belang wordt minimaal eens in de tien jaar aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 3. Burgemeester en wethouders toetsen jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één programma en/of paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Burgemeester en wethouders sturen ieder jaar een onderzoeksplan voor het volgend jaar naar de raad voor de te verrichten interne onderzoeken naar doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van onderzoek.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Burgemeester en wethouders rapporteren in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltref­fendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en eventuele verbeterings­voorstellen.

 • 2. Op basis van de resultaten van elk onderzoek stellen burgemeester en wethouders in­dien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering wor­den ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Burgemeester en wethouders nemen op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005;

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “verordening onderzoeken doel­matigheid en doeltreffendheid van de ge­meente Bolsward”;

 • 3. De op 23 september 2003 vastgestelde verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bolsward met ingang van 1 januari 2005 in te trekken.