Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bolsward

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bolsward
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2010
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

08-12-2009

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bolsward,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN

LIJKBEZORGINGRECHTEN 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Bolsward, gelegen aan de Samuel van Haringhouckstraat en de Franekerstraat te Bolsward;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  -het doen begraven en begraven houden van lijken;

  -het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  -het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  -het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  -het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen van bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere beleidsregels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere beleidsregels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2009 vastgesteld 9 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening lijkbezorgingrechten 2010.

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingrechten 2010

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een volwassengraf

(2,20 m x 0,80 m) wordt geheven:

1.1.1. voor een periode van 20 jaar € 854,25

1.1.2. voor een periode van 30 jaar € 1160,75

1.1.3. voor de verlenging met 10 jaar € 427,10

1.2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf

(1.10 m x 0.60 m) wordt geheven:

1.2.1. voor een periode van 20 jaar € 427,10

1.2.2. voor een periode van 30 jaar € 577,85

1.2.3. voor een verlenging met 10 jaar € 211,05

1.3. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf

(1.10 m x 0.60 m) wordt geheven:

1.3.1. voor een periode van 5 jaar € 115,55

1.3.2. voor een periode van 10 jaar € 231,15

1.3.3. voor een periode van 20 jaar € 427,10

1.3.4. voor een periode van 30 jaar € 577,85

1.3.5. voor een verlenging met 5 jaar € 115,55

1.4. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis in de

urnenmuur wordt geheven:

1.4.1. voor een periode van 5 jaar € 170,85

1.4.2. voor een periode van 10 jaar € 311,55

1.4.3. voor een periode van 20 jaar € 552,75

1.4.4. voor een periode van 30 jaar € 1000,00

1.4.5. voor een verlenging met 5 jaar € 170,85

Hoofdstuk 2 Begraven, herbegraven of opgraven

2.1. Voor het begraven van een lijk in een volwassengraf wordt geheven:

2.1.1. voor enkeldiepe graven € 693,45

2.1.2. voor dubbeldiepe graven € 1.045,20

2.2. Voor het begraven van een lijk in een kindergraf wordt geheven:

2.2.1. voor enkeldiepe graven € 346,75

2.2.2. voor dubbeldiepe graven € 517,60

2.3. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

2.3.1. uit een volwassengraf € 693,45

2.3.2. uit een kindergraf € 346,75

2.4. Voor het herbegraven wordt geheven in het zelfde:

2.4.1. volwassengraf € 346,75

2.4.2. kindergraf € 170,85

2.5. Voor het herbegraven wordt geheven in een ander:

2.5.1. volwassengraf € 693,45

2.5.2. kindergraf € 346,75

2.6. Voor het bijzetten van een lijk in een grafkelder wordt

geheven € 462,30

2.7. Voor het begraven, opgraven of herbegraven van een urn wordt

geheven € 125,60

2.8. Voor het bijzetten of terugplaatsen van een urn in de urnenmuur wordt geheven € 95,45

2.9. Voor het verstrooien van as wordt per urn geheven € 115,60

2.10. Voor een door de gemeente te verstrekken urnengedenkplaat

wordt geheven € 125,60

2.11. Voor het verwijderen van een gedenkteken op verzoek van de

rechthebbende, waarbij het recht op het graf niet aan de gemeente wordt overgedragen, wordt geheven: € 291,45

Hoofdstuk 3 Grafkelders,graven en grafbedekking en onderhoud

3.1. Voor het stichten van een grafkelder voor elke grafruimte of

gedeelte daarvan wordt geheven € 1.005,00

3.2. Voor het stichten van een urnenkelder voor elke grafruimte of

gedeelte daarvan wordt geheven € 196,00

3.3. Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen

of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 18 van de

Beheersverordening algemene begraafplaats Bolsward, (plaatsen

van een zerk, kruis of ander gedenkteken wordt

geheven: € 25,15

Hoofdstuk 4 Overschrijven van eigen graven en urnennissen

4.1. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht als bedoeld in het 1e

hoofdstuk op naam van een ander in het daartoe bestemde register,

wordt een recht per graf of urnennis geheven van € 45,25

4.1.1. Indien meerdere rechten tegelijk op dezelfde persoon worden

overgeschreven wordt voor deze rechten per graf of urnennis

geheven € 10,05