Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Ouderkerk 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Ouderkerk 2009
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Ouderkerk 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6, lid 2 en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201001-01-2017nieuwe regeling

29-04-2010

Postiljon, 2 juni 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

de raad van de gemeente Ouderkerk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010;

gelet op artikel 6, lid 2 en 3 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte “Notitie Geurhinder en veehouderij gemeente Ouderkerk”;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Ouderkerk 2009;

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 • b.

  agrarische inrichting: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren:

 • c.

  geurgevoelig object: een geurgevoelig object zoals omschreven in de wet;

 • d.

  vaste afstandsdieren: dieren van diercategorieën waarvoor op grond van de wet geen geuremissiefactor is vastgesteld;

 • e.

  geuremissiefactor: geuremissiefactor zoals omschreven in de wet;

 • f.

  bebouwde kom: de gebieden “wonen” en “centrum” zoals opgenomen op de overzichtskaart van de gebiedtypen regio Midden-Holland 2015-2020 van de gemeente Ouderkerk.

Artikel 2 Afwijkende afstand binnen de bebouwde kom

De afstand, als bedoeld in artikel 4, lid 1, onderdeel a van de wet, tussen een agrarische inrichting waar vaste afstandsdieren worden gehouden, en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom bedraagt tenminste 50 meter vanaf de dichtstbijzijnde gevel van de stal.

Artikel 3 Afwijkende afstand buiten de bebouwde kom

De afstand, als bedoeld in artikel 4, lid 1, onderdeel b van de wet, tussen een agrarische inrichting waar vaste afstandsdieren worden gehouden, en een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom bedraagt tenminste 25 meter vanaf de dichtstbijzijnde gevel van de stal.

Artikel 4 Planologisch beleid

In die gevallen waarin het bepaalde in de artikelen 2 en 3 in strijd is met het planologische beleid en/of een planologische beslissing van de gemeente, prevaleert het planologische beleid en/of planologische beslissing boven het geurbeleid.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geurhinder en veehouderij, gemeente Ouderkerk 2009”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ouderkerk in zijn openbare vergadering, gehouden op 29 april 2010.

De griffier,

De voorzitter,