Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Ouderkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Ouderkerk
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Ouderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201028-01-201022-10-2016nieuwe regeling

16-09-2010

Postiljon, 13 oktober 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Ouderkerk

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 augustus 2010

inzake een Gemeentelijke Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Ouderkerk

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen van Ouderkerk toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaar(s) en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaar(s) voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaar(s) de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Mondeling op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. de gemeente draagt er zorg voor dat meldingen ook op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerker(s) die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4. Klager wordt door de medewerker(s) doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking en werkt terug tot 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Ouderkerk

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 september 2010

de griffier,

M.Metz

de voorzitter,

J. de Prieëlle