Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Verordening tot het wijzigen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingVerordening tot het wijzigen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelWijzigingsverordening Leges 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2010. Deze verorening is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 juni 2010. (De legesverordening 2009 is niet correct en daarom gedepubliceerd).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, lid 1, aanhef onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201027-01-2011Nieuwe regeling

03-06-2010

Bussumse Krant, 22 september 2010

RV2010-003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot het wijzigen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum van februari 2010

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot het wijzigen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010.

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verrichte diensten genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 3 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een aanslag, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, dan wel door middel van een mondelinge kennisgeving.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, de aanslag dan wel mondeling aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de leges worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 7 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van het gemeentelijk kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  vergunningen/ontheffingen e.d. voor het in gebruik nemen van gemeentegrond waarvoor precariobelasting of marktgeld verschuldigd zijn;

 • f.

  het afgeven van een grafakte;

 • g.

  activiteiten, die in het kader van nationale feest- en gedenkdagen (30 april, 4 en 5 mei) op die dagen worden georganiseerd;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 9 Inwerkingtreding overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De “legesverordening 2010” van 2 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Wijzigingsverordening Leges 2010’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 3 juni 2010.

de griffier
de voorzitter

Alfabetische inhoud tarieventabel Legesverordening 2010

(tevens omzettingstabel basisverordening 2010 naar wijzigingsverordening 2010)

i.v.m. introductie omgevingsvergunning

Aanlegvergunning, aanvraag en overschrijving3.2.1 en 3.2.2Zie omgevings-vergunning 2.3.2
Aanlegkosten, definitien.v.t.2.1.1.1
Afschriften, fotokopieën1.1.2 en 1.31.1.2 en 1.1.9
Akte burgerlijke stand, afschrift 2.6.61.2.6.6
A.P.V (algemene plaatselijke verordening) afschrift1.1.71.1.7
Archief gemeente, raadplegen 1.2 en 1.31.1.8 en 1.1.9
Attestatie de vita / bewijs van in leven zijn2.5.31.2.5.3
Begroting (programma-)7.11.7.1
Bescherming persoonsgegevens2.1 t/m 2.31.2.1 en 1.2.2
Beschikking op een verzoek, voor zover niet elders genoemd1.1.31.1.3
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders6.11.6.1
Bestemmingsplan verlenen hulp bij inzage4.5.21.4.5.2
Bestemmingsplan (incl. kaarten) verstrekken van 4.5.11.4.5.1
Bestemmingsplan, wijziging, ontheffing of afwijking3.1.12 en 3.1.15Zie omgevingsverg.
Bestemmingsplan vaststellen op aanvraag3.1.13Zie omgevingsverg.
Bewijs van in leven zijn2.5.31.2.5.3
Bewijs van Nederlanderschap 2.5.51.2.5.5
Bijschrijven kinderen in paspoort 2.5.9, 2.5.10 en 2.5.131.2.5.9, 1.2.5.10 en 1.2.5.13
Blauwe zone, ontheffing4.1.51.4.1.5
Bodem(gesteldheids), onderzoek 3.1.9 en 4.4.1 t/m 4.4.31.4.4.1 t/m 1.4.4.3
Bouwkosten, definitie 3.1Zie omgevingsverg. 2.1.1.2
Bouwkosten, vaststelling 3.11Zie omgevingsverg. 2.1.1.2
Bouwleges, teruggaaf3.3.1Zie omgevingsverg. 2.5
Bouwtekeningen, fotokopie3.14.21.3.7.3
Bouwtekeningen en bestemmingsplannen, abonnement fotokopieën3.14.3Zie omgevingsverg.
Bouwvergunning licht, aanvraag 3.1.3Vervallen
Bouwvergunning regulier aanvraag 3.1.4Vervallen.
Bouwvergunning regulier eerste fase, 3.1.5Zie omgevingsverg. 2..3.15.1
Bouwvergunning regulier tweede fase 3.1.6Zie omgevingsverg. 2.3.15.2
Bouwvergunning extern advies 3.1.7Zie omgevingsverg. 2.3.17
Bouwvergunning, aanvraag beoordeling schetsplan 3.1.2Vervallen
Bouwvergunning, overschrijving 3.1.11Vervallen
Bouwvergunning, wijziging van verleende 3.1.10Vervallen
Bouwvergunning en toetsing Wet geluidshinder 3.1.8Vervallen
Burgerlijke stand, aanvragen akten e.d.2.6.61.2.6.6
Collectevergunning 3.14.81.3.7.8
Containers, vergunning3.7.11.3.2.1
Drank- en Horecawet, vergunning of ontheffing 3.8.1 t/m 3.8.53.1.1 t/m 3.1.5
Exploitatieplan, ontheffing verbodsbepaling of toetsing3.1.14 en 3.1.17Vervallen
Faciliteitenpaspoort 2.5.71.2.5.7
Flora- en Faunawetn.v.t.2.3.13
Fotokopieën e.d.1.1.2 en 3.14.2 en 3.14.31.1.2, 1.3.7.2 en 1.3.7.3
Gehandicapten parkeerkaart/ -plaats4.3.1 t/m 4.3.31.4.3.1 t/m 1.4.3.3
Geluidhinder, ontheffing 3.61.3.7.7
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (zie ook verstrekken gegevens etc.)2.1 t/m 2.4.61.2.4.1 t/m 1.2.4.6
Gemeenterekening zie programmaverslag7.21.7.2
Getuige voor huwelijksvoltrekking, beschikbaarstelling 2.6.31.2.6.3
Graafwerkzaamheden (Telecom.)5.1 en 5.21.5.1 en 1.5.2
Historisch bodemonderzoek4.4.1 en 4.4.21.4.4.1 en 1.4.4.2
Huisnummerkaart4.5.31.4.5.3
Huwelijk, omzetting in partnerschap etc.2.6.1Vervallen
Huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis2.6.1 en 2.6.31.2.6.1 en 1.2.6.3
Huwelijksvoltrekking in bijzonder huis (buiten gemeentehuis)2.6.21.2.6.2
Identiteitskaart (NIK)2.5.11 en 2.5.121.2.5.11 en 1.2.5.12
Intrekken bouwvergunning3.3.1Zie omgevingsverg.
Invalidenparkeerkaart (zie gehandicaptenparkeerkaart)4.3.1 t/m 4.3.31.4.3.1 t/m 1.4.3.3
Jaarrekening7.21.7.2
Kadastrale gegevens, verstrekking van3.13.1 t/m 3.13.31.3.6.1 t/m 1.3.6.3
Kapvergunning 3.5.1 en 3.5.2Zie omgevingsverg.
Kopieën, algemeen, bouwtekeningen en bestemmingsplannen1.1.2 en 3.14.2 en 3.14.31.1.2, 1.1.6, 1.1.9 en 1.6.2
Kopieën van plattegronden, kaarten en tekeningen4.5.41.4.5.4
Legalisatie handtekening 2.5.21.2.5.2
Lichtdrukken van plattegronden, kaarten en tekeningen 4.5.41.4.5.4
Loterijvergunning 3.14.91.3.7.9
Luidalarminstallatie, ontheffing3.14.61.3.7.6
Milieudossier (inzage)4.4.41.4.4.4
Nasporingen in diverse archieven1.2, 2.4.4, 2.6.5, 4.4.4 en 4.5.21.1.8, 1.2.6.5, 1.4.4.4 en 1.4.5.2
Natuurbeschermingswet 1998n.v.t.2.3.12
Nederlandse Identiteitskaart ouder dan 14(NIK)2.5.111.2.5.11
Nederlandse Identiteitskaart t/m 13 jaar (NIK)2.5.111.2.5.11
Nederlandse Identiteitskaart (NIK), spoedlevering 2.5.121.2.5.12
Omgevingsvergunning, aanlegkosten, definitien.v.t.2.1.1.1
Omgevingsvergunning, aanlegactiviteitenn.v.t.2.3.2
Omgevingsvergunning, achteraf indienen aanvraag bouwactiviteitenn.v.t.2.3.1.2
Omgevingsvergunning, advies (extern)n.v.t.2.3.17
Omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijzigingn.v.t.2.8
Omgevingsvergunning, bodemrapport (beoordelen)n.v.t.2.3.16
Omgevingsvergunning, bouwactiviteitenn.v.t.2.3.1
Omgevingsvergunning, brandveiligheidn.v.t.2.3.5
Omgevingsvergunning, geen bedenkingenn.v.t.2.3.18
Omgevingsvergunning, inrit/uitwegn.v.t.2.3.9
Omgevingsvergunning, intrekkingn.v.t.2.6
Omgevingsvergunning, kappenn.v.t.2.3.10
Omgevingsvergunning, opslag roerende goederenn.v.t.2.3.11
Omgevingsvergunning, planologisch strijdig gebruikn.v.t.2.3.3 en 2.3.4
Omgevingsvergunning, project wijzigenn.v.t.2.7
Omgevingsvergunning, uitweg/inritn.v.t.2.3.9
Omgevingsvergunning, sloopmeldingn.v.t.2.9
Omgevingsvergunning, sloopkosten, definitien.v.t.2.1.1.3
Omgevingsvergunning, teruggaafn.v.t.2.5.1 t/m 2.5.5
Omgevingsvergunning, verklaring geen bedenkingenn.v.t.2.3.18
Omgevingsvergunning, verminderingn.v.t.2.4
Omgevingsvergunning, vooroverlegn.v.t.2.2
Omgevingsvergunning, Wabo, definitien.v.t.2.1.1.4
Omgevingsvergunning, weg (aanleggen c.q. veranderen)n.v.t.2.3.8
Omgevingsvergunning, wijziging (i.v.m. wijziging project)n.v.t.2.7
Ontheffing sluitingsuur3.111.3.4
Ontheffing R.V.V.8.11.8.1
Openbare besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders6.11.6.1
Openbare grond, gebruik van3.7.1 t/m 3.7.31.3.2.1 t/m 1.3.2.3
Openingstijden, vergunning3.14.111.3.7.11
Oriëntatieritten e.d.3.14.101.3.7.10
Parkeerontheffing en -vergunning 4.1.1 t/m 4.1.51.4.11 t/m 1.4.1.5
Paspoort2.5.7 en 2.5.81.2.5.7 t/m 1.2.5.8
Programmabegroting7.11.7.1
Programmaverslag (jaarrekening)7.21.7.2
Raadplegen diverse archieven1.2, 2.6.5, 4.4.4 en 4.5.21.1.8, 1.2.6.5, 1.4.4.4 en 1.4.5.2
Raadscommissie stukken6.21.6.2
Raadsvoorstellen, -besluiten en notulen e.d. 6.1 en 6.21.6.1 en 1.6.2
Reclameborden, vergunning3.7.21.3.7.2
Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV), ontheffing8.1, 4.2.1 en 4.2.21.8.1
Rijbewijs2.5.41.2.5.4
Schilgebieden, parkeervergunning voor deze gebieden4.1.1 t/m 4.1.41.4.1.1 t/m 1.4.1.4
Seksinrichting3.10.1 en 3.10.23.2.1 en 3.2.2
Sloopkosten, definitien.v.t.2.1.1.3
Sloopvergunning en -melding3.4.2 en 3.4.3Zie omgevingsverg. 2.3.7 en 2.8
Sluitingsuur, ontheffing3.111.3.4
Speelautomaten en -hal 3.8.6 en 3.8.73.16 en 3.17
Spoedprocedure reisdocument2.5.121.2.5.12
Spoedprocedure rijbewijs2.5.41.2.5.4
Standplaatsvergunning3.14.51.3.7.5
Stukken/uittreksels, aanvraag 1.1.41.2.4.5
Tijdelijke verhuur1.14.121.3.7.12
Transport (bijzonder)4.2.1 en 4.2.21.4.2.1en 1.4.2.2
Trouwboekje of duplicaat 2.6.41.2.6.4
Uittreksel uit gemeentelijke personenadministratie2.4.51.2.4.5
Vast goed informatie3.14.11.3.7.1
Ventvergunning 3.91.3.3
Verklaring omtrent gedrag, 2.5.11.2.5.1
Vermindering leges omgevingsvergunningn.v.t.2.4
Vermissing faciliteitenpaspoort 2.5.71.2.5.7
Vermissing Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 2.5.111.2.5.11
Vermissing zakenpaspoort 2.5.81.2.5.8
Verordening, tarief per bladzijde1.1.61.1.6
Verstrekken massale inlichtingen2.4.21.2.4.2
Verstrekken gegevens uit Gemeentelijke basisadministratie persoongegevens2.1 t/m 2.4.61.2.1 t/m 1.2.4.6
Verstrekken van gegevens niet opgenomen in Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (zoals onderwijs, gemeenteraad e.d.)1.1.51.1.5
Voorbereidingsbesluit, ontheffing verbodsbepaling3.1.16Vervallen
Vuurwerkvergunning3.14.41.3.7.4
Waarmerken afschriften of kopieën 1.1.11.1.1
Wabo, definitien.v.t.2.1.1.4
Wijzigen gegarandeerde geldlening (gemeentegarantie oud)7.31.7.3
Winkeltijdenwet, vergunning c.q. ontheffing 3.121.3.5
Zakenpaspoort 2.5.81.2.5.8

TARIEVENTABEL 2010, WIJZIGINGSVERORDENING LEGES 2010

(vastgesteld in raadsvergadering 18 maart 2010)

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1.1. Algemeen

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:    
Gedrukte stukken, afschriften, beschikkingen enz. (algemeen)1.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken (al dan niet overgebracht naar de gemeentelijke archiefplaats), voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde4,80
 1.1.2afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels uit besluiten, akten of andere stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde: -op formaat A-4 -op formaat A-3€ €0,30 0,60
 1.1.3een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen15,10
 1.1.4stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager/aanvraagster moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen15,10
 1.1.5opgaven, voor zakelijke of persoonlijke doeleinden, omtrent in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen, omtrent de namen en adressen van leden van de gemeenteraad, omtrent de namen van de straten in de gemeente en andere soortgelijke opgaven, per bladzijde4,80
Verordening1.1.6een exemplaar van de verordening, per bladzijde0,30
A.P.V.1.1.7een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.)15,10
 Het tarief bedraagt voor:    
Nasporingen archief1.1.8het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier13,10
Afschrift c.a. uit archief1.1.9Onverminderd het in 1.1.8 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of uittreksel (fotokopie) van een in het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde0,30

Hoofdstuk 1.2. Afdeling Burgerzaken

 Wet bescherming persoonsgegevens    
Bescherming persoonsgegevensHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:    
 1.2.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 1.2.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina met een maximum per bericht van 1.2.1.2 meer dan 100 pagina’s 1.2.1.3 bij verstrekking anders dan op papier€ € € €0,23 4,50 22,50 4,50
 1.2 2dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22,50
 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:    
 1.2.3verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50
 Gemeentelijke basisadministratie    
Gemeentelijke basisadministratie1.2.4Voor toepassing van dit onderdeel wordt het verstrekken van meer dan één gegeven als één inlichting beschouwd, zolang deze gegevens niet meer dan één persoon betreffen. Hebben de gegevens betrekking op meer dan één persoon, dan wordt de verstrekking daarvan geacht zovele inlichtingen op te leveren als personen daarbij betrokken zijn. Onder het verstrekken van gegevens is begrepen het vergelijken van gegevens.    
 In afwijking van het vorenstaande wordt als één inlichting berekend een opgaaf van een geboorte, indien naast de gegevens van het kind niet meer dan de namen van de ouders worden gevraagd.    
 1.2.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één inlichting8,25
Massale verstrekking inlichtingen1.2.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand, per selectie en een bedrag per inlichting€ €105,-- 0,10
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:    
 1.2.4.3het verstrekken van statistische tabellen, per tabel8,25
Nasporingen in gemeente lijke basis-administratie1.2.4.4het verstrekken van bijzondere inlichtingen ten aanzien van niet met naam en/of adres aangeduide personen of groepen van personen, ten behoeve waarvan de gemeentelijke basisadministratie dient te worden doorlopen teneinde de verlangde gegevens op te sporen, naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier: 13,10
Uittreksel1.2.4.5het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie8,25
Persoonslijst1.2.4.6het verstrekken van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie8,25
 Burgerzaken    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Verklaring gedrag1.2.5.1een verklaring omtrent het gedrag30,05
Legalisatie1.2.5.2het legaliseren van een handtekening8,25
Bewijs van in leven zijn1.2.5.3een attestatie de vita, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld8,25
Rijbewijs1.2.5.4de navolgende handelingen ten aanzien van een rijbewijs: a. de afgifte c.q. het vernieuwen b. de bemiddeling bij het omwisselen van een buitenlands rijbewijs c. het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.5.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met€ € € €42,-- 42,-- 8,25 30,--
Bewijs Nederlanderschap1.2.5.5een bewijs van Nederlanderschap8,25
 1.2.5.6een verklaring in het bijzonder belang van de aanvrager/aanvraagster9,--
(faciliteiten-) Paspoort1.2.5.7het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.€ €50,90 24,70
Zakenpaspoort1.2.5.8het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.5.7 (zakenpaspoort) Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.€ €56,90 24,70
Bijschrijvenkind(eren)1.2.5.9het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8,95
Bijschrijvingssticker1.2.5.10het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 20,90
Identiteitskaart1.2.5.11 1.2.5.12het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen tot en met 13 jaar het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen ouder dan 13 jaar Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.€ € €8,95 42,85 24,70
 De tarieven als genoemd in:    
Spoed-procedure reis-document1.2.5.13de onderdelen 1.2.5.7, 1.2.5.8, 1.2.5.11 en 1.2.5.12 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van41,--
   Het tarief als genoemd in 1.2.5.13 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.5.9, slechts één keer per reisdocument berekend.    
 Het tarief als genoemd in:    
 1.2.5.14onderdeel 1.2.5.10 wordt bij een spoedlevering ver-meerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van19,50
Spoed-procedure bijschrijvingBurgerlijke stand    
Huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie1.2.6.1Het tarief bedraagt voor: a. het voltrekken van een huwelijk; b. de registratie van een partnerschap; c. het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op - maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, alsmede - dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur - zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en op tijden anders - dan hierboven gemeld Geen leges wordt geheven: 1) wanneer voor het omzetten als genoemd onder c van deze rubriek geen gebruik wordt gemaakt van de daarvoor bestemde zaal in het gemeentehuis. 2) voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op maandag om 9.00 en om 9.30 uur. Hierbij gelden als voorwaarden, dat: a. minimaal één van beiden in Bussum woonachtig moet zijn; b. geen toespraak zal worden gehouden.€ €175,-- 312,--
 1.2.6.2Het tarief bedraagt voor: a. het voltrekken van een huwelijk; b. de registratie van een partnerschap; c. het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk buiten het gemeentehuis175,--
Getuigen1.2.6.3Indien door de gemeente getuigen ter beschikking worden gesteld worden de tarieven van de leges vermeld in 1.2.6.1 en 1.2.6.2 per getuige verhoogd met9,--
Trouwboekje’1.2.6.4Het tarief bedraagt voor een trouw- of partnerschapsboekje in een leren uitvoering21,50
Nasporingen burgerlijke stand1.2.6.5Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier13,10
Burgerlijke stand1.2.6.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.    

Hoofdstuk 1.3. Afdeling Vergunning en Handhaving

 1.3.1 Geluidhinder    
Geluidhinder1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening87,--
 1.3.2 Openbare grond    
Containers1.3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar tot het plaatsen van glas- en bouwcontainers en dergelijke op de voor de openbare dienst bestemde grond.147,--
Reclameborden1.3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening79,--
Gebruik openbare grond1.3.2.3een vergunning c.q. toestemming voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen, onder, op, in of boven de voor de openbare dienst bestemde grond of water indien het betreft: a. verwijzingsborden b. spandoeken of zonneschermen c. braderieën, rommelmarkten e.d. d. publicatieborden e. feestversiering/verlichting masten e.d. f. een automaat of vitrine g. schuttingen, hekwerken, bouwketen en materialen, steigers c.a.€ € € € € € €83,-- 27,-- 142,-- 27,-- 27,-- 27,-- 27,--
 1.3.3 Ventvergunning    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Ventvergunning1.3.3 a. een incidentele ventvergunning met een geldigheidsduur variërend van één dag tot één maand b. een ventvergunning met een geldigheidsduur van één maand of langer€ €15,10 82,--
 1.3.4 Ontheffing sluitingsuur    
Ontheffing sluitingsuur1.3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een jaarlijkse ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 3:6 van de Algemene plaatselijke verordening88,--
 1.3.5 Winkeltijdenwet    
Winkeltijdenwet1.3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning c.q. ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet 1996 of de daarop gebaseerde verordeningen41,--
 1.3.6 Geautomatiseerde kadastrale registratie    
KadasterHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van inzage in de geautomatiseerde kadastrale registratie:    
 1.3.6.1per kadastrale informatie, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat)14,80
 1.3.6.2per afdruk (op A-4 formaat) van de kadastrale situatie per object14,80
 1.3.6.3per informatie uit het hypotheekregister, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat)14,80
 1.3.7Overige zaken    
Vastgoed-info1.3.7.1Het tarief bedraagt voor het verlenen van vastgoed informatie (niet ouder dan 20 jaar): a. per perceel b. en voor elk volgende perceel€ €13,80 4,50
Foco bouw-tekening1.3.7.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een uittreksel (fotokopie) van een bouwtekening op formaat: - A4: - A3:€ €2,10 3,30
Abonnement1.3.7.3Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage en het verstrekken van fotokopieën van bouwtekeningen en van bestemmingsplannen bij wijze van abonnement met een geldigheidsduur van 1 jaar In dit abonnement zijn begrepen: a. maximaal 2 kopieën op formaat A-3 of 3 kopieën op formaat A-4 per bouwdossier; b. maximaal 5 kopieën op formaat A-4, per object, van het desbetreffende bestemmingsplan.386,--
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Vuurwerk1.3.7.4een vuurwerkvergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening en het Vuurwerkbesluit115,--
Standplaats1.3.7.5een vergunning tot het innemen van een standplaats, voor ideële (niet commerciële) doeleinden28,10
Luidalarminstallatie 1.3.7.6Komt niet meer voor in nieuwste Algemene plaatselijke verordening, daarom vervallen.    
Geluidhinder1.3.7.7een ontheffing tot het in de gemeente met behulp van een geluidswagen dan wel door middel van een geluidsinstallatie doen van aankondigingen 27,--
Collecten inzameling1.3.7.8een collecte- of inzamelvergunning27,--
Loterijen1.3.7.9een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 juncto artikel 1 van de Wet op de kansspelen221,--
Oriëntatieritten e.d.1.3.7.10een ontheffing als bedoeld in artikel 24 van de Wegenverkeerswet voor het houden van oriëntatieritten e.d. 27,--
Vergunning openingstijden1.3.7.11een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening43,--
tijdelijke verhuur Leegstandwet 1.3.7.12een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet c.q. een verlenging van deze vergunning50,--

Hoofdstuk 1.4. Afdeling Ruimtelijke Inrichting

 Parkeervergunningen    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Schilgebied1.4.1.1een vergunning als bedoeld in de belanghebbendenregeling 27,80
 1.4.1.2een boekje, waarin 25 bezoekersvergunningen voor de schilgebieden rond het centrum zijn opgenomen6,60 6,60
 1.4.1.3een vergunning voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden in het centrum en in de schilgebieden rond het centrum ·per week of 7 aaneengesloten dagen ·per maand of 30 aaneengesloten dagen€ €7,90 26,30
 1.4.1.4de tussentijdse vervanging van een parkeervergunning (onder andere kentekenwijziging)6,60
Blauwe zone1.4.1.5het verkrijgen van een ontheffing voor een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 199055,--
 Verkeer en vervoer    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
Onth. bijz. transporten1.4.2.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 31,--
 1.4.2.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement31,--
 Parkeren gehandicapten    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Gehandicaptenparkeerkaart1.4.3.1een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer11,--
Gehandicaptenparkeerplaats1.4.3.2de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats166,--
   Indien een ingediende aanvraag om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (1.4.3.2) wordt ingetrokken, of op een dergelijke aanvraag afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.    
 1.4.3.3het plaatsen van een nieuw kentekenbordje bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats38,20
       
 Bodemonderzoek    
 Het tarief voor:    
Historisch bodemonderzoek1.4.4.1het op verzoek verrichten van een historisch bodemonderzoek naar de gesteldheid van de bodem;    
 1.4.4.2het verstrekken van bescheiden, informatie en/of verlenen van inzage ten behoeve van het door derden uitvoeren van een historisch onderzoek naar de gesteldheid van de bodem; wordt berekend door de tarieven genoemd in onderstaande tabel te vermenigvuldigen met de factor: 1,00 indien het een perceel betreft met een woonbestemming; 1,50 indien het een perceel betreft ten behoeve van een bedrijf, die onder AmvB valt; 2,00 indien het een perceel betreft ten behoeve van een bedrijf, die onder een milieuvergunning valt; 1,25 indien het een perceel betreft met een andere bestemming (bijv. detailhandel).    
 tabel: a. het inzien van een kadastraal plan, (maken van een kopie A3 formaat en samenstellen van een situatietekening) b. het opvragen van kadastrale informatie (inclusief uitdraai beeldscherm computer) c. het raadplegen van een bestemmingsplan d. het raadplegen van kaartmateriaal en overzichtsfoto's e. het raadplegen van het fotoarchief (te Naarden) f. het raadplegen van een bouwdossier g. het raadplegen van een hinderwetdossier/dossier WABM h. het raadplegen van een dossier rioleringen i. het raadplegen van geautomatiseerde gegevensbestanden j. het raadplegen van reeds bestaande historische onderzoeken k. het raadplegen van een bodemkwaliteitsdossier l. een inspectie van de onderzoekslokatie m. een literatuuronderzoek n. digitale kopie van een Kiwa-certificaat (binnen 5 werkdagen) o. digitale kopie van een bodemonderzoek (binnen 5 werkdagen) (uitgezonderd dossierdelen ouder dan 20 jaar)€ € € € € € € € € € € € € € €3,50 10,-- 26,80 3,50 58,-- 13,10 38,20 4,50 6,50 38,20 38,20 58,-- 58,-- 26,40 42,70
 Vooraf wordt medegedeeld welke werkzaamheden zullen worden verricht. Een en ander blijkt uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting.    
 Het tarief bedraagt voor:    
Overig bodemonderzoek1.4.4.3het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beoordelen van de resultaten van een onderzoeks-rapport inzake de gesteldheid van de bodem voor: a. terreinen voor bedrijven, kantoorpanden of detailhandel, indien de oppervlakte van de locatie: - kleiner dan 500 m2 is: - 500 m2 of groter dan 500 m2 is: b. alle overige terreinen€ € €322,-- 440,-- 213,--
Inzagemilieudossier1.4.4.4het verlenen van inzage in milieudossiers: a. voor het eerste dossier b. voor elk volgende dossier€ €13,10 4,30
  Plattegronden, tekeningen, kaarten en plannen    
 Het tarief bedraagt voor:    
Bestemmingsplan1.4.5.1a. het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met 1 zwart/wit kaart, toelichting en voorschriften b. het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met meerdere zwart/wit kaarten, toelichting en voorschriften€ €40,20 74,--
Inzage bestemmingsplannen1.4.5.2het verlenen van hulp bij de inzage in bestemmings-plannen voor ieder daaraan besteed kwartier13,10
Huisnummerkaart1.4.5.3de afgifte van een huisnummerkaart, per deel22,20
Lichtdrukken1.4.5.4het vervaardigen van kopieën groter dan A3 formaat van plattegronden, kaarten en tekeningen, per stuk22,20

Hoofdstuk 1.5. Afdeling Wijkbeheer

Graafwerkzaamheden1.5.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet.232,--
 1.5.2Het tarief bedoeld in onderdeel 1.5.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.    

Hoofdstuk 1.6. Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning

 Bestuursstukken    
   In dit hoofdstuk wordt een abonnement geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Een abonnement is niet overdraagbaar.    
Abonnement op Raads- en Commissiestukken1.6.1Het tarief bedraagt voor: een abonnement voor een kalenderjaar op: a. de raads-/commissieagenda, -voorstellen en –notulen b. de raadsnotulen c. de notulen van de raadscommissies (voor zover de raadscommissies openbaar vergaderen)€ € €163,-- 62,-- 49,70
Besluitenlijst  d.de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders80,--
   Geen leges worden geheven voor verstrekking van agenda’s, die betrekking hebbende op raads- of commissievergaderingen, een en ander indien deze agenda’s op het raadhuis worden afgehaald en zolang de voorraad strekt.    
Aangaan/opzeggen van abonnement in de loop van het jaar  Indien in de loop van een kalenderjaar een abonnement, als bedoeld in artikel 1.6.1, wordt afgesloten, worden de leges geheven over de dan lopende maand en de daarop volgende maanden in het desbetreffende kalenderjaar. Indien het abonnement in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd, dan zal op verzoek teruggaaf van de geheven leges plaatsvinden over de nog niet ingetreden kalendermaanden in het desbetreffende kalenderjaar.    
Raads- en commissiestukken c.a.1.6.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van afzonderlijke nummers van de raads- of commissiestukken, per bladzijde0,30

Hoofdstuk 1.7 Afdeling Financiën

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:    
Begroting1.7.1een exemplaar van de (programma)begroting 26,40
Jaarrekening1.7.2een exemplaar van jaarrekening/programmaverslag26,40
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Gemeente garantie1.7.3het instemmen met het wijzigen/omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening als bedoeld in de Regeling deelneming in garanties woning gebonden subsidies44,10

Hoofdstuk 1.8 Politie

Ontheffing RVV1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 138 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 199015,10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2.1 Begripsomschrijvingen

 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
 2.1.1.1aanlegkosten:
Aanlegkostende aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 2.1.1.2bouwkosten:
Bouwkostende aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 2.1.1.3sloopkosten:
Sloopkostende aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
 2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:25%
 van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.  

Hoofdstuk 2.3 Omgevingsvergunning

 2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.    
         
 2.3.1 Bouwactiviteiten    
Bouwactiviteiten2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
 2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:  3,55%
   van de bouwkosten met een minimum van130,--
 2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen:17.750
   vermeerderd met:  3,30%
   van de bouwkosten boven € 500.000;    
 2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen:83.750,--
   vermeerderd met:  3,00%
   van de bouwkosten boven € 2.500.000.    
         
    Achteraf ingediende aanvraag    
 2.3.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:65,--.
         
 2.3.2 Aanlegactiviteiten    
Aanlegactiviteiten  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:  3,55%
   van de aanlegkosten met een minimum van130,--
   en een maximum van390,--.
         
 2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit    
Binnen-  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.1.    
planseafwijking2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):  10%
   van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--;
Buiten-Planse2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):  20%
kleineafwijking  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--;
Buiten-planse2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):  20%
afwijking  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--;
Tijdelijkeafwijking2.3.3.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)  20%
   van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--
Afwijkingexpl. plan2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)  20%
   van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--
Afwijking Prov.regels s2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):  20%
   van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--;
         
AfwijkingNationaleregels2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):  20%
   van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--;
AfwijkingVoorbereidingsbesluit2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):  20%
   van het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van130,--.
         
 2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit    
Binnen-  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:    
planseafwijking2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):130,--
Buiten-Plansekleineafwijking2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):260,--
Buiten-planseafwijking2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):1.000,--
TijdelijkeAfwijking2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 260,--
Afwijkingexpl. Plan2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van het exploitatieplan)1.000,--
Afwijking Prov.regels2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):1.000,--
AfwijkingNationaleregels2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):1.000,--
Afwijking Voorbereidingsbesluit2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):1.000,--
         
 2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid    
Brandveilig heid  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:300,--
         
 2.3.6 Vervallen    
         
 2.3.7 Sloopactiviteiten    
Slopen2.3.7.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:    
         
 2.3.7.1.1in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, g of h, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, b of c, van de Wabo:130,--
 2.3.7.1.2In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, b of c van de Wabo,   0,5%
   van de sloopkosten, met een minimum van: 130,--
   en een maximum van: 600,--.
         
 2.3.7.2 Asbesthoudende materialen    
Slopenen asbest  Onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:65,--.
         
 2.3.8 Aanleggen of veranderen weg    
Aanleggenofveranderenweg  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:  3,55%
   van de aanlegkosten met een minimum van130,--.
         
 2.3.9 Uitweg/inrit    
Uitweg/Inrit  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:130,--.
         
 2.3.10 Kappen    
Kappen  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2, eerste lid van de Bomenverordening Bussum 2010 of op grond van een vastgesteld bestemmingsplan een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:32,50.
         
 2.3.11 Opslag van roerende zaken    
Opslagroerendezaken  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:    
 2.3.11.1indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:65,--;
 2.3.11.2indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:65,--.
         
 2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998    
Natuurbeschermingswet19982.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:130,--.
 2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998130,--.
         
 2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet    
Flora- en Faunawet  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief130,--.
 2.3.14 Andere activiteiten    
Andere activiteitenIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:    
 2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:130,--;
 2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
 2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft130,--;
 2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft130,--.
 2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen    
Twee fasen  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
Eerste fase2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;    
Tweede fase2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.    
 2.3.16 Beoordeling bodemrapport    
Bodemrapport  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:    
 2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport    
   a .locaties met een kaveloppervlakte tot en met 100 m2130,--
   b. locaties met een kaveloppervlakte > 100 tot en met 500 m2260,--
   c. locaties met een kaveloppervlakte > 500 m2520,--
         
 2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport130,--.
         
  2.3.17 Advies    
Extern advies2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.    
 2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.    
         
 2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen    
Geen bedenkingen2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:    
 2.3.18.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:350,--;
 2.3.18.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:350,--.

Hoofdstuk 2.4 Vermindering

Vermindering2.4Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 2.3.

Hoofdstuk 2.5 Teruggaaf

 2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
Teruggaaf  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
       
 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
   Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
       
 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
 2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
 2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechtelijke uitspraak  
       
 2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf  
   Een bedrag minder dan € 130 wordt niet teruggegeven.  
       
 2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  
   Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.  

Hoofdstuk 2.6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:65,--.

Hoofdstuk 2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:260,--.

Hoofdstuk 2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening7.500,-.
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening7.500,-.

Hoofdstuk 2.9 Sloopmelding

2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening65,--.

Hoofdstuk 2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 130,--.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 3.1 Drank en Horeca

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Drank- enHorecavergunning3.1.1het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet201,--
Ontheffing sterke drank3.1.2een ontheffing van het verbod om sterke drank te verstrekken als bedoeld in artikel 3.4 van de drank- en horecaverordening142,--
Verlof verkoop alcoholvrije drank3.1.3een verlof voor de verkoop van alcoholvrije dranken ingevolge de drank- en horecaverordening169,--
Tijdelijke ontheffing3.1.4een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 38, lid 2 van de Drank- en Horecawet43,20
Ontheffing horeca- en vermaakinrichtingen3.1.5een ontheffing als bedoeld in de verordening horeca- en vermaakinrichtingen256,--
Speelautomaten3.1.6een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: a. voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste automaat en voor iedere volgende speelautomaat€ € €56,50 22,50 34,--
Speelautomatenhal3.1.7een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2009: a. voor een periode van twaalf maanden voor de eerste automaat en voor iedere volgende speelautomaat b. voor een periode van langer dan vier jaar voor de eerste automaat en voor iedere volgende speelautomaat€ € € €22,50 34,-- 90,-- 136,--

Hoofdstuk 3.2 Seksinrichting

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Seksinrichting3.2.1een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een escortbedrijf of een seksinrichting, voor zover het vergunningplichtig thuiswerk betreft268,--
 3.2.2een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting vallend onder het begrip “overige seksinrichtingen”: -voor zover het betreft een nieuwe seksinrichting -voor zover het betreft een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene plaatselijke verordening -bij overname van een seksinrichting door een andere exploitant -in andere gevallen€ € € €719,-- 719,-- 178,-- 178,--

Hoofdstuk 3.3 In deze titel niet benoemde beschikking

3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 130,--.

Behoort bij het raadsbesluit van 3 juni 2010

De griffierMr L.A.Wieringa

Toelichting op de wijzigingen in de legesverordening 2010 die een gevolg zijn van de invoering van de Wabo.

(Nieuwe) tarieven

Als gevolg van de invoering van de omgevingsvergunning (samenvoeging van 25 wettelijke regelingen) zijn de Wabo legestarieven tegen het licht gehouden. Het resultaat hiervan is dat het merendeel van de tarieven gelijk is gebleven, sommige tarieven zijn aangepast en een aantal nieuwe tarieven is geïntroduceerd. Bij de hoogte van de (nieuwe) tarieven is een relatie gelegd naar de geschatte gemiddelde kosten (veelal uren) per dienst. Verder is in sommige gevallen om een logische tarievenstructuur te krijgen het legestarief afgeleid van het veelvuldig gehanteerde minimumtarief van € 130. In sommige gevallen is de helft aangehouden en in andere gevallen is een veelvoud van dit bedrag gehanteerd. Uiteraard is hierbij een relatie naar de kosten gelegd.

Ook zijn er werkzaamheden waarvoor wettelijk geen tarief mag worden berekend, terwijl hiervoor bij vergunningverlening wel kosten worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de afgifte van een milieuvergunning of een monumentenvergunning. Hier is feitelijk ook sprake van kruissubsidiëring.

De belangrijkste nieuwe en aangepaste tarieven zijn hieronder vermeld.

Nieuwe tarieven:

 • Voor het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een wijziging van het project € 260.

 • een extra tarief van € 65 voor het achteraf indienen van een vergunningaanvraag als al met de bouw is begonnen of de bouw al is gerealiseerd zonder vergunning;

  • .

   Het is mogelijk om extra leges te heffen als achteraf een aanvraag wordt ingediend (RB. Breda 29 mei 2007, nr. 06/3581 LJN BG6488, vng-2860), terwijl al met de bouw is begonnen of de bouw al is voltooid. Omdat de gemeente in dergelijke gevallen extra kosten moet maken, zoals nazien van vergunningsplicht, aanschrijven bouwstop opleggen ed is dit tarief opgenomen. De verhoging is dus geen strafheffing. Dit mag wettelijk namelijk niet.

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zonder dat er sprake is van een bouwplan € 7.500;

  • .

   Een dergelijke aanvraag zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Een vast tarief is opgenomen, omdat geen aansluiting kan worden gevonden bij de bouwsom, omdat er namelijk geen bouwplan wordt ingediend. De hoogte van het tarief is gerechtvaardigd, omdat veel werkzaamheden moeten worden verricht om het bestemmingsplan aan te passen, ook door externen.

 • Voor het opslag van roerende goederen (zoals de opslag van vaartuigen, mest, afvalstoffen) € 65; per vergunning.

 • Voor een vergunning (planologisch strijdig zonder bouwactiviteit) waarbij wordt afgeweken van provinciale of nationale regelgeving en ook voor een afwijking van het voorbereidingsbesluit € 1.000.

Aangepaste tarieven

 • Indien er sprake is van planologisch strijdig gebruik, waarbij tevens sprake is van bouwactiviteiten wordt de leges voor een omgevingsvergunning verhoogd met 20% met een minimum van € 130; met uitzondering van de binnenplanse afwijking, daarvoor kiezen wij voor een verhoging van 10% in verband met de eenvoudige procedure.

  • .

   In de huidige legesverordening worden nagenoeg dezelfde tarieven gehanteerd.

 • Voor een vergunning (planologisch strijdig zonder bouwactiviteit) waarbij het gaat om een buitenplanse kleine afwijking of een tijdelijke afwijking hebben wij het nieuwe tarief gebaseerd op een hoger bedrag. Dit betekent dat wij in de verordening het huidige tarief van € 148 hebben verhoogd naar € 260. Dit nieuwe tarief is echter niet kostendekkend anders zou het tarief uitkomen op circa € 1000. Maar gelet op het feit dat het in deze gevallen gaat om een kleine wijziging van het planologisch gebruik achten wij de lagere vergoeding gerechtvaardigd.

 • Voor een vergunning (planologisch strijdig zonder bouwactiviteit) waarbij het gaat om een buitenplanse afwijking (voorheen projectbesluit) of een afwijking van het exploitatieplan achten wij een verhoging van het huidige tarief van € 148 naar een kostendekkend tarief van € 1000 gerechtvaardigd, omdat het in dergelijke gevallen gaat om een grotere afwijking waarvoor meer werkzaamheden verricht moeten worden.

 • Voor sloopactiviteiten € 130 en indien de sloopwerkzaamheden meer bedragen dan € 20.000 bedraagt het tarief 0,5% van de sloopkosten met een maximum van € 600;

  • .

   De huidige tarieven variëren tussen de € 37,80 en € 608,--.

 • Voor het vellen van houtopstand € 65 (kapvergunning oud);

 • Vergunningverlening voor een sloopmelding € 65 (slopen van klein bouwwerk) en voor het verwijderen van asbest.

  • .

   Het huidige tarief van € 15 per geval ligt ver onder de kostprijs van circa €  290 per vergunning. Wij zijn van mening dat het optrekken tot € 65,-- redelijk is. Wij achten een verdere verhoging dan € 65,-- maatschappelijk niet verantwoord, omdat anders het risico bestaat dat de inwoners het asbest zelf gaan verwijderen of gaan slopen zonder melding.

Berekening hoogte aanslag omgevingsvergunning

De hoogte van de totale aanslag van de omgevingsvergunning die de aanvrager ontvangt is de optelsom van de verschillende onderdelen waaruit de omgevingsvergunning bestaat. Betreft bijvoorbeeld een aanvraag bouw- , sloop- en kapactiviteiten dan worden de drie tarieven, die daarvoor in de tarieventabel zijn genoemd, bij elkaar opgeteld.