Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ubbergen

Verordening geurhinder en veehouderij 2007 Gemeente Ubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ubbergen
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2007 Gemeente Ubbergen
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2007 Gemeente Ubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2007Onbekend

29-03-2007

De Rozet

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2007

De raad van de gemeente Ubbergen;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2007;

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

gelet op de door hem bij besluit van 29 maart 2007 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

 

Verordening geurhinder en veehouderij 2007.

Verordening geurhinder en veehouderij 2007

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

A veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

B Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

C Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

D Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

E Odour units (ouE/m3;P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2: aanwijzing gebieden

1 Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Ubbergen;

2 Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Ubbergen;

3 Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie 2007 en bijbehorende kaarten (gebiedsindeling en geurhindercontouren);

4 Voor de gebiedsindelingen zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde Gebiedsvisie2007.

Artikel 3: waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A Bebouwde kom stedelijk 2,0 <odour units>;

B Bebouwde kom landelijk 4,5;

C Gebied met hoofdzakelijk burgerwoningen 14,0;

D Gemengd gebied, primaat natuur 14,0;

E Gemengd gebied, primaat landbouw 21,0;

F Gebied met hoofdzakelijk agrariërs 21,0.

Artikel 4: waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:

A Bebouwde kom stedelijk 100 meter;

B Bebouwde kom landelijk 50 meter;

C Gebied met hoofdzakelijk burgerwoningen 50 meter;

D Gemengd gebied, primaat natuur 50 meter;

E Gemengd gebied, primaat landbouw 25 meter;

F Gebied met hoofdzakelijk agrariërs 25 meter;

Artikel 5: geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een veehouderij

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Wet en artikel 4 van deze verordening bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, minimaal 25 meter.

Artikel 6: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Artikel 7: in werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Ubbergen in zijn openbare vergadering van 29 maart 2007.

 

H.W.G.M. Vreman, griffier                                           

P.G.I. Wilbers, voorzitter.