Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Spijkenisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Spijkenisse
CiteertitelVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Spijkenisse
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze regeling maakt deel uit van de opsomming van algemeen verbindende voorschriften die zijn bekendgemaakt in de Gemeentelijke voorlichtingskrant van 22-01-2007

2. Deze regeling wordt ingetrokken door de Verordening kinderopvang 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Kinderopvang, art. 25 (tot 01-08-2010)
 2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1.25 (vanaf 01-08-2010)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2012nieuwe regeling

24-11-2004

Onbekend

W6/2004/106

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2004;

gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen;

besluit:

over te gaan tot vaststelling van de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Spijkenisse.

§ 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Spijkenisse;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang [Red: thans de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen];

 • c.

  tegemoetkoming: een aanspraak op financiële middelen voor de kosten van kinderopvang;

 • d.

  kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Artikel 2 Aanspraak op een tegemoetkoming
 • 1. De verordening is van toepassing op een ouder zoals bedoeld in artikel 22 van de wet.

 • 2. Het college kan besluiten in aanvulling op artikel 2 lid 1 groepen te benoemen, waarvoor deze verordening van overeenkomstige toepassing is.

§ 2 AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 3 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag
 • 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

  • a.

   naam, adres en sofi-nummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet; en

  • f.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2. Het college kan bepalen, dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3. Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

§ 3 VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 4 Beslistermijn
 • 1. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2. Het college kan dit besluit met ten hoogste acht weken verdagen. Het stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 5 Aanhouding
 • 1. Indien een tegemoetkoming op grond van sociaal-medische indicatie wordt aangevraagd, houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, totdat de noodzaak voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie is vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 neemt het college, voorzover de aanhouding bedoeld in het eerste lid langer duurt dan de in artikel 4 gestelde termijnen, de beslissing op een aanvraag voor een tegemoetkoming zo spoedig mogelijk na afloop van de in artikel 4 bedoelde termijnen.

Artikel 6 Weigeringsgrond
 • 1. Het college weigert de tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie indien:

  • a.

   de ouder en de partner reeds op andere gronden een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangen of kunnen ontvangen; of

  • b.

   de ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel k of l van de wet.

 • 2. Het college weigert de tegemoetkoming, niet zijnde de tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie, indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 7 Ingangsdatum van de tegemoetkoming
 • 1. De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen.

 • 2. Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 8 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend
 • 1. De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingsjaar.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 9 Omvang van de kinderopvang
 • 1. Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang, dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2. In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 10 Hoogte van de tegemoetkoming
 • 1. Het college verleent voor de tegemoetkoming aan een ouder niet meer dan een deel van de maximum uurprijs voor het aantal toegekende uren kinderopvang bij een kindercentrum, dat in het gemeentelijk register is opgenomen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan het college een tegemoetkoming verlenen, dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 11 Inhoud van de beschikking
 • 1. Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

  • a.

   de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort;

  • b.

   de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

  • c.

   de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

  • d.

   de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

  • e.

   de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

  • f.

   de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

  • g.

   de verplichtingen van de ouder; en

  • h.

   de wijze waarop het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming wordt behandeld.

 • 2. Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat tevens:

  • a.

   de geldigheidsduur van de indicatie;

  • b.

   de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 12 De bevoorschotting van de tegemoetkoming
 • 1. De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2. Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

§ 4 VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 13 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming
 • 1. De ouder verstrekt binnen zes weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

 • 2. Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

Artikel 14 Afrekening

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

§ 5 VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER

Artikel 15 Inlichtingenplicht
 • 1. De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens, die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming.

 • 2. De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner, die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

§ 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing hiervan leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 18 Inwerkingtreding
 • 1. Onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze verordening in werking drie dagen na haar bekendmaking met inachtneming dat de wet per 1 januari 2005 in werking treedt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treedt aanspraak op een tegemoetkoming voor huishoudens met een sociaal-medische indicatie in werking op het moment dat artikel 23 van de wet in werking treedt.

Artikel 19 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Spijkenisse.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 24 november 2004

de griffier,
mr. H.C. Landheer
de voorzitter,
J. Broekhuis