Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Havenverordening Gemeente Ouderkerk 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingHavenverordening Gemeente Ouderkerk 2002
CiteertitelHavenverordening Ouderkerk 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum in werking treding wijkt af van art.8.1. lid2 van de verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, 154

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-200227-03-2014nieuwe regeling

11-04-2002

Postiljon, 15 mei 2002

Onbekend

Tekst van de regeling

De Raad der gemeente Ouderkerk

Gelet op het bepaalde in artikel 149 en 154 van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

en wethouders van Ouderkerk: 2 april 2002;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende

Havenverordening Gemeente Ouderkerk 2002

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Werkingssfeer

Deze havenverordening Ouderkerk 2002 is van toepassing op alle havens alsmede alle bij de in de gemeente Ouderkerk in eigendom zijnde in de Hollandsche IJssel gelegen openbare aanlegplaatsen, kaden en oevers waaronder begrepen openbare laad- en losplaatsen, te Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gouderak in de gemeente

Ouderkerk.

Artikel 1.2 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  haven: alle havens alsmede alle bij de in de gemeente Ouderkerk in eigendom zijnde in de Hollandsche IJssel gelegen openbare aanlegplaatsen, kaden en oevers waaronder begrepen openbare laad- en losplaatsen, te Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gouderak in de gemeente Ouderkerk, een en ander zoals op de bij deze verordening gevoegde en gewaarmerkte tekening is aangegeven;

 • -

  schip: elk vaartuig of drijvend voorwerp, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook.

 • -

  binnenvaartschip: een schip, niet zijnde een zeeschip, gebruikt of bestemd voor bedrijfsmatig goederenvervoer te water;

 • -

  pleziervaartuig: een schip dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige d.w.z. sportieve of recreatieve doeleinden;

 • -

  woonboot: een schip dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot een als hoofdverblijf geldend, dag- of nachtverblijf van een of meer personen;

 • -

  schipper: de gezagvoerder van een schip of hij die deze vervangt;

 • -

  havenmeester: degene, die als zodanig door burgemeester en wethouders is aangewezen, alsmede diens plaatsvervanger;

Hoofdstuk 2. Innemen ligplaats

Artikel 2.1 Innemen ligplaats

 • 1.

  Het is de schipper verboden met zijn schip een ligplaats in te nemen, tenzij dit geschiedt in het gedeelte van de haven dat blijkens de bij deze verordening gevoegde en gewaarmerkte kaart, bestemd is voor het type schip waarmee ligplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het een schipper van een binnenvaartschip toegestaan in de periode van 15 december van een kalenderjaar tot en met 15 januari van het daarop volgende kalender jaar ligplaats te kiezen in het havengedeelte bestemd voor pleziervaartuigen in de kern Ouderkerk aan den IJssel (Steiger I), zoals aangegeven op de bij deze verordening gevoegde en gewaarmerkte kaart.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het een schipper van een pleziervaartuig niet toegestaan in de periode van 15 december van een kalenderjaar tot en met 15 januari van het daarop volgende kalender ligplaatste kiezen in het havengedeelte bestemd voor pleziervaartuigen in de kern Ouderkerk aan den IJssel (Steiger I), zoals aangegeven op de bij deze verordening gevoegde en gewaarmerkte kaart.

 • 4.

  Het is verboden met een woonschip ligplaats in te nemen buiten de hiervoor op de bijbehorende kaart aangewezen plaatsen en/of indien het maximum aantal van 2 ligplaatsen is ingenomen. Het innemen van een vaste ligplaats met een woonschip is uitsluitend toegestaan na verkregen vergunning van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Degene, aan wie burgemeester en wethouders een vaste ligplaats als bedoeld in artikel 2.1, lid 4, voor zijn schip hebben aangewezen, is verplicht te gedogen, dat, indien en voor zover van die ligplaats geen gebruik wordt gemaakt, daarover op aanwijzing van burgemeester en wethouders ten behoeve van andere schepen wordt beschikt tot het tijdstip, waarop de rechthebbende weer gebruik wenst te maken van de ligplaats.

Artikel 2.2 Verbod schepen met gevaarlijke stoffen

 • 1.

  Het is verboden met een schip dat een teken voert als bedoeld in artikel 3.14 jo. artikel 3.32 van het Binnenvaartpolitiereglement of dat na het vervoer van de in artikel 3.14 bedoelde stoffen, nog niet van die stof is schoongemaakt, een ligplaats in te nemen in de haven of daarvan op andere wijze gebruik te maken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen voor wat betreft de havengedeelten Steiger 4 en Lageweg.

Artikel 2.3 Verbod tot nemen van ligplaats voor magazijn of drijven van handel

 • 1.

  Het is een ieder verboden in de haven een schip te hebben liggen, wanneer dit schip wordt gebruikt dan wel uitsluitend of in hoofdzaak is ingericht als magazijn of voor het drijven van handel, dan wel wanneer het zal worden opgelegd;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbodontheffing verlenen.

Artikel 2.4 Verblijfsduur in de haven

 • 1.

  Het is verboden in de haven een pleziervaartuig langer dan 48 uren te hebben liggen.

 • 2.

  Het is verboden in de haven binnenvaartschepen langer dan één week te hebben liggen wanneer dit gedurende deze termijn gelost noch geladen wordt; met uitzondering van de periode van 1 juli tot en met 31 augustus van een kalenderjaar en van 15 december van een kalenderjaar tot en met 15 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen van de in het eerste en tweede lid gestelde bepalingen, ontheffing verlenen.

Artikel 2.5 Wijze van meren

 • 1.

  Het is de schipper verboden zijn schip in de haven op een andere wijze te meren, dan aan de daarvoor bestemde steigers en meerpalen, of aan een ander schip dat hiervan gebruik maakt.

 • 2.

  De schipper is verplicht er zorg voor te dragen, dat zijn schip in de haven, zolang het stilligt, behoorlijk is vastgelegd.

Artikel 2.6 Schade, hinder bij liggen, laden, lossen

 • 1.

  Het is verboden een schip in de haven zodanig te hebben liggen, te laden of te lossen, dat andere schepen bij de doorvaart van de vaarweg hiervan hinder ondervinden of dat hierdoor gevaar voor beschadigingen van enig kustwerkontstaat.

 • 2.

  De schipper is verplicht de door burgemeester en wethouders of de havenmeesterter opheffing van de hinder of het gevaar, in het vorig lid bedoeld, gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

Hoofdstuk 3 Laden en lossen, onderhouds- en constructiewerkzaamheden

Artikel 3.1 Onderhouds- en constructiewerkzaamheden

 • 1.

  Onderhouds- en constructiewerkzaamheden zijn niet toegestaan in de, op de bijdeze verordening gevoegde en gewaarmerkte kaart, met Steiger 1 en 2aangeduide havengedeelten in Ouderkerk aan den IJssel en in de haven van Gouderak.

 • 2.

  Het is in de overige havengedeelten verboden langer dan een week aan een schip onderhouds- en constructiewerkzaamheden te verrichten.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen van de termijn in het tweede lid ontheffing verlenen.

Artikel 3.2 Laden en lossen

 • 1.

  Het is verboden goederen, voorwerpen of stoffen op een openbare los- en laadplaats te plaatsen of te leggen en te laten staan of liggen, anders dan met inachtneming van de aanwijzingen van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het is verboden vluchtige vloeistoffen, drukhouders met samengeperste, door samenpersen tot vloeistof verdichte of door onderdruk in vloeistof opgeloste gassen op een openbare los- en laadplaats te plaatsen of te leggen en te laten staan of liggen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in tweede lid ontheffing verlenen.

Artikel 3.3 Verontreiniging door laden of lossen

Indien in de haven bij het laden of lossen van een schip, bij het vervoer van goederen, voorwerpen of stoffen dan wel bij andere werkzaamheden een openbare los- en laadplaats wordt verontreinigd, is, onverminderd het bepaalde in artikel 4.2, bij het laden de inlader, bij het lossen de schipper, bij het vervoeren de vervoerder en bij andere werkzaamheden, degene, door wie of op wiens last de werkzaamheden worden verricht, verplicht zo spoedig als redelijkerwijs kan worden gevergd, de los- en laad- plaats te reinigen of te doen reinigen.

Hoofdstuk 4 Milieuvoorschriften

Artikel 4.1 Afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden as, vuilnis of andere afvalstoffen, alsmede voorwerpen van welke aard ook in de haven te werpen of te laten vallen, of brandbare of verontreinigde vloeistoffen in de haven te pompen, te werpen ofte laten vloeien.

 • 2.

  Het is verboden afvalstoffen op de wal of kade te plaatsen of geplaatst te houden.

 • 3.

  Huishoudelijk afval dient in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

Artikel 4.2 Voorkoming verontreiniging laden en lossen

 • 1.

  Het is verboden een schip in de haven te lossen ofte laden zonder voldoendemaatregelen te hebben genomen ter voorkoming van verontreiniging van de haven of van een openbare los- en laadplaats.

 • 3.

  De schipper is verplicht bij het laden en lossen van zijn schip in de haven zodanige voorzieningen te treffen, dat schade of overlast door stof, stank of anderszins jegens personen, dieren, goederen of schepen wordt voorkomen.

Artikel 4.3 Gebruik stookinstallatie, verbrandingsmotoren, aggregaten

 • 1.

  Het is verboden rook, dampen, gassen, stoom, heet water of andere stoffen op een zodanige wijze uit een schip te laten ontsnappen, dat daardoor gevaar, hinder of schade kan ontstaan voor personen, dieren, milieu, goederen of schepen.

 • 2.

  De schipper is verplicht er zorg voor te dragen dat elke stookinstallatie zodanig is ingericht, wordt onderhouden en bediend, dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

 • 3.

  Verbrandingsmotoren moeten zodanig zijn ingebouwd of opgesteld en voorzien zijn van zodanige goede geluiddempers dat bij gebruik van deze motoren in de haven geen ernstige hinder of overlast voor de omgeving en het milieu wordtveroorzaakt.

 • 4.

  Het is verboden in de havens op of in een gemeerd of ten anker liggend schip een of meer verbrandingsmotoren, voortstuwers en zij stuwers daaronder begrepen, tegebruiken anders dan voor het direct binnenvaren of vertrekken uit de havens of het 'verleggen van schepen'.

 • 5.

  Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van energie is niet toegestaan in de, op de bij deze verordening gevoegde en gewaarmerkte kaart met Steiger 1 en 2 aangeduide havengedeelten in Ouderkerk aan den IJssel en in de haven van Gouderak.

Hoofdstuk 5 Schade, Veiligheid

Artikel 5.1 Voorkomen schade; veiligheid

 • 1.

  De schipper is verplicht zodanige voorzorgen te nemen, dat met zijn schip of eenonderdeel daarvan in de haven geen ongeval of schade wordt veroorzaakt en in het algemeen de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

 • 2.

  Het is de schipper verboden op zodanige wijze te varen, dat daardoor schade aan andere schepen of hun meermiddelen dan wel aan kaden of andere havenwerkenwordt toegebracht, of redelijkerwijze is aan te nemen, dan daardoor schade aan die schepen of werken kan ontstaan.

 • 3.

  De schipper is verplicht, wanneer met zijn schip of een onderdeel daarvan schade aan de haven is veroorzaakt, burgemeester en wethouders hieromtrent ten spoedigste in kennis te stellen.

Artikel 5.2 Vorst

 • 1.

  De schipper van een schip in de haven waarvoor bij vorst of ijsgang een ligplaats inde haven is aangewezen dient gelegenheid te geven het zich tussen zijn schip en die ligplaats bevindende ijs te breken ofte doen breken.

 • 2.

  De schipper is verplicht bij vorst in de nabijheid van zijn schip een brandbijt, groot tenminste 0,5 m2 te maken en open te houden en die bijt met ijsschotsen te omgeven. De bijt moet op een zodanige plaats worden gemaakt, dat de brandweer bijbrandblussing er gebruik van kan maken.

Artikel 5.3 Open vuur

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.5.1. lid 4d APV bepaalde, is het verboden in de havens aan boord van een schip gerechten op open vuur te roosteren of te bereiden, of op enigerlei andere wijze open vuur te bezigen.

Artikel 5.4 Aanwijzingen

Burgemeester en wethouders kunnen aanwijzingen geven in het belang van de openbare orde en veiligheid in de haven, zowel ter regeling van het scheepvaartverkeer en het nemen van ligplaats, ter voorkoming van gevaar, schade of hinder als ten aanzien van de uitvoering van deze verordening.Degene tot wie een aanwijzing is gericht, is gehouden de aanwijzing onmiddellijk op te volgen.

Hoofdstuk 6 Vergunningen en ontheffingen

Artikel 6.1 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  De beslissing kan voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 6.2 Te late indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door burgemeester en wethouders aan te wijzen vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 6.3 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijnverstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

Hoofdstuk 7 Strafbepalingen, toezicht en opsporing

Artikel 7.1 Toezichthouders

Met het toezicht op denaleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de havenmeesters en de bij besluit van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 7.2 Strafbepaling

Overtreding van elke bepaling van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie.

Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 8.1 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op het aanleggen in en het bevaren van de havens in de gemeente Ouderkerk", laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 1993, wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking .

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Havenverordening Ouderkerk 2002" .

Aldus vastgesteld inde openbare vergadering van de raad der gemeente Ouderkerk 11 april 2002

De secretaris,

De voorzitter,

Afbeelding behorende bij Havenverordening Ouderkerk 2002