Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelinggemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtredingdatum bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-200201-09-200101-01-2011Nieuwe regeling

24-09-2002

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bolsward,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juli 2002;

gehoord de raadscommissie(s);

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening " gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens"

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: degene die op grond van de beheersregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer

Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de coördinator van bureau Burgerzaken.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens worden de in de bijlage 1 vermelde gegevens verstrekt aan de daarin genoemde bureaus.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen medewerkers werkzaam op het bureau Burgerzaken;

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de in de bijlage 11 vermelde binnengemeentelijke afnemers om de daarin genoemde gegevens te raadplegen.

Artikel 5 Systematische verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA wordt aan de in het vorig artikel genoemde bureaus dezelfde informatie ten behoeve van dezelfde taken en doelen ook systematisch op papier of via elektronische weg verstrekt.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan andere, op bijlage 3genoemde instanties of personen gegevens worden verstrekt, zoals daar is aangegeven.

Artikel 7 Beveiliging

Ten behoeve van:

- de technische en organisatorische beveiliging;

- het beheer;

- de procedures;

- de privacy;

van GBA worden door de beheerder de maatregelen genomen zoals die zijn neergelegd in respectievelijk:

-Beveiligingshandboek GBA (door b&w vastgesteld op 14-11-2000).

-GBA-beheersregeling (door b&w vastgesteld op 14-11-2000).

-Procedureomschrijvingen GBA (door b&w vastgesteld op 30-07-2002).

-Deze verordening (GBA) (door de raad vastgesteld op 24-09-2002).

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Het Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie van 6 december 1994 wordt ingetrokken op de dag dat deze verordening van kracht wordt.

 • 2. Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug met ingang van 1 september 2001.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" (GBA).

 • 4. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Bijlagen

Bijlage 1

Ter uitvoering van artikel 3 van de Verordening "Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens" worden met de volgende binnengemeentelijke afnemers de daarbij vermelde gegevens uitgewisseld uitsluitend voor het omschreven doel.

Bureau Financiën

Gegevens:

Datum overlijden

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Adresgegevens in Bolsward

Administratienummer

Naamgegevens

Aanduiding gebruik naam (eerdere) echtgenoot/partner

Burgerlijke staat

Doel:

Periodieke automatische levering van mutaties t.b.v. heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Bureau Onderwijs

Gegevens:

Naamgegevens kind(eren)

Datum overlijden

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Adresgegevens in Bolsward

Plaats en adres waarnaar vertrokken vanuit Bolsward

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

Doel:

Periodieke automatische levering van mutaties van leerplichtigen aan de leerplichtadministratie t.b.v. de leerplichtcontrole.

Bureau sociale zaken

Gegevens:

Naamgegevens kind(eren)

Geboortedatum kind(eren)

Gegevens over de nationaliteit

Gegevens verblijfsrecht vreemdeling

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Adresgegevens in Bolsward

Plaats en adres waarnaar vertrokken uit Bolsward

Administratienummer

Sociaal-fiscaal nummer

Naamgegevens

Aanduiding gebruik naam (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboortedatum

Datum (eerder) huwelijk/partnerschap

Datum einde (eerder) huwelijk/partnerschap

Reden einde (eerder) huwelijk/partnerschap

Administratienummer (eerdere) echtgeno(0)t(e)/partner

Sociaal-fiscaal nummer (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Naamgegevens (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboortedatum (eerdere) echtgeno(0)t(e)/partner

Geboorteplaats en -land (eerdere) echtgeno(0)t(e)/partner

Doel:

Permanente automatische levering van persoonsgegevens aan de

uitkeringen registratie in het kader van de uitvoering van de sociale wetgeving.

Bijlage 2

De op de volgende pagina's genoemde bureaus hebben rechtstreeks toegang tot de basisadministratie voor de daarbij vermelde gegevens op grond van artikel 4 van de Verordening "Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens".

Bureau Sociale Zaken

Gegevens:

Administratienummer

Sociaal-fiscaal nummer

Naamgegevens

Aanduiding gebruik naam (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboortedatum

Geboorteplaats en -land

Geslachtsaanduiding

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Adresgegevens in Bolsward

Plaats en adres waarnaar vertrokken uit Bolsward

Datum overlijden

Plaats en land overlijden

Naamgegevens ouders

Gegevens curatele

Administratienummer kind(eren)

Sociaal-fiscaal nummer kind(eren)

Naamgegevens kind(eren)

Geboortedatum kind(eren)

Datum (eerder) huwelijk/partnerschap

Plaats en land (eerder) huwelijk/partnerschap

Datum en reden einde (eerder) huwelijk/partnerschap

Administratienummer (eerdere) echtgeno(0 )t(e)/partner

Sociaal-fiscaal (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboortedatum (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboorteplaats en -land (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Doel:

Uitvoering van taken ingevolge de sociale wetgeving zoals Algemene Bijstandswet en aanverwante bijzondere regelingen.

Bureau Vrom

Gegevens:

Naamgegevens

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Postcode, woonplaats en adres

Naamgebruik

Geslachtsaanduiding

Burgerlijke staat

Naam en voornaam (eerdere) echtgeno(0)t(e)/partner

Geboortedatum (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Naam, voornamen en geboortedatum kinderen

Doel:

Uitvoering van taken t.b.v. de Wet WOZ, Vastgoed, Bouw- en Woningtoezicht, Grondzaken, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Bureau Onderwijs

Gegevens:

Naam en voornamen kind(eren)

Geboortedatum kind(eren)

Geslachtsaanduiding

Gezag minderjarige

Indicatie curatele

Naamgegevens ouders

Aanduiding naamgebruik

Burgerlijke staat

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Adresgegevens in Bolsward

Plaats en adres waarnaar vertrokken uit Bolsward

Doel :

Verificatie van persoonsgegevens van leerplichtigen en hun wettelijke vertegenwoordigers i.v.m. de uitvoering van de Leerplichtwet.

Bureau Interne Zaken

Gegevens:

Naamgegevens

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Postcode, woonplaats en adres

Naamgebruik

Geslachtsaanduiding

Burgerlijke staat

Naam en voornaam (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Geboortedatum (eerdere) echtgeno(0)t(e)/partner

Naam, voornamen en geboortedatum kinderen

Doel :

Verificatie van gegevens voor de juiste tenaamstelling van uitgaande brieven en een juiste verwerking van gegevens in het postregistratiesysteem.

Bijlage 3

Op grond van artikel 6 van de Verordening "Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens" en met inachtneming van artikel 100 van de Wet kunnen in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet, aan de volgende rechtspersonen zonder winstoogmerk en aan natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel

belang de volgende gegevens worden verstrekt.

-Instellingen voor de gezondheidszorg.

-Van overheidswege gesubsidieerde instellingen.

-Woningcorporaties.

-Organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.

-Andere natuurlijke- en rechtspersonen die aantonen bij de verstrekkingen een gerechtvaardigd en niet-commercieel belang te hebben.

Gegevens:

Uitsluitend algemene en verwijsgegevens over de naam

Geslachtsnaam van de (eerdere) echtgeno(o)t(e)/partner

Naamgebruik

Adresgegevens in Bolsward

Datum in-/uitschrijving Bolsward

Nieuwe woongemeente

Geboortedatum

Datum van overlijden

Doel:

Verificatie, opsporing en benadering van met name genoemde personen.

E.e.a. voor zover de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad.

Toelichting

TOELICHTING.

Met deze verordening voldoet de gemeente aan de vereisten, zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA; bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de aanpassingswet WBP (Stbl. 2001 , 180) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Stbl. 2000, 302). De gemeenteraad dient de verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2001.

Hieronder volgt artikelsgewijs een toelichting.

De verordening bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn er algemene bepalingen (de artikelen 1 t/m 3), die gelden voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Vervolgens wordt uitwerking gegeven aan de vereisten van de aanpassingwet WBP voor de Wet GBA (de artikelen 4 t/m 6). Daarin worden alleen zaken geregeld waartoe de Wet GBA verplicht.

Tenslotte zijn er overige bepalingen (de artikelen 7 en 8).

Artikel 1

Begripsbepaling.

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening handelt alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer.

Artikel 2

Beheer

De coördinator van bureau Burgerzaken Is belast met de dagelijkse zorg voor de GBA. In de beheersregeling is aangegeven wie beheerder is. Een dergelijke regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA.

Artikel 3

Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke bureaus plaats. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van zo'n verband Is die van de koppeling met een eventuele basisregistratie waarover de gemeente wellicht beschikt. Aangegeven moet worden wat voor registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld en om welk bureau het gaat. In de artikelen 4 t/m 6 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.

Artikel 4

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang wil zeggen het door middel van een "online verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. De onderdelen a en b regelen de toegang van de beheerder en de medewerkers Burgerzaken tot de GBA. Onderdeel c regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar

zijn voor binnengemeentelijke afnemers. Behalve de reguliere bureaus van een gemeente zoals het bureau Financiën of Sociale Zaken kan de raad besluiten om ook toegang toe te staan aan organisaties die op grond van een gemeenschappelijke regeling taken van de gemeente uitvoeren. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden op het terrein van woningtoewijzing e.d. Er bestaat geen verplichting om bureaus van de gemeente of gemeenschappelijke regelingen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Op grond van organisatorische en uit veiligheidsoverwegingen ligt het voor de hand om, indien nodig, alleen een raadpleegfunctie beschikbaar te stellen. Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Deze komen dan ook in deze modelverordening niet voor. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers geiden de eisen van de Wet GBA. De GBA-applicatie moet voorzieningen bevatten om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van bureau Burgerzaken tot het toepassingssysteem.

Artikel 5

Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Het is voorstelbaar dat aan binnengemeentelijke afnemers wel "systematisch" gegevens worden verstrekt. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties. Deze verstrekkingen moeten eveneens inzichtelijk worden gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA. Voor verstrekkingen op papier is reeds een voorziening getroffen in de Wet GBA.

Artikel 6

Overige verstrekkingen

In dit artikel kunnen de verstrekkingen, die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 van de Wet GBA, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan de "vrije derden". Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan

aan de eisen die artikel 100 van de Wet GBA stelt.

Deze voorwaarden zijn:

-Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden commerciële instellingen.

- In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangeven.

-Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten of vrijheden van anderen.

-Er moet worden nagegaan of de verstrekking is gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en of het in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

-Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

-Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is (of landen een passend beschermingsniveau bieden kan worden nagevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens).

-Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt:

algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de

gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

De artikelen 7 en 8 bevatten bepalingen over beveiliging, intrekking van het oude reglement, de datum van inwerkingtreding, de citeertitel en de ter inzage legging.

Artikel 7

Beveiliging

Naast deze verordening is er nog een beveiligingsplan, een beheersregeling en een procedurebeschrijving nodig. Voor de GBA moet het beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt. Artikel 31 van het Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen moeten zijn getroffen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Het daarin gestelde kunt u uitsplitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

-Het systeem c.q. de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten c.q. controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen.

-De maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

- De maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen .

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog hetgeen in paragraaf 7.3.5 staat, zijnde: dat het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

Artikel 8

Slotbepaling

Het oude reglement dient te worden ingetrokken. Het verdient aanbeveling de inwerkingtreding met terugwerkende kracht te doen geschieden, tot en met 1 september 2001, zijnde het moment waarop de wijziging van de Wet GBA van kracht is geworden. Tenslotte is in dit artikel de citeertitel opgenomen en is de ter inzage legging geregeld.